В ООН різ­ко за­су­ди­ли на­па­ди на цер­кви в Єги­пті

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ра­да Без­пе­ки ООН різ­ко за­су­ди­ла ско­є­ні у не­ді­лю те­ра­кти у хри­сти­ян­ських хра­мах в Єги­пті, на­звав­ши їх «жа­хли­ви­ми» та «під­ли­ми». Про це йде­ться в ухва­ле­ній у не­ді­лю за­яві. В Ра­дбе­зі ООН та­кож за­кли­ка­ли всі кра­ї­ни до спів­пра­ці з вла­дою Єги­пту, аби при­тяг­ти до від­по­від­аль­но­сті при­че­тних до на­па­дів те­ро­ри­стів, пе­ре­дає ін­форм­а­ген­ція AFP. Так са­мо з різ­кою кри­ти­кою дій те­ро­ри­стів у Єги­пті ви­сту­пив Ге­не­раль­ний се­кре­тар ООН Ан­то­ніу Гу­тер­ріш. Він ви­сло­вив свої спів­чу­т­тя ро­ди­нам за­ги­блих, єги­пет­сько­му на­ро­ду та уря­ду. Ген­сек ООН та­кож спо­ді­ва­є­ться, що при­че­тних до цьо­го «жа­хли­во­го те­ро­ри­сти­чно­го акту» швид­ко вста­нов­лять та при­тя­гнуть до від­по­від­аль­но­сті. Тим ча­сом президент Єги­пту Абдель ас-Сі­сі спе­ці­аль­ним ука­зом за­про­ва­див над­зви­чай­ний стан стро­ком на три мі­ся­ці. Ра­ні­ше по­ві­дом­ля­ло­ся про те, що ас-Сі­сі на­ка­зав ар­мії до­по­ма­га­ти по­лі­ції в охо­ро­ні жит­тє­во ва­жли­вих об’єктів у Єги­пті. Жер­тва­ми на­па­дів те­ро­ри­стів-смер­тни­ків на хри­сти­ян­ські хра­ми в Але­ксан­дрії і Тан­ті, за остан­ні­ми да­ни­ми, ста­ли що­най­мен­ше 46 лю­дей. Ще близь­ко 120 по­тер­пі­лих отри­ма­ли рі­зно­ма­ні­тні по­ра­не­н­ня. Об’єкта­ми те­ра­ктів ста­ли куль­то­ві спо­ру­ди хри­сти­ян-ко­птів, які ста­нов­лять май­же 10 від­со­тків від 90-міль­йон­но­го, пе­ре­ва­жно му­суль­ман­сько­го на­се­ле­н­ня Єги­пту. Від­по­від­аль­ність за ско­є­не взя­ло на се­бе те­ро­ри­сти­чне угру­по­ва­н­ня «Іслам­ська дер­жа­ва».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.