Ро­сія: «со­ціо­ло­гі­чний ді­а­гноз»

«На­род зом­бо­я­щи­ка» про­ти «на­ції ін­тер­не­ту»?

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії - Сер­гій ГРАБОВСЬКИЙ

Ро­сія — ба­тьків­щи­на не тіль­ки сло­нів, а й па­ра­до­ксів. Во­і­сти­ну, «Ро­сію ро­зум не зба­гне, ар­шин за­галь­ний не обмі­рить». Бо ж — вду­май­мо­ся! — по­при те, що сьо­го­дні, за щой­но опу­блі­ко­ва­ни­ми да­ни­ми Все­ро­сій­сько­го цен­тру ви­вче­н­ня гро­мад­ської дум­ки (ВЦИОМ), час­тка ін­тер­не­тко­ри­сту­ва­чів у кра­ї­ні до­ся­гла 75% за­галь­ної кіль­ко­сті на­се­ле­н­ня, тіль­ки для йо­го чвер­ті (27%) пов­не від­клю­че­н­ня Все­сві­тньої Ме­ре­жі ста­ло б сер­йо­зною по­ді­єю. А за да­ни­ми ін­шо­го цьо­го­рі­чно­го ж опи­ту­ва­н­ня, так са­мо 27% ре­спон­ден­тів ви­ко­ри­сто­ву­ють пе­ре­ва­жно і нтер­нет (вклю­чно з ін­фор­ма­цій­ни­ми сай­та­ми, со­ці­аль­ни­ми ме­ре­жа­ми та бло­га­ми) для по­шу­ку но­вин. На­то­мість біль­шість ро­сі­ян — 57% — як основ­не дже­ре­ло но­вин ви­ко­ри­сто­ву­ють те­ле­ба­че­н­ня.

При цьо­му гі­по­те­ти­чна си­ту­а­ція пов­но­го зни­кне­н­ня ін­тер­не­ту не ви­кли­че па­ні­ки се­ред на­се­ле­н­ня: 47% опи­та­них ро­сі­ян ска­за­ли, що в цьо­му ви­пад­ку в їхньо­му жит­ті ні­чо­го не змі­ни­ться, 26% — що вплив бу­де вкрай слаб­ким. Від­клю­че­н­ня ін­тер­не­ту стане сер­йо­зною по­ді­єю, як уже за­зна­ча­ло­ся, тіль­ки для 27% ре­спон­ден­тів: 22% зі­зна­ли­ся, що їхнє жи­т­тя сут­тє­во змі­ни­ться, про­те во­ни змо­жуть при­сто­су­ва­ти­ся, і ли­ше 5% — що во­ни не уяв­ля­ють свою пов­сяк­ден­ність без мо­жли­во­сті ви­йти в Ме­ре­жу (се­ред 18— 24-рі­чних остан­ню від­по­відь да­ли 10%, се­ред мо­скви­чів і пе­тер­бурж­ців — 11% опи­та­них). І це по­при те, що се­ре­дній час ко­ри­сту­ва­н­ня ін­тер­не­том у Ро­сії ста­но­вить 9 років; як ба­чи­мо, по­тре­би в до­сту­пі до Все­сві­тньої ме­ре­жі, до її не­ося­жних дже­рел ін­фор­ма­ції та мо­жли­во­стей спіл­ку­ва­н­ня ці ро­ки у двох тре­тин ко­ри­сту­ва­чів не сфор­му­ва­ли. Мов­ляв, ні­чо­го стра­шно­го, якщо ін­тер­нет нам ві­ді­мкнуть...

Ін­ши­ми сло­ва­ми, по­при те, що чи­ма­ло ро­сі­ян ре­гу­ляр­но ви­ко­ри­сто­вує мо­жли­во­сті ін­тер­не­ту (для спіл­ку­ва­н­ня з дру­зя­ми і близь­ки­ми 64%, для роз­ваг 54%, для са­мо­осві­ти 49%, для здій­сне­н­ня бан­ків­ських опе­ра­цій 46%, для ку­пів­лі то­ва­рів і по­слуг 34%), ре­аль­но Ро­сія залишається кра­ї­ною, ли­ше час­тко­во, по­верх­не­во вклю­че­ною в гло­баль­не ін­фор­ма­цій­не су­спіль­ство з йо­го опці­я­ми. Ро­сі­я­ни у сво­їй біль­шо­сті не хо­чуть і не мо­жуть са­мо­стій­но пра­цю­ва­ти з ін­фор­ма­ці­єю, пе­ре­ві­ря­ти її, до­шу­ку­ва­ти­ся до ко­ре­нів про­блем, а в під­сум­ку — ді­я­ти на вла­сний роз­суд. Їм зру­чні­ше та зви­чні­ше жи­ти за при­пи­са­ми, які дає те­ле­ба­че­н­ня, на­сам­пе­ред йо­го «крем­лів­ські ка­на­ли». Так, те­ле­пе­ре­да­чі цен­траль­них ка­на­лів за­ли­ша­ю­ться в лі­де­рах рей­тин­гу до­ві­ри до мас-ме­діа: три чвер­ті ро­сі­ян (75%) їм ві­рить. По­ка­зник ре­гіо­наль­но­го ТБ ниж­чий (65%). Ін­ші ж мас-ме­діа ви­кли­ка­ють до­ві­ру менш, ніж у по­ло­ви­ни опи­та­них, а аб­со­лю­тни­ми ау­тсай­де­ра­ми є за­ру­бі­жні те­ле­пе­ре­да­чі, га­зе- ти, жур­на­ли то­що: їм до­ві­ряє ли­ше 15% ро­сі­ян. При цьо­му гру­па тих, хто до­ві­ряє « тра­ди­цій­ним ЗМІ » (пе­ред­усім те­ле­ба­чен­ню) пра­кти­чно не ві­рить «но­вим ме­діа» (ін­тер­нет, за­ру­бі­жні ЗМІ), в той час, як гру­па тих, хто до­ві­ряє «но­вим ЗМІ» за пев­них умов (лег­ко здо­га­да­ти­ся, яких), го­то­ва ві­ри­ти і тра­ди­цій­ним.

