Гро­ма­да – про­ти узур­па­ції вла­ди

У Кри­во­му Ро­зі роз­по­ча­ла­ся кам­па­нія з від­кли­ка­н­ня оди­над­ця­ти де­пу­та­тів мі­ськра­ди від «Ба­тьків­щи­ни» та Ра­ди­каль­ної пар­тії Ля­шка

Den (Ukrainian) - - Регіони - Во­ло­ди­мир СТЕЦЮК, жур­на­ліст м. Кри­вий Ріг

Уне­ді­лю з іні­ці­а­ти­ви гро­мад­сько­го акти­ві­ста Олександра Кі­рю­ши­на в мі­сце­во­му Па­ла­ці куль­ту­ри іме­ні Бо­г­да­на Хмель­ни­цько­го від­бу­ли­ся збо­ри ви­бор­ців ба­га­то­ман­да­тно­го ви­бор­чо­го окру­гу з ви­бо­рів де­пу­та­тів Кри­во­різь­кої мі­ської ра­ди. Близь­ко 400 уча­сни­ків збо­рів ухва­ли­ли рі­ше­н­ня про по­ча­ток про­це­ду­ри від­кли­ка­н­ня оди­над­ця­ти де­пу­та­тів від ВО «Ба­тьків­щи­на» і РПЛ.

За сло­ва­ми одного з уча­сни­ків збо­рів — про­фе­со­ра Кри­во­різь­ко­го дер­жав­но­го пе­ду­ні­вер­си­те­ту Ро­ма­на Ко­зло­ва, який є за­сту­пни­ком го­ло­ви обла­сної ор­га­ні­за­ції по­лі­ти­чної пар­тії « Си­ла лю­дей » , збо­ри про­во­ди­лись по ко­жно­му з оди­над­ця­ти де­пу­та­тів окре­мо, з чі­тким до­три­ма­н­ням ви­мог чин­но­го за­ко­но­дав­ства. При­чо­му, згі­дно з по­да­ни­ми на ре­є­стра­цію до­ку­мен­та­ми, ви­клю­чно всі уча­сни­ки збо­рів ста­ном на 25.11.15, ко­ли від­бу­ва­ли­ся остан­ні мі­сце­ві ви­бо­ри, ма­ли пра­во го­ло­су, а от­же, бра­ли без­по­се­ре­дню участь у ви­бор­чо­му про­це­сі.

Уча­сни­ки збо­рів ви­зна­чи­ли по­ря­док про­ве­де­н­ня про­це­ду­ри від­кли­ка­н­ня, за­твер­ди­ли фор­му під­пи­сних ли­стів і сфор­му­ва­ли іні­ці­а­тив­ну гру­пу з 59 осіб, які ма­ють без­по­се­ре­дньо зайня­ти­ся збо­ром під­пи­сів за від­кли­ка­н­ня за­зна­че­них де­пу­та­тів. Про­тя­гом ви­зна­че­них за­ко­ном 20 днів іні­ці­а­тив­на гру­па по­вин­на зі­бра­ти близь­ко трьох ти­сяч під­пи­сів по ко­жно­му з де­пу­та­тів і пе­ре­да­ти під­пи­сні ли­сти до мі­ської ви­бор­чої ко­мі­сії. Після то­го як ви­бор­ча ко­мі­сія під­твер­дить пра­виль­ність за­пов­не­н­ня під­пи­сних ли­стів і на­яв­ність не­об­хі­дної кіль­ко­сті го­ло­сів, зі­бра­них з іні­ці­а­ти­ви ви­бор­ців, від­по­від­ну ін­фор­ма­цію на­ді­шлють до ви­щих ке­рів­них ор­га­нів обох пар­тій. Іли­ше то­ді, у ра­зі від­кли­ка­н­ня ни­ми з іні­ці­а­ти­ви ви­бор­ців одіо­зних кри­во­різь­ких де­пу­та­тів, які за­йшли до Кри­во­різь­кої мі­ськра­ди під їхні­ми пар­тій­ни­ми пра­по­ра­ми, а нині май­же син­хрон­но го­ло­су­ють з опо­бло­ків­ця­ми, пе­ре­бу­ва­ю­чи у скла­ді де­пу­тат­ських груп «За успе­шный Кри­вой Рог» и «За ро­дной го­род » , ті та­ки му­си­ти­муть скла­сти свої ман­да­ти. За­мість них до Кри­во­різь­кої мі­ськра­ди змо­жуть зай­ти у та­ко­му ра­зі на­сту­пні за рей­тин­гом у пар­тій­них ви­бор­чих спи­сках пред­став­ни­ки від цих по­лі­ти­чних сил, яким, мо­жли­во, вда­сться від­но­ви­ти та­ким чи­ном втра­че­ну до­ві­ру ви­бор­ців. Чи при­ймуть та­ке рі­ше­н­ня по­лі­ти­чні си­ли, які під ти­ском про­те­стно­го пі­сля­ви­бор­чо­го Крив­ба­су му­си­ли ви­клю­чи­ти сво­їх де­пу­та­тів-зра­дни­ків із пар­тій­них лав, а від­кли­ка­ти з де­пу­тат­ства чо­мусь за­бу­ли, по­ба­чи­мо по за­вер­шен­ні ці­єї кам­па­нії.

