Рік прем’єр­ства: під­сум­ки та аван­си

Від­клав­ши звіт у пар­ла­мен­ті, го­ло­ва уря­ду Во­ло­ди­мир Грой­сман тре­ну­вав­ся на жур­на­лі­стах?

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Остан­ні­ми мі­ся­ця­ми цир­ку­лю­ва­ли чу­тки про від­став­ку Во­ло­ди­ми­ра Грой­сма­на з по­са­ди гла­ви уря­ду. На йо­го місце ні­би сва­та­ли ни­ні­шньо­го ген­про­ку­ро­ра Юрія Лу­цен­ка... Але за­раз (на са­му рі­чни­цю прем’єр­ства) ситуація на­че ста­бі­лі­зу­ва­ла­ся (при­найм­ні в ЗМІ про це ста­ли мен­ше пи­са­ти). До то­го ж, зов­сім не­що­дав­но Укра­ї­на отри­ма­ла чер­го­вий транш від МВФ, що та­кож є пев­ним ста­бі­лі­зу­ю­чим фа­кто­ром. Всі ці чин­ни­ки, на­пев­но, до­да­ли впев­не­но­сті прем’ єру, але спер­шу він все одно ви­рі­шив по­спіл­ку­ва­ти­ся з жур­на­лі­ста­ми, а не про­зві­ту­ва­ти в пар­ла­мен­ті.

От­же, прес-кон­фе­рен­ція ма­ла для Грой­сма­на не­аби­яке зна­че­н­ня як своє­рі­дна ре­пе­ти­ція пе­ред зві­том у Вер­хов­ній Ра­ді, який, ма­буть, не без йо­го про­ха­н­ня пар­ла­мен­та­рі від­кла­ли аж на тра­вень. Не­що­дав­но «День» пи­сав про тра­ди­ції пар­ла­мен­та­ри­зму у Ве­ли­ко­бри­та­нії, де ни­ні­шній прем’єр Те­ре­за Мей ко­жної се­ре­ди зві­тує пе­ред за­ко­но­дав­чим ор­га­ном і відповідає на за­пи­та­н­ня де­пу­та­тів (№ 43 за 13 бе­ре­зня 2017 р.). На­ші ж по­лі­ти­ки, хоч і го­во­рять по­стій­но про де­мо­кра­тію та ци­ві­лі­зо­ва­ний світ, але ні­як не зви­кнуть до до­три­ма­н­ня пра­вил.

Тож вчо­ра пре­сі бу­ло від­ве­де­но роль своє­рі­дно­го тре­не­ра, а та­кож ін­фор­ма­то­ра про на­строї у су­спіль­стві. Рік то­му, у кві­тні 2016 ро­ку у стат­ті «Уряд «На­ціо­наль­ної збір­ної » , « День » від­зна­чав: « Чо­му не по­стає за­пи­та­н­ня — що по­ви­нен ви­рі­ши­ти цей уряд? Які зав­да­н­ня пе­ред ним сто­ять? — і до­да­вав: — У лю­дей ви­ни­кає пи­та­н­ня: ми ви­йшли на Май­дан, по­кла­ли там біль­ше со­тень жит­тів і опи­ни­ли­ся ще да­лі від Єв­ро­пи, ніж за ча­сів Яну­ко­ви­ча, від сво­їх ці­лей». Ана­ло­гі­чне за­пи­та­н­ня мо­же зву­ча­ти від укра­їн­ців і сьо­го­дні: ми по­вер­ну­ли­ся з фрон­ту, де втра­ти­ли ти­ся­чі по­бра­ти­мів, за що во­ни від­да­ли своє жи­т­тя?

Грой­сман під­го­ту­вав­ся. Тож головним йо­го ме­се­джем на зу­стрі­чі з пре­сою став стра­те­гі­чний план дій до 2020 ро­ку, або п’ ять ре­форм, які він вва­жає про­грам­ни­ми і клю­чо­ви­ми для сво­го уря­ду і про які до­по­від­ав на не­що­дав­ньо­му йо­го за­сі­дан­ні. « Фа­кти­чно, це той план, який до­зво­лить нам да­ти від­по­відь на за­пи­та­н­ня, ку­ди ми йде­мо і що по­трі­бно зро­би­ти для то­го, щоб Укра­ї­на по­ча­ла сер­йо­зно еко­но­мі­чно роз­ви­ва­ти­ся», — го­во­рив Грой­сман на то­му за­сі­дан­ні.

