У Льво­ві пред­ста­ви­ли 50 ав­тор­ських пи­са­нок

На що­рі­чно­му фе­сти­ва лі зби ра­ють ко­шти на ди­тя че від­ді­ле­н­ня лі­кар­ні

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пав­ло ПАЛАМАРЧУК, Львів

У Льво­ві, на пло­щі Му­зей­ній, роз­по­чав­ся сьо­мий що­рі­чний «Фе­сти­валь пи­са­нок». На спе­ці­аль­но­му під­ви­щен­ні для львів’ян та го­стей мі­ста пред­ста­ви­ли близь­ко п’яти де­ся­тків рі­зно­ма­ні­тних пів­ме­тро­вих та ме­тро­вих пи­са­нок. Усі во­ни є ав­тор­ськи­ми, ви­ко­на­ні зна­ни­ми ху­до­жни­ка­ми чи ві­до­ми­ми лю­дьми, а та­кож рі­зни­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми. Ро­згор­ну­ти фе­сти­валь на пов­ну по­ту­жність цьо­го ро­ку ор­га­ні­за­то­рам за­ва­ди­ли по­го­дні умо­ви. Щоб дощ не по­шко­див пи­сан­ки, їх пов­ним скла­дом дов­гий час не ви­став­ля­ли. Крім то­го, цьо­го­рі­чний фе­сти­валь роз­ши­рив свою ло­ка­цію. Ще кіль­ка де­ся­тків ав­тор­ських пи­са­нок ви­ста­ви­ли в одно­му із львів­ських тор­го­вель­них цен­трів.

Фе­сти­валь має і бла­го­чин­ну скла­до­ву. В йо­го рам­ках від­бу­ва­є­ться акція « До­бра спра­ва», спря­мо­ва­на на збір ко­штів з ме­тою до­по­мо­ги тим, хто справ­ді цьо­го по­тре­бує. Цьо­го ро­ку ко­шти зби­ра­ють на по­тре­би ди­тя­чо­го від­ді­ле­н­ня ЛОДКЛ ОХМАТДИТ.

ФО­ТО АВТОРА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.