От­же, скан­даль­на істо­рія ми­ну­лих мі­сце­вих ви­бо­рів, пов’яза­на з обра­н­ням кри­во­різь­ко­го мі­сько­го го­ло­ви та фор­му­ва­н­ням ло­яль­ної до ньо­го біль­шо­сті у но­во­му скла­ді мі­ськра­ди, зда­є­ться, на­би­рає но­вих обер­тів. Після без­пре­це­ден­тно­го для України кри­во­різь­ко­го ви­бор­чо­го ма­ра­фо­ну, ко­ли вна­слі­док ма­со­вих про­те­стів мі­стян, обу­ре­них то­таль­ни­ми фаль­си­фі­ка­ці­я­ми на ко­ристь чин­но­го мі­сько­го го­ло­ви Юрія Віл­ку­ла, бу­ло, зре­штою, при­зна­че­но по­втор­ні ви­бо­ри, не­вдо­во­ле­ні ви­бор­ці, схо­же, ви­рі­ши­ли пі­ти на чер­го­вий без­пре­це­ден­тний крок. Цьо­го ра­зу по­ста­ло пи­та­н­ня про від­кли­ка­н­ня від­ра­зу оди­над­ця­тьох де­пу­та­тів-пе­ре­біж­чи­ків, обра­них за спи­ска­ми ВО «Ба­тьків­щи­на» та РПЛ, які по за­вер­шен­ні ви­бор­чо­го про­це­су фа­кти­чно пе­ре­йшли на бік сум­нів­но обра­но­го мі­сько­го го­ло­ви та вір­ної йо­му де­пу­тат­ської фра­кції ко­ли­шніх ре­гіо­на­лів у но­вій обгор­тці від Опо­зи­цій­но­го бло­ку.

Та­ким чи­ном зав­дя­ки пе­ре­біж­чи­кам прав­ля­чий клан Юрія Віл­ку­ла зно­ву отри­мав у мі­ськра­ді стій­ку слу­хня­ну біль­шість, яка за­пра­цю­ва­ла у зви­чно­му ре­жи­мі без­від­мов­но­го схва­ле­н­ня по­трі­бних йо­му рі­шень. При цьо­му за уста­ле­ною ба­га­то­рі­чною тра­ди­ці­єю зва­жа­ти на так зва­ну де­мо­кра­ти­чну мен­шість шту­чно утво­ре­на біль­шість так са­мо не зби­ра­ла­ся. Хо­ча за ре­зуль­та­та­ми ви­брів, на яких пред­став­ни­ки від де­мо­кра­ти­чних сил фа­кти­чно отри­ма­ли 51 % го­ло­сів на свою під­трим­ку, са­ме во­ни й ма­ли б бу­ти біль­ші­стю, а опи­ни­ла­ся на­то­мість в опо­зи­ції... до так зва­но­го Опо­зи­цій­но­го бло­ку. Від­так все за­ли­ши­ло­ся без змін, за які, вла­сне, й го­ло­су­ва­ли кри­во­різь­кі ви­бор­ці.

