«Мі­сія» Гон­та­ре­вої... ЗАКIНЧИЛАСЯ

Чи мо­жуть бу­ти сер­йо­зні на­слід­ки ці­єї від­став­ки?

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Вре­шті-решт під­твер­ди­ли­ся чи­слен­ні ін­фор­ма­цій­ні вки­ди (мо­жли­во, це на­справ­ді бу­ли по­пе­ре­дже­н­ня) про від­став­ку го­ло­ви Нац­бан­ку Ва­ле­рії Гон­та­ре­вої. Учора во­на зі­бра­ла жур­на­лі­стів і офіційно по­ві­до­ми­ла, що на­пи­са­ла від­по­від­ну за­яву Пре­зи­ден­ту України і якщо її бу­де під­пи­са­но, то з 10 трав­ня за­ли­шить сті­ни НБУ.

Чи мо­жна за­су­джу­ва­ти головного бан­кі­ра кра­ї­ни за те, що, йду­чи з по­са­ди, во­на до­по­від­а­ла про свою май­же три­рі­чну ро­бо­ту в най­кра­що­му сві­тлі? Хоч як це ба­наль­но, але за­ува­жи­мо, що, за­ли­ша­ю­чи та­ке місце, так зро­бив би ко­жний. Тим біль­ше, що не мо­жна ви­клю­чи­ти, що Вер­хов­на Ра­да «до­стро­ко­во» під­три­має рі­ше­н­ня Гон­та­ре­вої («то­ді я пі­ду ра­ні­ше, і вже сьо­го­дні го­то­ва до­по­ві­сти пар­ла­мен­ту про свою ді­яль­ність на посту...»).

Тож мо­жна вва­жа­ти, що ви­ступ пе­ред жур­на­лі­ста­ми був не тіль­ки ге­не­раль­ною ре­пе­ти­ці­єю, а й своє­рі­дним за­по­ві­том на­сту­пни­кам — команді, яку осо­би­сто Гон­та­ре­ва сфор­му­ва­ла і, спо­ді­ва­є­ться, яка про­дов­жу­ва­ти­ме її по­лі­ти­ку та всі на­мі­ри. Не ви­пад­ко­во, вже бу­ду­чи ( як ка­жуть в Аме­ри­ці про пре­зи­ден­тів, які не­за­ба­ром пі­дуть з по­са­ди) «куль­га­вою ка­чкою», Гон­та­ре­ва за­пев­ни­ла, що най­ближ­чим ча­сом в її команді не від­бу­де­ться жо­дних ін­ших змін, так са­мо, як і в по­лі­ти­ці Нац­бан­ку.

Ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи ве­ли­кі маз­ки і оми­на­ю­чи дрі­бні де­та­лі, во­на за­ра­ху­ва­ла у цю по­лі­ти­ку «пла­ва­ю­чий ва­лю­тний курс, ін­фля­цій­не тар­ге­ту­ва­н­ня, су­ча­сний На­ціо­наль­ний банк» і за­зна­чи­ла: «Усе те, за що я і вся моя ко­ман­да, яка сьо­го­дні тут, так дов­го бо­ро­ли­ся, залишається ( і після від­став­ки) без змін». Зви­чай­но, та­кий під­хід не мо­жна не ві­та­ти: пра­гне­н­ня до ста­біль­ної по­лі­ти­ки у бан­ків­ській си­сте­мі — за­по­ру­ка її успі­ху, адже гро­ші, як до­бре ві­до­мо, лю­блять ти­шу і ро­бля­ться в ти­ші, якої за ча­сів Гон­та­ре­вої не­рід­ко не ви­ста­ча­ло. Але Гон­та­ре­ва до­дає, що не­змін­ність обра­но­го шля­ху — це й під­трим­ка «ін­ших між­на­ро­дних пар­тне­рів».

Уто­чню­ю­чи го­лов­не, що зро­бле­но за її го­ло­ву­ва­н­ня в НБУ, Гон­та­ре­ва на­го­ло­шує на до­ся­гну­тій ма­кро­фі­нан­со­вій ста­біль­но­сті, то­ді як від­нов­ле­н­ня спів­пра­ці з МВФ, за її сло­ва­ми, до­зво­ли­ло на­ро­сти­ти зо­ло­то­ва­лю­тні ре­зер­ви до $ 16,7 до­ла­рів. Дру­гим пун­ктом до­ся­гнень є очис­тка фі­нан­со­вої си­сте­ми від не­пла­то­спро­мо­жних бан­ків та по­си­ле­н­ня її стій­ко­сті на май­бу­тнє. «Бан­ки здо­ро­ві, про­зо­рі та вже го­то­ві від­но­ви­ти кре­ди­ту­ва­н­ня», — ха­ра­кте­ри­зує во­на бан­ків­ську си­сте­му. Третє до­ся­гне­н­ня: здій­сни­ли пов­ну транс­фор­ма­цію, пе­ре­бу­ду­ва­ли всі про­це­си і пе­ре­тво­ри­ли Нац­банк на по­ту­жну мо­дер­ну ін­сти­ту­цію. Усе це до­зво­ли­ло Гон­та­ре­вій за­яви­ти: « Я вва­жаю, що моя мі­сія пов­ні­стю ви­ко­на­на».

