У Нор­ве­гії за­три­ма­ли ро­сі­я­ни­на за пі­до­зрою у під­го­тов­ці ви­бу­ху в Осло

Den (Ukrainian) - - День Планети -

У Нор­ве­гії по­лі­ція за­три­ма­ла 17-рі­чно­го ро­сі­я­ни­на, яко­го пі­до­зрю­ють у роз­мі­щен­ні «про­сто­го са­мо­ро­бно­го ви­бу­хо­во­го при­строю з обме­же­ною зда­тні­стю ура­же­н­ня» по­бли­зу цен­тру Осло. Про це по­ві­до­ми­ли нор­везь­кі пра­во­охо­рон­ці, пе­ре­дає агент­ство dpa. За­три­ма­но­го та­кож пі­до­зрю­ють у збе­рі­ган­ні ви­бу­хо­вих ре­чо­вин. На­ра­зі, однак, не­ві­до­мо, чи пі­до­зрю­ва­ний мав на ме­ті «ско­ї­ти те­ро­ри­сти­чний акт», за­зна­чи­ли в по­лі­ції. Так са­мо поки не вста­нов­ле­но, чи ді­яв ро­сі­я­нин сам або зі спіль­ни­ка­ми, до­да­ли пред­став­ни­ки нор­везь­ких пра­во­охо­рон­них ор­га­нів. По­ві­дом­ля­є­ться, що за­три­ма­ний пе­ре­бу­вав у Нор­ве­гії як про­хач при­тул­ку. Ро­сій­ські ди­пло­ма­ти­чні ві­дом­ства поки що не під­твер­ди­ли ін­фор­ма­цію про арешт ро­сі­я­ни­на у Нор­ве­гії. На­пе­ре­до­дні по­бли­зу цен­траль­ної стан­ції ме­тро Осло бу­ло ви­яв­ле­но ви­бу­хо­вий при­стрій. По­лі­ції вда­ло­ся без­пе­чно йо­го лі­кві­ду­ва­ти під час кон­тро­льо­ва­но­го під­ри­ву. Вна­слі­док ви­яв­ле­н­ня та зне­шко­дже­н­ня при­строю до­ве­ло­ся ева­ку­ю­ва­ти від­ві­ду­ва­чів ні­чних клубів і ре­сто­ра­нів, роз­та­шо­ва­них по­бли­зу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.