На­ре­шті після то­го, як сплив рі­чний тер­мін так зва­но­го пі­сля­ви­бор­чо­го де­пу­тат­сько­го іму­ні­те­ту, най­більш актив­ні ви­бор­ці, які не ба­жа­ють ми­ри­ти­ся з та­кою си­ту­а­ці­єю, взя­ли­ся ви­прав­ля­ти цю за­над­то не­при­ро­дну пі­сля­ви­бор­чу ко­лі­зію — «опо­зи­цій­но­сті до опо­зи­ції» і «без­від­по­від­аль­но­сті до без­від­по­від­аль­них». Тим біль­ше, що до­да­тко­вих при­во­дів для та­ких дій у не­вдо­во­ле­ної гро­мад­сько­сті про­тя­гом ро­ку з’яви­ло­ся чи­ма­ло.

Ра­зом з тим слід за­зна­чи­ти, що мі­ська вла­да та­кож не дрі­має, й да­мо­клів меч імо­вір­но­го від­кли­ка­н­ня за­вис і над де­пу­та­та­ми з де­мо­кра­ти­чно­го та­бо­ру. Зокре­ма, на сай­ті Кри­во­різь­кої мі­ськра­ди за­ре­є­стро­ва­но пе­ти­цію що­до від­кли­ка­н­ня ви­су­ван­ців від «Си­ли лю­дей». Не­зва­жа­ю­чи на аб­сур­дність зви­ну­ва­чень, ви­су­ну­тих на їхню адре­су, та від­су­тність юри­ди­чної ба­зи, не­об­хі­дної для за­пу­ску ме­ха­ні­зму від­кли­ка­н­ня че­рез пе­ти­цію, на дум­ку де­яких екс­пер­тів, ство­ри­ти пев­ний гро­мад­ський ре­зо­нанс, а от­же, і від­по­від­не під­ґрун­тя для іні­ці­ю­ва­н­ня цьо­го про­це­су все ж та­ки мо­жна. Цир­ку­лю­ють роз­мо­ви про від­кли­ка­н­ня й нав­ко­ло де­пу­та­тів від «Са­мо­по­мо­чі», які, мов­ляв, та­кож ні­би­то не ви­пра­вда­ли до­ві­ри ви­бор­ців, а Ми­ло­бог вза­га­лі зра­див сво­їх при­хиль­ни­ків і, по­при ша­ле­ну під­трим­ку, від­мо­вив­ся, зре­штою, ба­ло­ту­ва­ти­ся на по­втор­них ви­бо­рах мі­сько­го го­ло­ви...

Ота­кі во­ни, мі­сце­ві ви­бо­ри на пар­тій­ній осно­ві — за пар­тій­ни­ми пра­по­ра­ми, між­пар­тій­ни­ми тор­га­ми, ін­три­га­ми та роз­бор­ка­ми роз­гле­ді­ти са­му гро­ма­ду, ін­те­ре­си якої ма­ли би пред­став­ля­ти пар­тій­ці, на жаль, ду­же не про­сто. Про­те, як по­ка­зу­ють по­дії в Кри­во­му Ро­зі, пов’яза­ні з остан­ні­ми мі­сце­ви­ми ви­бо­ра­ми, мі­ська гро­ма­да, зда­є­ться, вже са­ма ви­хо­дить на по­лі­ти­чну аре­ну. А то­му не за го­ра­ми той час, ко­ли во­на може ста­ти ціл­ком са­мо­стій­ним грав­цем. Іса­ме це дає на­дію на швид­ке оду­жа­н­ня мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня від над­то за­дав­не­ної хро­ні­чної хво­ро­би, якою є по­стій­на узур­па­ція вла­ди фі­нан­со­во-про­ми­сло­ви­ми гру­па­ми та олі­гар­хі­чни­ми кла­на­ми в усіх її най­рі­зно­ма­ні­тні­ших про­я­вах.

ФО­ТО З САЙТА 1KR.UA

9 кві­тня 2017 ро­ку в Кри­во­му Ро­зі від­бу­ли­ся збо­ри, під час яких кри­во­ріж­ці іні­ці­ю­ва­ли про­це­ду­ру від­кли­ка­н­ня ман­да­тів 11 де­пу­та­тів мі­ськра­ди

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.