«По­трі­бно змі­ню­ва­ти за­ко­но­дав­ство»

Den (Ukrainian) - - Регіони -

Ана­то­лій ЖОЛОБ,

гай­ків­ський сіль­ський го­ло­ва (Ту­рій­ський ра­йон на Во­ли­ні):

— Ми та­кож ма­є­мо по­ді­бну си­ту­а­цію, яка скла­ла­ся між Жаб­чем та Бо­рем­лем. Се­ла, від­не­се­ні у 60-х ро­ках ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя до на­шої сіль­ра­ди, спо­кон­ві­ку бу­ли не ту­рій­ські, а во­ло­ди­мир-во­лин­ські. Але по­трі­бно бу­ло то­ді фор­му­ва­ти Ту­рій­ський ра­йон — так ви­рі­ши­ли, а що, пев­но, бра­ку­ва­ло сіл, на­се­ле­н­ня, то Гай­ки, Ягі­дне, За­мо­сти, Ру­ду і від­не­сли до Ту­рій­сько­го ра­йо­ну. Але на­віть За­мо­сти ближ­че до Во­ло­ди­ми­ра-Во­лин­сько­го, аніж до Гай­ків, цен­тру сіль­ра­ди! На­ші лю­ди лі­ку­ю­ться у Во­ло­ди­мир-Во­лин­ській лі­кар­ні, на­ші ді­ти на­вча­ю­ться у шко­лах Во­ло­ди­ми­ра-Во­лин­сько­го, ми ма­є­мо з цим мі­стом, із се­ла­ми Во­ло­ди­мир-Во­лин­сько­го ра­йо­ну зна­чно кра­ще транс­порт­не спо­лу­че­н­ня, ніж з Ту­рій­ськом.

То­му, ко­ли роз­по­ча­ла­ся ре­фор­ма ство­ре­н­ня об’єд­на­них те­ри­то­рі­аль­них гро­мад, ми й по­про­си­ли­ся «додому» — до Ова­днів­ської ОТГ, а не до Ту­рій­ської. Вва­жаю, що ко­жна ре­фор­ма має ро­би­ти­ся на­сам­пе­ред для лю­дей, і треба зва­жа­ти пе­ред­усім на їхні ін­те­ре­си, то­му по­трі­бно змі­ню­ва­ти і ме­жі ра­йо­нів, і обла­стей, як у ви­пад­ку з Жаб­че-Бо­рем­лем, схва­лю­ва­ти від­по­від­ні змі­ни у за­ко­но­дав­ство, а чо­му ні? Ре­фор­ми ж ро­бля­ться не на п’ять чи де­сять років, і на­ра­зі ми отри­ма­ли шанс від­но­ви­ти істо­ри­чну спра­ве­дли­вість, змі­ни­ти ті не­про­ду­ма­ні рі­ше­н­ня, які бу­ли прийня­ті з ме­жа­ми ра­йо­нів та обла­стей за ра­дян­ських ча­сів. Ре­фор­ми ма­ють від­бу­ва­ти­ся, ви­хо­дя­чи на­сам­пе­ред зі здо­ро­во­го глу­зду, а не ту­по слі­ду­ва­ти бу­кві за­ко­ну.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.