«Зо­ло­та осінь»

У Хер­со­ні хо­чуть ство­ри­ти Центр до­зві­л­ля пен­сіо­не­рів

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

На сай­ті Хер­сон­ської мі­ської ра­ди з’явив­ся про­ект рі­ше­н­ня «Про ство­ре­н­ня ко­му­наль­но­го за­кла­ду «Хер­сон­ський мі­ський центр куль­ту­ри та до­зві­л­ля «Зо­ло­та осінь». Де­пу­та­ти роз­гля­нуть цей про­ект на най­ближ­чо­му пле­нар­но­му за­сі­дан­ні.

У за­про­по­но­ва­но­му ста­ту­ті за­кла­ду за­зна­че­но, що Центр має ста­ти куль­тур­но-про­сві­тни­цьким за­кла­дом ко­му­наль­ної фор­ми вла­сно­сті, що за­без­пе­чує утвер­дже­н­ня в гро­ма­ди тра­ди­цій по­ва­жно­го став­ле­н­ня до осіб по­хи­ло­го ві­ку, збе­ре­же­н­ня й роз­ви­ток на­ціо­наль­ної куль­ту­ри та ми­сте­цтва, ор­га­ні­за­ції змі­стов­но­го від­по­чин­ку й до­зві­л­ля лю­дей «тре­тьо­го ві­ку». Центр про­по­ну­є­ться ство­ри­ти на ба­зі ко­ли­шньої Ди­тя­чої по­лі­клі­ні­ки № 1.

«Про­тя­гом ба­га­тьох років у Хер­со­ні не існує жо­дно­го за­кла­ду, під­по­ряд­ко­ва­но­го мі­ській ра­ді, на ба­зі яко­го ста­ло б мо­жли­вим за­до­віль­ни­ти по­тре­би осо­бли­во вра­зли­вої ка­те­го­рії жи­те­лів мі­ста — пен­сіо­не­рів. Пе­ред­усім — лю­дей по­хи­ло­го ві­ку», — ко­мен­тує в.о. за­сту­пни­ка мі­сько­го го­ло­ви, на­чаль­ник Управ­лі­н­ня со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Оле­на РУЗГІС.

От­же, пе­ред но­вим ко­му­наль­ним за­кла­дом по­ста­нуть та­кі цілі, як ма­кси­маль­не за­до­во­ле­н­ня по­треб пен­сіо­не­рів у всіх ви­дах куль­тур­них по­слуг, впро­ва­дже­н­ня но­вих форм і ме­то­дів куль­тур­но-про­сві­тни­цької ро­бо­ти, роз­ви­ток на­ро­дної твор­чо­сті, ама­тор­сько­го ми­сте­цтва то­що.

На ці по­тре­би управ­лі­н­ня со­цпо­лі­ти­ки про­сить із мі­сько­го бю­дже­ту 524 ти­ся­чі гри­вень.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.