Ве­ли­ко­бри­та­нія ви­сту­пає за но­ві сан­кції про­ти РФ че­рез Си­рію

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ве­ли­ко­бри­та­нія має на­мір під­штов­хну­ти дер­жа­ви За­хо­ду до за­про­ва­дже­н­ня но­вих сан­кцій що­до Ро­сії, якщо во­на не при­пи­нить під­три­му­ва­ти ре­жим пре­зи­ден­та Си­рії Ба­ша­ра Аса­да. Мі­ністр за­кор­дон­них справ Ве­ли­ко­бри­та­нії Бо­рис Джонсон за­явив, що до­ма­га­ти­ме­ться, щоб за­хі­дні кра­ї­ни роз­ро­би­ли «сер­йо­зні штра­фні за­хо­ди» у від­по­відь на га­зо­ву ата­ку в Си­рії, у ре­зуль­та­ті якої за­ги­ну­ли близь­ко 90 осіб, пи­ше в по­не­ді­лок, 10 кві­тня, бри­тан­ське ви- да­н­ня The Times. Згі­дно з ін­фор­ма­ці­єю ви­да­н­ня, до­ку­мент про за про вад жен ня но вих сан к цій був під­го­тов­ле­ний Джон­со­ном до зу­стрі­чі мі­ні­стрів за­кор­дон­них справ кра­їн Ве­ли­кої сім­ки (G7) в іта­лій­ській Луц­ці, яка від­бу­де­ться 10—11 кві­тня. За під­сум­ка­ми ці­єї зу стрі чі G7 має ухва ли ти спіль­ну за­яву із за­кли­ком до РФ ви­ве­сти вій­ська з Си­рії та при­пи­ни­ти під­три­му­ва­ти Аса­да, за­зна­чив гла­ва бри­тан­сько­го МЗС. За сло­ва­ми мі­ні­стра, ра­ке­тний удар США по си­рій­ській вій­сько­вій ба­зі був «чі­тким та спіль­ним ме­се­джем» За­хо­ду у від­по­відь на га­зо­ву ата­ку. «У прин­ци­пі, во­ни мо­жуть зро­би­ти це зно­ву», — за­зна­чив Джонсон.

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.