Про «чер­во­ні лі­нії» для Ро­сії

«Ві­зит Тіл­лер­со­на (США) до Мо­скви бу­де ди­пло­ма­ти­чно­ю­про­бою сил і по­зи­цій, а та­кож своє­рі­дним тор­гом з роз­по­ді­лу ро­лей», — екс­перт

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

12кві­тня від­був­ся ві­зит держ­се­кре­та­ря США Ре­кса Тіл­лер­со­на до Мо­скви. По­ки го­ту­вав­ся но­мер, ре­зуль­та­ти по­їзд­ки бу­ли ще не­ві­до­мі. Осо­бли­вість цьо­му ві­зи­то­ві до­да­ють де­кіль­ка об­ста­вин. Зокре­ма впер­ше ви­со­ко­по­став­ле­ний чи­нов­ник та­ко­го ран­гу від­ві­дує Ро­сію пі­сля при­хо­ду до вла­ди ре­спу­блі­кан­сько­го пре­зи­ден­та. За­зна­чи­мо, цей ві­зит від­бу­ва­є­ться пі­сля то­го, як гла­ви за­хі­дних зов­ні­шньо­по­лі­ти­чних ві­домств обго­во­ри­ли не­об­хі­дність по­си­ле­н­ня ти­ску на Ро­сію, щоб во­на від­мо­ви­ла­ся від «то­кси­чних» зв’яз­ків із ре­жи­мом Аса­да, який ми­ну­ло­го ти­жня ви­ко­ри­став хі­мі­чну зброю про­ти вла­сно­го на­ро­ду, в ре­зуль­та­ті чо­го за­ги­ну­ло по­над 20 ді­тей. Пі­сля цьо­го пре­зи­дент США До­нальд Трамп на­ка­зав зав­да­ти ра­ке­тних уда­рів по си­рій­ській авіа­ба­зі, звід­ки під­ні­ма­ли­ся лі­та­ки з хі­мі­чною збро­єю.

«Ми ба­чи­мо ра­пто­вий пе­ре­хід Ва­шинг­то­на та Лон­до­на до більш жорс­ткі­шої по­лі­ти­ки що­до Ро­сії, — ко­мен­тує «Дню» стар­ший ві­це-пре­зи­дент Цен­тру ана­лі­зу єв­ро­пей­ської по­лі­ти­ки Едвард ЛУКАС. Пи­та­н­ня по­ля­гає в то­му, чи є за цим ре­аль­ний зміст: роз­мо­ви — одна спра­ва, а щоб справ­ді до­сяг­ти змін, за­хі­дні дер­жа­ви по­вин­ні бу­ти го­то­ви­ми чи­ни­ти ре­аль­ний тиск, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи ди­пло­ма­ти­чні, еко­но­мі­чні та вій­сько­ві ва­же­лі. За­ли­ша­є­ться спо­сте­рі­га­ти, чи спро­мо­жні зро­би­ти це роз­ді­ле­на Адмі­ні­стра­ція Трам­па і по­гли­ну­тий Брек­зі­том бри­тан­ський уряд».

«ЯКЩО США СИЛЬНІШЕ ПІДТРИМУВАТИМУТЬ УКРАЇНУ — ЦЕ СТАНЕ ГОЛОВНИМ ПОКАРАННЯМ ДЛЯ ПУТІНА» Сер­гій СОЛОДКИЙ, пер­ший за­сту­пник ди­ре­кто­ра Iн­сти­ту­ту сві­то­вої по­лі­ти­ки:

— Ро­сія уві­йшла до Си­рії, щоб роз­по­ча­ти, так би мо­ви­ти, тор­ги із за­хі­дни­ми сто­ли­ця­ми, — пе­ред­усім із Ва­шинг­то­ном, але та­кож із Па­ри­жем і Бер­лі­ном. До па­ке­та цих тор­гів ма­ла вхо­ди­ти й Укра­ї­на. Але все одра­зу пі­шло не за пла­ном Крем­ля. США не під­да­ли­ся на пас­тку Ро­сії — пе­ре­го­во­ри що­до Укра­ї­ни та Си­рії йшли окре­ми­ми тре­ка­ми. Це був пер­ший удар по са­мо­впев­не­ній та­кти­ці Мо­скви. Дру­гий удар, зві­сно, став­ся ми­ну­ло­го ти­жня пі­сля рі­шу­чої ре­а­кції США на хі­мі­чну ата­ку в Си­рії. Ро­сія роз­ра­хо­ву­ва­ла, що си­рій­ська аван­тю­ра за­крі­пить за нею роль гло­баль­но­го акто­ра, до­зво­лить вря­ту­ва­ти ре­жим Аса­да (і та­ким чи­ном зу­пи­нить по­лі­ти­ку змі­ни ре­жи­му), а го­лов­не — за­фі­ксує її без­аль­тер­на­тив­ний вплив на Україну. Най­біль­шим покаранням для Ро­сії бу­де по­си­ле­н­ня під­трим­ки Укра­ї­ни з бо­ку за­хі­дних пар­тне­рів. Мо­сква до­кла­ла гі­гант­ських зу­силь для дис­кре­ди­та­ції Укра­ї­ни, аби За­хід втра­тив до­ві­ру до укра­їн­ців. Ро­сія ро­би­ла став­ку на су­пе­ре­чки все­ре­ди­ні ЄС, а та­кож між єв­ро­пей­ця­ми та аме­ри­кан­ця­ми. На­то­мість ЄС на­дає Укра­ї­ні без­віз. Пер­ший за­кор­дон­ний ві­зит Трамп здій­снює до Брюс­се­ля. Чим рі­шу­чі­ше США і ЄС ви­сту­па­ти­муть єди­ним фрон­том що­до під­трим­ки си­рій­сько­го на­ро­ду, що­до під­трим­ки Укра­ї­ни, тим мен­ше у Путіна ви­ни­ка­ти­ме спо­кус ді­я­ти шля­хом спе­цо­пе­ра­цій у між­на­ро­дних від­но­си­нах.