Без­умов­но, зву­чить кра­си­во і до­зво­ляє пі­ти з ви­со­ко під­ня­тою го­ло­вою. Однак не мо­жна не на­га­да­ти, що да­ле­ко не всі в на­шій кра­ї­ні зу­стрі­ли б та­ку до­по­відь го­ло­ви цен­тро­бан­ку за­хо­пле­ни­ми опле­ска­ми. За ці три ро­ки не бу­ло й дня, щоб на її адре­су не лу­на­ла кри­ти­ка. Так, не мо­жна ви­клю­чи­ти, що її бу­ло ін­спі­ро­ва­но вла­сни­ка­ми за­кри­тих бан­ків. Але бу­ли й ба­га­то­ти­ся­чні мі­тин­ги вкла­дни­ків, які вва­жа­ли, що дер­жа­ва в осо­бі Нац­бан­ку мо­гла б кра­ще пі­клу­ва­ти­ся про га­ран­тії для ко­штів, вкла­де­них у фі­нан­со­ві уста­но­ви.

До­ста­тньо та­кож ска­за­ти, що на кри­ти­ці по­лі­ти­ки НБУ де­я­кі по­лі­ти­ки ство­ри­ли й зро­би­ли ма­со­ви­ми свої пар­тії. Іцей про­цес три­ває. Учора на­ді­йшло по­ві­дом­ле­н­ня про те, що акти­ві­сти пар­тії « На­ціо­наль­ний кор­пус » за­му­ру­ва­ли вхід до до­чки ро­сій­сько­го «Сбер­бан­ку». А на­ро­дний де­пу­тат Ми­ко­ла Кня­жи­цький на­пи­сав у Facebook: «Ва­ле­рія Гон­та­ре­ва роз­по­від­ає про те, як ге­ро­ї­чно пе­ре­мо­гла укра­їн­ських бан­кі­рів і олі­гар­хів. А може, так смі­ли­во по­трі­бно бу­ло бо­ро­ти­ся з ро­сій­ськи­ми бан­ка­ми і олі­гар­ха­ми? Адже це не про­сто пи­та­н­ня еко­но­мі­ки, а ско­рі­ше пи­та­н­ня на­ціо­наль­ної без­пе­ки».

Та у Гон­та­ре­вої є й свої за­пе­клі фа­на­ти. До них, зви­чай­но, не на­ле­жить член Ра­ди Нац­бан­ку Ти­мо­фій Ми­ло­ва­нов — лю­ди­на з кри­ти­чним став­ле­н­ням до ба­га­тьох по­дій. Про­те на по­ча­тку кві­тня, ко­ли роз­по­ча­ли­ся пер­ші ін­фор­ма­цій­ні ан­ти­гон­та­рев­ські вки­ди до ін­фор­ма­цій­ної сфе­ри, він на­пи­сав у Facebook: «Біль­шість офі­цій­них осіб у Ва­шинг­то­ні, яка на боці України, спо­ді- ва­є­ться, що Ва­ле­рія Гон­та­ре­ва залишиться. Та якщо во­на пі­де, на­сту­пне при­зна­че­н­ня го­ло­ви НБУ бу­де кри­ти­чно ва­жли­вим з то­чки зо­ру став­ле­н­ня до України: при­зна­че­н­ня те­хно­кра­та дасть по­ту­жний си­гнал, що Укра­ї­на про­дов­жує ре­фор­ми, хо­ча й по­віль­но. У свою чер­гу по­лі­ти­чне при­зна­че­н­ня по­си­лить по­зи­ції кри­ти­ків і во­ро­гів кра­ї­ни».

