Лю­бо­мир ЗАОРАЛЕК,

мі­ністр за­кор­дон­них справ Че­хії:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Вій­сько­ва за­гро­за, якої за­знає Укра­ї­на вже про­тя­гом трьох ро­ків, є та­кож за­гро­зою для ми­ру і без­пе­ки в Єв­ро­пі. З ча­сів хо­ло­дної вій­ни єв­ро­пей­ська без­пе­ка ще не за­зна­ла та­кої за­гро­зи, як за­раз. Ре­спу­блі­ка Че­хія під­три­мує сан­кцій­ний ре­жим до пов­но­го ви­ко­на­н­ня Мін­ських угод. На­ші сан­кції прив’яза­ні до не­за­кон­ної ане­ксії Кри­му та за­сто­су­ва­н­ня си­ли пі­сля цьо­го

Ін­тер­факс-Укра­ї­на

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.