В Ужго­ро­ді кві­тнуть шість ви­дів одні­єї з най­дав­ні­ших на пла­не­ті ро­слин

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ві­кто­рія ЖУЙКО, Ужго­род, фо­то автора

По­де­ку­ди охо­чі сфо­то­гра­фу­ва­ти­ся з кра­су­нею на­віть ши­ку­ю­ться в чер­ги. Ма­гно­лії одни­ми з пер­ших по­чи­на­ють цві­сти в обла­сно­му цен­трі За­кар­па­т­тя. Ту­те­шній клі­мат їм не­аби­як під­хо­дить, то­му ро­сли­ну мо­жна зу­стрі­ти не тіль­ки в бо­та­ні­чно­му са­ду, а й на цен­траль­них ву­ли­цях, у спаль­них мі­кро­ра­йо­нах, на те­ри­то­рії при­ва­тних бу­дин­ків. Най­біль­ше охо­чих сфо­то­гра­фу­ва­ти­ся се­ред ве­ли­ких і пи­шних гі­лок ма­гно­лії зби­ра­є­ться бі­ля бу­дів­лі За­кар­пат­ської ОДА. На пло­щі На­ро­дній ро­стуть ма­гно­лії кіль­кох ви­дів.

Сьо­го­дні в Ужго­ро­ді ро­сте близь­ко де­ся­ти рі­зно­ви­дів ма­гно­лій, розповів «Дню» ту­ри­змо­зна­вець Фе­дір Шан­дор. Най­ві­до­мі­ши­ми є Ко­бус (бі­ла), Су­лан­жа (ро­же­ва) та Лен­не (фі­о­ле­то­ва).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.