Сьо­го­дні Ми­ло­ва­нов ви­слов­лю­є­ться на ко­ристь Гон­та­рє­вої ще від­вер­ті­ше. «Я ба­чив частину про­це­су прийня­т­тя рі­шень сто­сов­но При­ва­ту. Бо­я­ли­ся всі. Хто міг, на­ма­га­ли­ся від­сто­ро­ни­ти­ся. Ін­ші на­ма­га­ли­ся від­кла­сти, за­тя­гну­ти про­цес. Гон­та­рє­ва « Буй­ство­ва­ла » , шу­ка­ла під­трим­ку усіх, ко­го мо­жна, на­зи­ва­ла речі сво­ї­ми іме­на­ми, і зви­ну­ва­чу­ва­ла лю­дей у без­від­по­від­аль­ні­стю пе­ред кра­ї­ною. Ці­на При­ва­та ви­со­ка. Це — чор­ний пі­ар, сплюн­дро­ва­на пу­блі­чна ре­пу­та­ція, фі­зи­чні, пси­хо­ло­гі­чні та ін­ші по­гро­зи».

До речі, го­ло­ва Нац­бан­ку не над­то вже ра­ху­є­ться з по­став­ле­ною над нею Ра­дою. Гон­та­ре­ва під час сво­го зві­ту не­о­дно­ра­зо­во зга­ду­ва­ла як одне з го­лов­них сво­їх до­ся­гнень за­про­ва­дже­н­ня ін­фля­цій­но­го тар­ге­ту­ва­н­ня. Та від­по­від­а­ю­чи на за­пи­та­н­ня « Дня » що­до на­ро­дже­ної у на­драх Ра­ди НБУ іні­ці­а­ти­ви що­до тар­ге­ту­ва­н­ня ВВП, во­на за­зна­чи­ла: «Мо­жна що­дня ви­на­хо­ди­ти укра­їн­ський жов­то- бла­кит- ний ве­ло­си­пед. Та хто в сві­ті тар­ге­тує ВВП? Не мо­жу ска­за­ти це про єв­ро­пей­ський цен­тро­банк або про фе­де­раль­ну ре­зерв­ну си­сте­му США. Якщо на­ша Ра­да знає, як це ро­би­ти, і може за­про­по­ну­ва­ти ді­є­вий ме­ха­нізм, то ми її бу­де­мо слу­ха­ти. А за­раз це уто­пі­чна ідея».

Про сво­го на­сту­пни­ка Гон­та­ре­ва го­во­рить більш стри­ма­но. Від­по­від­а­ю­чи на за­пи­та­н­ня жур­на­лі­стів, во­на ли­ше вка­за­ла, що по­да­ла кан­ди­да­ту­ру від се­бе, але не знає, чи її по­слу­ха­ють. Тож в най­ближ­чий мі­сяць ця те­ма має шанс ста­ти одні­єю з най­по­пу­ляр­ні­ших як у ЗМІ, так і в пар­ла­мен­ті. Де ж шу­ка­ти но­во­го очіль­ни­ка НБУ: се­ред фа­на­тів чи се­ред во­ро­гів Гон­та­ре­вої? Мо­жна ли­ше спро­гно­зу­ва­ти, що це бу­де най­справ­жні­сінь­ка би­тва. Чи змо­же вла­да зна­йти ко­гось про­фе­сій­но­го на ней­траль­ній по­ло­сі?..

КО­МЕН­ТА­РІ

Олег УСТЕНКО, ви­ко­нав­чий директор Мі­жна­ро­дно­го фон­ду Блей­зе­ра в Укра­ї­ні:

— Гон­та­ре­ва ба­га­то ча­су пра­цю­ва­ла у не­ком­фор­тній зо­ні. І всі ро­зумі­ли, що дов­го во­на не ви­три­має по­стій­но­го стре­су. Ін­ша при­чи­на, яка то­чно не до­да­ла їй ба­жа­н­ня ще пра­цю­ва­ти — це пе­ре­вір­ки й ви­йма­н­ня до­ку­мен­тів, які по­ча­ли­ся у Нац­бан­ку й про­во­ди­ли­ся НАБУ. На- віть в то­му ра­зі, якщо там все нор­маль­но, їй не хо­че­ться бу­ти під ти­ском ан­ти­ко­ру­пцій­них ор­га­нів. Тре­тя при­чи­на по­ля­гає в то­му, що че­рез за­трим­ку з рі­ше­н­ням МВФ по­пу­лізм в укра­їн­ській по­лі­ти­ці по­чав ви­хо­ди­ти за всі мо­жли­ві ме­жі. Чи мо­жуть бу­ти сер­йо­зні на­слід­ки ці­єї від­став­ки? Ри­нок може тро­хи роз­хи­та­ти­ся від ча­су по­да­н­ня за­яви до при­зна­че­н­ня но­во­го го­ло­ви. Але не ду­же силь­но на фо­ні очі­ку­вань но­во­го го­ло­ви НБУ. Хто ним може ста­ти? Скла­дність може бу­ти в то­му, що кан­ди­да­ту­ру вно­сить Президент України. Але одна спра­ва вне­сти, а ін­ша — отри­ма­ти під­трим­ку пар­ла­мен­ту. Там бу­де не лег­ко зна­йти консенсус з цьо­го пи­та­н­ня. Ба­га­то хто спри­ймає цю по­са­ду як по­лі­ти­чну. А Гон­та­ре­ва за­ре­ко­мен­ду­ва­ла се­бе як при­бі­чник до­во­лі жорс­ткої мо­не­тар­ної по­лі­ти­ки.

