Сло­во – все-та­ки зброя

В Укра­ї­ні з’яви­ться «по­лі­ція діа­ло­гу»

Den (Ukrainian) - - День України -

120 укра­їн­ських по­лі­цей­ських про­йшли кур­си пе­ре­мов­ни­ків — се­рію тре­нін­гів, що три­ва­ли про­тя­гом кіль­кох мі­ся­ців, по­ві­дом­ляє де­пар­та­мент ко­му­ні­ка­ції На­ціо­наль­ної по­лі­ції України. Ви­пуск та­ких пра­во­охо­рон­ців від­був­ся дня­ми, 23 з них уже є тре­не­ра­ми, які на­вча­ти­муть сво­їх ко­лег. Як за­ува­жу­ють на сай­ті Мі­ні­стер­ства вну­трі­шніх справ, іно­зем­ний до­свід по­ка­зує, що ви­ко­ри­ста­н­ня мо­жли­во­стей «по­лі­ції діа­ло­гу» сут­тє­во зни­жує рі­вень агре­сії уча­сни­ків ма­со­вих за­хо­дів.

Про­ект стар­тує в де­ся­ти най­біль­ших мі­стах кра­ї­ни — про це розповів за­сту­пник го­ло­ви НПУ Оле­ксандр Фа­це­вич. У Ки­є­ві ство­рять від­діл пре­вен­тив­ної ко­му­ні­ка­ції з де­ся­ти осіб. Пе­ре­мов­ни­ки ма­ють спро­сти­ти ро­бо­ту па­труль­них та по­лі­ції осо­бли­во­го при­зна­че­н­ня.

Пер­ших 120 по­лі­цей­ських го­ту­ва­ли че­ські фа­хів­ці, во­ни зро­би­ли це за шість тре­нін­гів. «Пі­дго­тов­ка та­ких пра­во­охо­рон­ців є своє­ча­сною, адже в Укра­ї­ні на­бли­жа­ю­ться ва­жли­ві за­хо­ди — пі­сен­ний кон­курс Єв­ро­ба­че­н­ня-2017 і Чем­піо­нат сві­ту з хо­кею. Ів­же ці по­лі­цей­ські змо­жуть ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти отри­ма­ні зна­н­ня під час цих мас­шта­бних ма­со­вих за­хо­дів. До то­го ж, кон­це­пція «діа­ло­го­вої» по­лі­ції ши­ро­ко ви­ко­ри­сто­ву­є­ться у кра­ї­нах Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу», — ци­тує Ка­сту­ті­са ЛАНЧІНСКАСА, го­ло­ву Кон­суль­та­тив­ної мі­сії ЄС, де­пар­та­мент ко­му­ні­ка­ції НПУ.

Тре­нін­ги скла­да­ли­ся з двох ета­пів. Як роз­по­від­ає Ін­на ГЛЕГА, на­чаль­ник се­кто­ру ко­му­ні­ка­ції по­лі­ції Хмель­ни­цької обла­сті, пер­ший етап — на­вча­н­ня на рів­ні ре­гіо­нів, ко­ли уча­сни­ки тре­нін­гів ді­зна­ва­ли­ся, що та­ке кон­флі­ктні гру­пи і які ме­то­ди во­ни ви­ко­ри­сто­ву­ють у сво­їй ро­бо­ті. На­сту­пний від­був­ся у Ки­є­ві, ку­ди ві­ді­бра­ли по де­кіль­ка осіб із обла­сті. У сто­ли­ці їх на­вча­ли бу­ти тре­не­ра­ми по­лі­цей­ських, які за­йма­ти­му­ться «діа­ло­го­вою» ро­бо­тою на мі­сцях.

Ін­на Глега акцен­тує: «На­ше зав­да­н­ня — на­ма­га­ти­ся пе­ре­ко­на­ти лю­дей за до­по­мо­гою сло­ва не вчи­ня­ти ма­со­вих без­ла­дів, на­да­ти їм не­об­хі­дну до­по­мо­гу, на­віть еле­мен­тар­ну. На­ма­га­ти­ся зро­би­ти так, щоб про­блем­на си­ту­а­ція бу­ла розв’яза­на без за­сто­су­ва­н­ня си­ли».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.