Про но­ву пар­тію

Сер­гій ТАРУТА: «Це не бу­де про­ект Та­ру­ти. Яга­ран­тую»

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Іван КАПСАМУН, «День»

« Ми ство­ри­ли но­ву пар­тію...» — за­явив дня­ми на­ро­дний де­пу­тат Сер­гій Тарута в ефі­рі про­гра­ми «Гор­дон» на те­ле­ка­на­лі «112 Укра­ї­на». На сьо­го­дні в Укра­ї­ні за­ре­є­стро­ва­но близь­ко 350 пар­тій. Але ска­за­ти про те, що у нас в пар­ла­мен­ті або по­за пар­ла­мен­том є справ­жня іде­о­ло­гі­чна і не­за­ле­жна від олі­гар­хів пар­тія, не мо­жна. В основ­но­му ми спо­сте­рі­га­є­мо по­лі­ти­чні про­е­кти, що не­скін­чен­но на­ро­джу­ю­ться і вми­ра­ють.

За­я­ва Сер­гія Та­ру­ти ма­ло чим від­рі­зня­є­ться від по­ді­бних за­яв про ство­ре­н­ня но­вих пар­тій, тим біль­ше, що са­мо­го Сер­гія Оле­ксі­йо­ви­ча ЗМІ ча­сто за­ра­хо­ву­ють до пред­став­ни­ків укра­їн­сько­го олі­гар­ха­ту. Що по­ро­биш, ду­же вже ви­со­ке не­до­вір’я в укра­їн­сько­му су­спіль­стві до по­лі­ти­ків і олі­гар­хів. Ми зв’яза­ли­ся з Сер­гі­єм ТАРУТОЮ, щоб роз­пи­та­ти йо­го: у чо­му жсу­тність анон­со­ва­ної ним но­вої пар­тії і чим во­на по-справ­жньо- му (не на сло­вах, а на ді­лі) від­рі­зня­ти­ме­ться від ін­ших?

— Я вва­жаю, що за­раз час кон­со­лі­да­ції но­вих сил і всіх, хто ра­ні­ше не пла­ну­вав бра­ти уча­сті у по­лі­ти­чно­му ру­сі. Оскіль­ки це єди­ний ін­стру­мент впли­ну­ти на змі­ни в кра­ї­ні. У зв’яз­ку з по­ді­я­ми в Укра­ї­ні пе­ред ба­га­тьма на­ши­ми гро­ма­дя­на­ми сто­їть пи­та­н­ня пер­спе­кти­ви: ви­їжджа­ти з кра­ї­ни чи впли­ва­ти на си­ту­а­цію? Усім, хто має дер­жав­ну по­зи­цію, по­трі­бно від­су­ну­ти ам­бі­ції та кон­со­лі­ду­ва­ти­ся. Ми по­стій­но ве­де­мо діа­лог усе­ре­ди­ні бі­зне­су, ра­зом з ін­ши­ми по­лі­ти­чни­ми си­ла­ми, і ба­чи­мо, що не­має кон­сен­су­су, не­має до­ві­ри з бо­ку су­спіль­ства до існу­ю­чих по­лі­ти­чних пар­тій та ін­сти­ту­тів вла­ди. Сьогоднішній вла­ді до­ві­ри­ли управ­ля­ти кра­ї­ною, але во­ни за­гру­зли в ко­ру­пції. Нам треба мі­ня­ти си­сте­му, а для цьо­го не­об­хі­дна ін­ша стра­те­гія роз­ви­тку кра­ї­ни. Ми ста­ви­мо пе­ред со­бою ве­ли­кі цілі — щоб кра­ї­на пе­ре­йшла зі ста­дії ста­гна­ції до еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня. Ду­же ва­жли­во об’єд­на­ти всіх, хто має істо­рію успі­ху, і тих, хто ві­рить у на­шу кра­ї­ну — па­трі­о­ти­чних, про­фе­сій­них, по­ря­дних лю­дей.

— Ви ка­же­те про при­чи­ни ство­ре­н­ня пар­тії, але яка у вас іде­о­ло­гія?

— Це бу­де кон­се­рва­тив­на пар­тія ре­спу­блі­кан­сько­го спря­му­ва­н­ня, яка ґрун­ту­є­ться на са­мо­стій­ній лю­ди­ні. Іця лю­ди­на опи­ра­є­ться на на­ші на­ціо­наль­ні, куль­тур­ні, ду­хов­ні цін­но­сті. Це іде­о­ло­гія, яка за­сно­ва­на на лю­ди­ні-під­при­єм­це­ві. Сто­їть зав­да­н­ня — ство­ри­ти мі­ні­мум 50% се­ре­дньо­го кла­су, ство­ри­ти ро­бо­чі мі­сця, під­ня­ти кон­ку­рен­то­спро­мо­жность, ґрун­ту­ю­чись на осві­ті, на­у­ці, здо­ров’ї на­ції. Сьо­го­дні в су­спіль­стві час ве­ли­че­зно­го за­пи­ту на здо­ро­ві си­ли.

— Хто ці си­ли, хто вхо­ди­ти­ме в пар­тію?

— Мо­жу ска­за­ти то­чно, що го­лов­ним ко­ор­ди­на­то­ром, ке­рів­ни­ком ор­га­ні­за­цій­но­го ру­ху є Ан­дрій Ні­ко­ла­єн­ко. Він має ве­ли­че­зний до­свід — пра­цю­вав у по­соль­стві, Ка­бмі­ні, в най­важ­чий час був пер­шим за­сту­пни­ком го­ло­ви До­не­цької ОДА. Іба­га­то ін­ших лю­дей, про­сто я поки не хо­чу за­бі­га­ти на­пе­ред. Це лю­ди, які ма­ють істо­рію успі­ху, до­свід і хо­ро­шу ре­пу­та­цію. Хтось го­то­вий бу­ти ядром пар­тії, хтось го­то­вий бра­ти участь у ру­сі, але без пар­тій­но­го ман­да­та. То­чно мо­жу ска­за­ти, що це не бу­де про­ект Та­ру­ти, це я га­ран­тую. У нас бу­ло чо­ти­ри пар­тії, які на­зи­ва­ють се­бе ре­спу­блі­кан­ськи­ми, але у нас іде­о­ло­гія ре­спу­блі­кан­ська, і це не озна­чає, що ми так на­зи­ва­ти­ме­мо­ся. У нас бу­де аб­со­лю­тно нова пар­тія.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.