Якщо США ще сильніше підтримуватимуть Україну — це й стане головним покаранням для Путіна. По­трі­бно біль­ше під­трим­ки в по­лі­ти­чній сфе­рі, у вій­сько­вій, в еко­но­мі­чній. Пу­тін ве­де се­бе зу­хва­ло, бо ба­чить ва­га­н­ня на За­хо­ді.

«ПИ­ТА­Н­НЯ САНКЦІЙ МАТИМЕ МІСЦЕ В ДИПЛОМАТИЧНІЙ ГРІ ЗАХОДУ З РОСІЄЮ» Оле­ксандр ЦВЄТКОВ, аме­ри­ка­ніст, про­фе­сор, Ди­пло­ма­ти­чна ака­де­мія МЗС Укра­ї­ни:

— Ві­зит Тіл­лер­со­на до Мо­скви бу­де ди­пло­ма­ти­чною про­бою сил і по­зи­цій, а та­кож своє­рі­дним тор­гом з роз­по­ді­лу ро­лей, не сфер впли­ву. Під час пе­ре­го­во­рів іти­ме­ться про став­ле­н­ня Ро­сії до Аса­да. Спо­ді­ва­юсь, що там теж про­лу­нає те­ма Кри­му. Ско­рі­ше за все, пі­сля зу­стрі­чі ко­жна сто­ро­на зро­бить ко­ро­ткий ко­мен­тар, і во­ни оби­дві за­ли­ша­ться, в основ­но­му, на сво­їх по­зи­ці­ях.

Для Ро­сії з її пра­гне­н­ням стра­те­гі­чно­го па­ну­ва­н­ня і до­мі­ну­ва­н­ня у сві­ті ко­зи­ря­ми є ядер­на зброя та си­ло­вий ва­рі­ант. То­му во­на за­хо­плює Крим, щоб си­лу впли­ву мо­жна бу­ло по­ши­ри­ти да­лі на Се­ред­зем­но­мор’я. У Си­рії за­ли­ша­ю­ться ро­сій­ські вій­сько­во-мор­ська і вій­сько­во-по­ві­тря­ні ба­зи, які не мо­жуть пра­цю­ва­ти са­мі по со­бі — їм по­трі­бне по­лі­ти­чне при­кри­т­тя мі­сце­во­го уря­ду. То­му Мо­сква три­ма­є­ться за уряд Аса­да.

Окрім то­го, Ро­сія на­ма­га­є­ться роз­ко­ло­ти Єв­ро­пей­ський Со­юз, а та­кож транс­а­тлан­ти­чний со­юз між Єв­ро­пою та Аме­ри­кою, втя­гну­ти їх в ін­ші ба­та­лії, гі­бри­дну вій­ну і про­су­ва­тись да­лі, за­ли­ша­ю­чись гло­баль­ною си­лою. Хай як це па­ра­до­ксаль­но, але ці різ­кі дії Ро­сії при­ве­ли до про­ти­ле­жно­го ефе­кту — кон­со­лі­да­ції Заходу.

Одним із стра­те­гі­чних по­зи­ти­вів ці­єї си­ту­а­ції став пе­ре­гляд Аме­ри­кою сво­їх по­гля­дів що­до акти­ві­за­ції ді­яль­но­сті на зов­ні­шній аре­ні і спів­ро­бі­тни­цтва із За­хо­дом. З дру­го­го бо­ку, За­хід об’ єд­нує дії, оскіль­ки не мо­жна в наш час за­сто­со­ву­ва­ти за­бо­ро­не­ну люд­ством зброю. От­же, є шан­си, що За­хід ви­бу­до­ву­ва­ти­ме один фронт про­ти­дії різ­ким ви­па­дам ро­сій­ської сто­ро­ни.

Ло­гі­ка під­ка­зує, що, ско­рі­ше за все, під­трим­ка Пу­ті­ним Аса­да при­зве­де до по­гроз або за­сто­су­ва­н­ня більш сер­йо­зних санкцій про­ти Ро­сії.

Це пи­та­н­ня якраз матиме місце в дипломатичній грі Заходу із Росією. А чи вда­сться це ре­а­лі­зу­ва­ти? Га­даю, це пи­та­н­ня бу­де по­став­ле­но на по­ря­док ден­ний, за­ле­жно від ре­а­кції ро­сій­ської сто­ро­ни і роз­слі­ду­ва­н­ня по фа­кту за­сто­су­ва­н­ня хі­мі­чної зброї. Але від­мо­ва Путіна зу­стрі­ча­ти­ся з Тіл­лер­со­ном свід­чить про те, що Ро­сія на­по­ля­га­ти­ме на сво­їй по­зи­ції. В та­ко­му ра­зі пе­ред За­хо­дом сто­їть ди­ле­ма: за­плю­щи­ти очі на різ­ке зро­ста­н­ня за­гроз і не до­во­ди­ти до подаль­шо­го за­го­стре­н­ня си­ту­а­ції у від­но­си­нах з Росією або ви­ста­ви­ти умо­ви — «чер­во­ні лі­нії», які ма­ють ста­ти справ­жні­ми «чер­во­ни­ми лі­ні­я­ми» й для Ро­сії.

ФОТО РЕЙТЕР

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.