Яро­слав СОЛТИС, колишній за­сту­пник го­ло­ви НБУ, член Київського бан­ків­сько­го со­ю­зу:

— Впер­ше по­ча­ли го­во­ри­ти про від­став­ку Гон­та­ре­вої са­ме в той день, ко­ли МВФ мав ухва­ли­ти рі­ше­н­ня про ви­ді­ле­н­ня чер­го­во­го тран­шу Укра­ї­ні. Ібу­ло б ду­же ло­гі­чно, щоб во­на са­ме у цей день, зро­бив­ши ре­аль­ну спра­ву, пі­шла. Те­пер за­я­ва справ­ді по­да­на, і, га­даю, її під­пи­шуть. Як­би у неї бу­ли від­но­сно цьо­го якісь сум­ні­ви, во­на б не ре­кла­му­ва­ла так свої до­ся­гне­н­ня, які я осо­би­сто пи­сав би в ла­пках. Що­до її мо­жли­вих на­сту­пни­ків, то їх за­раз кіль­ка. Го­лов­ний і най­більш ві­ро­гі­дний Гри­цен­ко — го­ло­ва прав­лі­н­ня «Укре­ксім­бан­ку». У ньо­го пер­ше місце, бо він усе та­ки ро­дич дру­жи­ни Пре­зи­ден­та По­ро­шен­ка. Мен­ші шанси у гра­мо­тно­го хло­пця Во­ло­ди­ми­ра Лав­рен­чу­ка (Райф­фай­зен Банк Аваль). На­зи­ва­ють та­кож го­ло­ву Ра­ди НБУ Бо­г­да­на Да­ни­ли­ши­на, хо­ча у ньо­го в бан­ків­ській спра­ві не­має ве­ли­ко­го до­сві­ду. Може бу­ти та­кож го­ло­ва Фон­ду га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів Ко­стян­тин Во­ру­ши­лін, хо­ча до ньо­го ба­га­то пре­тен­зій і, я га­даю, у ньо­го най­мен­ше шан­сів. Але поки що і він у спи­ску.

Оле­ксандр КIРШ, на­ро­дний де­пу­тат («БПП»):

— На­род від Гон­та­ре­вої вто­мив­ся. Й поки що, ма­буть, не мо­жуть зна­йти, хто б у цей скла­дний час мав ба­жа­н­ня зайня­ти її місце. Тим ча­сом мі­ня­ти її слід бу­ло в будь- яко­му ра­зі, то­му що бан­ків­ську си­сте­му роз­ва­ле­но. Афе­ри з При­ват­бан­ком та бан­ком «Ми­хай­лів­ський» не мо­жна про­ба­чи­ти. А чо­му так дов­го шу­ка­ли за­мі­ну, це за­пи­та­н­ня не до мене...

Бо­рис КОСТЮКОВСЬКИЙ, на­у­ко­вий директор Бю­ро ком­пле­ксно­го ана­лі­зу та про­гно­зів:

— Від­став­ка Гон­та­ре­вої ви­кли­ка­на ве­ли­кою кіль­кі­стю не­га­ти­ву, що на­зби­рав­ся май­же у всіх грав­ців рин­ку. Ійо­го вже слід при­би­ра­ти, бо вже за­над­то ба­га­то не­вдо­во­ле­них і в уря­ді, й се­ред гро­ма­дян. Одна з мо­жли­вих при­чин від­став­ки — це те, що з’ яви­ла­ся Ра­да нац­бан­ку, яка дов­го не ді­я­ла. А там є ква­лі­фі­ко­ва­ні лю­ди, які до­бре роз­би­ра­ю­ться у цих пи­та­н­нях. От­же, ни­ні­шній вчи­нок Гон­та­ре вої про­гно­зо­ва­ний і очі­ку­ва­ний. Хі­ба що тро­хи за­пі­зні­лий...

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.