А са­му зу­стріч із жур­на­лі­ста­ми, він роз­по­чав із ко­ро­тко­го ві­део­ро­лі­ка « Укра­ї­на в ци­фрах», з яко­го мо­жна бу­ло ді­зна­ти­ся при­єм­ні да­ні: еко­но­мі­ка кра­ї­ни в 2016 ро­ці зро­сла на 2,3%, се­ре­дня но­мі­наль­на зар­пла­та — на 35,4%, зі­бра­но 66 міль­йо­нів тонн зер­на, де­фі­цит бю­дже­ту ско­ро­че­но до 3%. Ні­би під­су­мо­ву­ю­чи по­ба­че­не прем’єр вка­зав: «Нам вда­ло­ся ви­ко­на­ти те, що ми обі­ця­ли». 2017 рік, по­обі­цяв Грой­сман, бу­де ро­ком зро­ста­н­ня на­ціо­наль­ної еко­но­мі­ки і змін у кра­щий бік со­ці­аль­них стан­дар­тів для гро­ма­дян. «Ми роз­по­ча­ли ка­пі­таль­ний ре­монт кра­ї­ни » , — ви­зна­чив він суть пла­но­ва­них за­хо­дів у до­ро­жньо­му го­спо­дар­стві та ін­фра­стру­кту­рі вза­га­лі, у осві­ті та ме­ди­ци­ні. «Усе те, що ви­ро­бить укра­їн­ська еко­но­мі­ка, ми ре­ін­ве­сту­є­мо у жи­т­тя укра­їн­ських гро­ма­дян».

Ма­буть, про­дов­жу­ю­чи цю те­зу прем’єр про­гно­зу­вав: «Ми осу­ча­сни­мо пен­сії для 5,6 міль­йо­на укра­їн­ських гро­ма­дян». За йо­го сло­ва­ми, при­бли­зно 1,3 міль­йо­на гро­ма­дян отри­ма­ють під­ви­ще­н­ня до 200 гри­вень, 1,2 міль­йо­на (за сьо­го­дні­шніх цін) — на від 200 до 500 гри­вень, що­мі­ся­чно, май­же два міль­йо­на — від 500 до 1000 гри­вень. Ще 1,1 міль­йо­на отри­ма­ють під­ви­ще­н­ня пен­сій на більш ніж 1000 гри­вень. «Осу­ча­сне­н­ня пен­сій бу­де пов­ні­стю пов’яза­не з тим, які вне­ски ми з ва­ми пла­ти­ли. Це має бу­ти аб­со­лю­тно спра­ве­дли­ва, со­лі­дар­на си­сте­ма». При цьо­му він за­спо­ко­їв гро­ма­дян: у пен­сій­ній ре­фор­мі, яку уряд про­по­ну­ва­ти­ме пар­ла­мен­ту, «не­має жо­дно­го па­ра­ме­тру з під­ви­ще­н­ня пен­сій­но­го ві­ку». «Без будь-яких до­да­тко­вих кре­ди­тів чи чо­гось ін­шо­го отри­ма­ють під­ви­ще­н­ня пен­сій із 12 міль­йо­нів (пен­сіо­не­рів) 9 міль­йо­нів гро­ма­дян».

Грой­сман впев­не­ний, що від­по­від­ні гро­ші бу­дуть зна­йде­ні в еко­но­мі­ці. Та, ма­буть, він не ви­пад­ко­во го­во­рив та­кож і про те, що Ро­сія ра­но чи пі­зно ви­пла­тить Укра­ї­ні гро­шо­ву ком­пен­са­цію за оку­па­цію те­ри­то­рій, як сво­го ча­су це бу­ла зму­ше­на зро­би­ти Ні­меч­чи­на за під­сум­ка­ми Дру­гої сві­то­вої вій­ни. « Це не тіль­ки оку­по­ва­на ча­сти­на Дон­ба­су, а й Крим, ку­ди ро­сі­я­ни уві­йшли, і фа­кти­чно все те, що на­ле­жить укра­їн­ським гро­ма­дя­нам, в один мо­мент вкра­ли для вла­сних по­треб. Ро­зу­мію, що це не бу­де зав­тра. Але я то­чно знаю, що Ро­сія спла­чу­ва­ти­ме Укра­ї­ні й усім ін­шим кра­ї­нам, яким на­но­сить шко­ду».