Що ж, зна­ю­чи цей «со­ціо­ло­гі­чний ді­а­гноз», пе­ре­ста­єш ди­ву­ва­ти­ся, чо­го це вже дві­чі (на­при­кін­ці 2014-го та на зла­мі 2015—2016 років) у мо­мен­ти по­мі­тно­го па­ді­н­ня кур­су ру­бля ро­сі­я­ни ки­да­ли­ся ску­по­ву­ва­ти са­ме те­ле­ві­зо­ри — по дві-три шту­ки, — а не комп’юте­ри чи смар­тфо­ни. Ді­йшло до то­го, що пер­ший за­сту­пник го­ло­ви Цен­тро­бан­ку РФ Сер­гій Шве­цов зму­ше­ний був за­кли­ка­ти спів­ві­тчи­зни­ків не ку­пу­ва­ти по кіль­ка те­ле­ві­зо­рів, а по­ду­ма­ти про більш еко­но­мі­чно до­ціль­не вкла­де­н­ня сво­їх ко­штів. Але ж еко­но­мі­чна до­ціль­ність у кра­ї­ні з до­мі­ну­ва­н­ням мі­фо­ло­гі­чної сві­до­мо­сті (сфор­мо­ва­ної за до­по­мо­гою те­ле­ба- че­н­ня) — це щось не­зро­зумі­ле для біль­шо­сті на­се­ле­н­ня; ку­ди більш до­ціль­ним но­сі­ям та­кої сві­до­мо­сті ви­да­є­ться ку­пів­ля ще кіль­кох са­краль­них пре­дме­тів, як-от те­ле­ві­зо­рів, че­рез які до них звер­та­є­ться сам Пу­тін і без яких во­ни ні­ко­ли б не ді­зна­ли­ся прав­ду про світ, в яко­му жи­вуть...

Що ж, зна­ний ро­сій­ський жур­на­ліст й ав­тор «Дня» Ігор Яко­вен­ко мав ра­цію, пи­шу­чи, що «в Ро­сії вже до­сить дав­но па­ра­лель­но існу­ють два на­ро­ди: той, у ко­го за­мість го­ло­ви те­ле­ві­зор, і той, хто жи­ве і спіл­ку­є­ться в ін­тер­не­ті». Так са­мо слу­шно він за­зна­чив з при­во­ду не­що­дав­ніх акцій про­те­сту: «Поки ін­тер­нет-на­род жив ли­ше в ін­тер­не­ті, йо­го існу­ва­н­ня мо­жна бу­ло не по­мі­ча­ти. Але ко­ли не­ве­ли­ка ча­сти­на цьо­го на­ро­ду 26.03.2017 ви­йшла на ву­ли­ці, не по­мі­ча­ти на­яв­ність у кра­ї­ні цьо­го на­ро­ду ста­ло важ­ко і не­без­пе­чно». Справ­ді не­без­пе­чно, пе­ред­усім для вла­ди. Тим біль­ше, що є пря­ма ко­ре­ля­ція між кіль­кі­стю юних уча­сни­ків акцій про­те­сту та кіль­кі­стю мо­ло­дих ко­ри­сту­ва­чів, які не уяв­ля­ють жи­т­тя без ін­тер­не­ту, тоб­то без май­же віль­но­го до­сту­пу до Все­сві­тньої ін­фор­ма­цій­ної та ко­му­ні­ка­цій­ної ме­ре­жі («май­же» — бо ж у Ро­сії все по­ши­ре­ні­шою стає пра­кти­ка бло­ку­ва­н­ня «не­пра­виль­них» сай­тів).

Але кон­ста­та­ція цих фа­ктів усе ж не дає під­став для над­то ве­ли­ко­го опти­мі­зму: по-пер­ше, і се­ред актив­них юзе­рів на­яв­на пев­на кіль­кість дур­нів і «крем­ле­бо­тів», по­дру­ге, над­то мала се­ред ро­сі­ян час­тка тих, хто мен­таль­но жи­ве у су­ча­сно­му сві­ті, а не в ча­си Ста­лі­на — Бре­жнє­ва. А це озна­чає, що ідо­ло­по­клон­ни­ки «зом­бо­я­щи­ка» (а це, на­га­даю, три чвер­ті ро­сі­ян) до­мі­ну­ють і до­мі­ну­ва­ти­муть у су­сі­дній із на­ми дер­жа­ві не­ви­зна­че­ний (але зна­чний) час і ра­ді­сно під­три­му­ва­ти­муть усі без­ум­ні дії Крем­ля.

МАЛЮНОК ВІКТОРА БОГОРАДА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.