Бо­рис ДЖОНСОН,

го­ло­ва МЗС Бри­та­нії:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінкa -

Ве­ли­ко­бри­та­нія бу­де ти­сну­ти на сво­їх за­хі­дних пар­тне­рів з ме­тою вве­сти но­ві сан­кції про­ти Ро­сії, якщо во­на не обір­ве зв’яз­ки з пре­зи­ден­том Си­рії Ба­ша­ром Аса­дом. Якщо президент Пу­тін від­мо­ви­ться, про­ти Ро­сії бу­де вве­де­но но­ві сан­кції, на до­да­ток до тих, які ді­ють у від­по­відь на втру­ча­н­ня в спра­ви України. Їх ме­тою бу­де зро­би­ти жи­т­тя ду­же скла­дним для уря­до­вих чи­нов­ни­ків

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.