Єди­не, чо­го не по­чу­ли від прем’єр-мі­ні­стра уча­сни­ки пре­скон­фе­рен­ції, це са­мо­кри­ти­ки і на­віть кри­ти­ки на адре­су йо­го мі­ні­стрів. Йшло­ся ли­ше про тих (це, ма­буть, опо­зи­ція), хто ство­рює уря­до­ві усі­ля­кі шту­чні пе­ре­по­ни. Перш за все, на го­рі­хи ді­ста­ло­ся очіль­ни­ку фра­кції пар­тії «Ба­тьків­щи­на» Юлії Ти­мо­шен­ко. Го­во­ря­чи про су­до­вий про­цес з га­зо­вої су­пе­ре­чки з Росією у Сток­гольм­сько­му ар­бі­тра­жі, він зокре­ма ска­зав: «Якщо ми ви­гра­є­мо, бу­де від­нов­ле­на спра­ве­дли­вість у від­но­шен­ні Укра­ї­ни. Якщо, не дай Бо­же, бу­де ін­ше рі­ше­н­ня су­ду, — це де­ся­тки мі­льяр­дів до­ла­рів, які, на мій погляд, не мо­жуть бу­ти на­да­ні. Адже це на­слід­ки під­пи­са­н­ня кон­тра­кту Ти­мо­шен­ко... До­ве­де­ться пе­ре­да­ти Ти­мо­шен­ко за­мість гро­шей: якщо во­на під­пи­са­ла, хай во­на і не­се від­по­від­аль­ність, чо­му за це ма­ють пла­ти­ти укра­їн­ські гро­ма­дя­ни? Ін­шо­го ва­рі­ан­та не­має».

Не ви­знав Грой­сман про­ви­ни вла­ди й у зри­ві про­це­су при­ва­ти­за­ції, по­клав­ши всю про­ви­ну за це на го­ло­ву Фон­ду дер­жмай­на Іго­ря Бі­ло­уса, який на­пе­ре­до­дні пі­шов у від­став­ку. «Я ба­чу, що ми мо­же­мо про­ве­сти ефе­ктив­ний про­даж ОПЗ ( Оде­сько­го при­пор­то­во­го за­во­ду), і пе­ред но­вим ке­рів­ни­ком Фон­ду, ко­ли він з’яви­ться, та­ке пи­та­н­ня по­ста­не » , — вка­зав прем’єр і від­зна­чив, що не уряд про­дає ОПЗ, а Фонд дер­жмай­на зо­бов’ яза­ний під­го­ту­ва­ти під­при­єм­ство до при­ва­ти­за­ції. «Ми за­твер­джу­є­мо тіль­ки умо­ви кон­кур­су » , — до­дав Грой­сман, ма­буть, за­був­ши, че­рез що на­справ­ді дві­чі був зір­ва­ний цей кон­курс, який міг да­ти держ­бю­дже­ту не один де­ся­ток міль­йо­нів до­ла­рів.

« Це то­чно не шоу, — ді­ли­ться вра­же­н­ня­ми від пре­скон­фе­рен­ції Во­ло­ди­ми­ра Грой­сма­на ана­лі­тик Ін­сти­ту­ту Єв­ро­Атлан­ти­чно­го спів­ро­бі­тни­цтва Во­ло­ди­мир Гор­бач на сво­їй сто­рін­ці у ФБ, — а не­смі­ли­ва спро­ба по­ясни­ти лю­дям чим він за­йма­є­ться і що пла­нує. Най­ва­жли­ві­ше — сам факт, що він щось пла­нує, при­чо­му, у се­ре­дньо­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві. Вже зна­є­мо, що роз­мо­ви про йо­го від­став­ку в ми­ну­ло­му. У май­бу­тньо­му ж прі­о­ри­тет від­да­но 5 ре­фор­мам: зем­ля, про­даж держ­під­при­ємств, пен­сій­на, осві­тня і ме­ди­чна ре­фор­ми. Дві ре­сур­сні й три со­ці­аль­ні. І вза­га­лі уряд Грой­сма­на в су­ча­сній істо­рії Укра­ї­ни пі­зні­ше мо­же бу­ти ви­зна­че­но як ста­бі­лі­зу­ю­чий».

На­скіль­ки ста­бі­лі­зу­ю­чим ви­яви­ться уряд Грой­сма­на, ма­ють ви­зна­чи­ти гро­ма­дя­ни, ви­хо­дя­чи з сво­го рів­ня жи­т­тя ( ство­ре­н­ня умов для ве­де­н­ня бі­зне­су, со­ці­аль­ні га­ран­тії, без­пе­ка...). По­ки, су­дя­чи з на­стро­їв і рів­ня до­ві­ри до ни­ні­шньо­го Ка­бмі­ну, го­во­ри­ти про це за­ра­но.

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.