Зе­ле­ні на­са­дже­н­ня на­ма­га­ю­ться за­хи­сти­ти че­рез суд

Акти­ві­сти Ка­мен­сько­го до­би­ли­ся пре­це­ден­ту, який мо­же ста­ти при­кла­дом для всі­єї Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖКОВ, «День», Дні­про

Ще ми­ну­ло­го ро­ку акти­ві­сти « Го­ло­су При­ро­ди » про­ве­ли сим­во­лі­чну акцію « Де­ре­ва Ка­мен­сько­го хо­чуть жи­ти». Во­ни пов’ яза­ли тра­ур­ні стрі­чки і бин­ти на зні­ве­че­ні де­ре­ва по одній із ву­лиць мі­ста. Гро­мад­ські ді­я­чі не раз на­ма­га­ли­ся з’ясу­ва­ти при­чи­ни не­ква­лі­фі­ко­ва­но­го обрі­за­н­ня де­рев. За іні­ці­а­ти­ви ор­га­ні­за­ції від­бу­ло­ся кіль­ка на­рад, на яких чи­нов­ни­ки по­обі­ця­ли вжи­ти за­хо­дів для під­ви­ще­н­ня яко­сті об­слу­го­ву­ва­н­ня зе­ле­них на­са­джень. Але, на жаль, про­ду­ктив­но­го діа­ло­гу не від­бу­ло­ся, за­зна­ча­ють еко­акти­ві­сти.

« В умо­вах мі­ста де­ре­ва ві­ді­гра­ють над­зви­чай­но ва­жли­ву роль: во­ни по­гли­на­ють про­ми­сло­ві ви­ки­ди і ви­ро­бля­ють ки­сень, охо­ло­джу­ють по­ві­тря у спе­ко­тну по­ру ро­ку, ство­рю­ють тінь, за­три­му­ють опа­ди, ре­гу­лю­ють рі­вень ґрун­то­вих вод. Цін­ність де­рев для про­ми­сло­вих міст із ви­со­ким рів­нем за­бру­дне­н­ня по­ві­тря, та­ких, як Ка­мен­ське, не­мо­жли­во ви­ра­зи­ти в гро­шо­во­му екві­ва­лен­ті, по су­ті, це « зе­ле­не зо­ло­то » , — по­яснює біо­те­хно­лог Ган­на Ка­ні­бо­ло­цька.

Щоб оці­ни­ти еко­ло­гі­чні і со­ці­аль­ні на­слід­ки вар­вар­сько- го став­ле­н­ня до де­рев, ор­га­ні­за­ція «Го­лос При­ро­ди» звер­ну­ла­ся до ві­до­мих дні­пров­ських уче­них — Ва­ди­ма Ма­ню­ка і Бо­ри­са Ба­ра­нов­сько­го. На їхню дум­ку, біль­шість по­стра­жда­лих де­рев у най­ближ­чі один­три ро­ки мо­жуть за­хво­рі­ти і за­ги­ну­ти. При­кла­ди, ко­ли де­ре­ва ги­нуть у ре­зуль­та­ті не­пра­виль­но­го обрі­за­н­ня, мо­жна зна­йти в ба­га­тьох мі­стах обла­сті.

Про­те якщо ра­ні­ше це бу­ли окре­мі ви­пад­ки, то сьо­го­дні вар­вар­ське обрі­за­н­ня де­рев ста­ло ма­со­вим яви­щем. На­ма­га­ю­чись за­по­біг­ти по­ді­бним фа­ктам, гро­ма­дя­ни звер­та­ю­ться до по­лі­ції. Але, за їхні­ми спо­сте­ре­же­н­ня­ми, вар­то­ві по­ряд­ку не­охо­че ре­а­гу­ють. То­му за­хи­сни­ки зе­ле­них на­са­джень ви­рі­ши­ли звер­ну­ти­ся зі скар­гою до су­ду.

На­при­кін­ці бе­ре­зня в Ба­глій­сько­му су­ді Ка­мен­сько­го бу­ло роз­гля­ну­то скар­гу на без­ді­яль­ність по­лі­ції що­до зни­ще­н­ня де­рев по вул. Ал­тай­ська, а 3 кві­тня в За­вод­сько­му су­ді — за фа­ктом не­ква­лі­фі­ко­ва­но­го обрі­за­н­ня де­рев по ву­ли­ці Ко­стром­ській. Уре­шті- решт оби­два су­ди зо­бов’ яза­ли по­лі­цію ді­я­ти від­по­від­но до сво­їх по­са­до­вих обов’ яз­ків згі­дно зі ст. 214 КПК. «Обрі­за­н­ня де­рев у Ка­мен­сько­му про­во­ди­ться з гру­би­ми по­ру­ше­н­ня­ми нор­ма­тив­них ви­мог, фа­кти­чно на на­ших очах зни­щу­є­ться вла­сність го­ро­дян. Та­кі еко­ло­гі­чні зло­чи­ни не мо­жна за­ли­ша­ти без­кар­ни­ми, ось чо­му ми ви­кли­ка­є­мо по­лі­цію і ви­ма­га­є­мо по­ру­ше­н­ня кри­мі­наль­них справ. На жаль, ми ви­му­ше­ні че­рез суд зо­бов’ яза­ти по­лі­цію пов­но­цін­но ви­ко­ну­ва­ти свої по­са­до­ві обов’ яз­ки » , — за­зна­чає акти­віс­тка ор­га­ні­за­ції «Го­лос При­ро­ди» Ган­на Ка­ні­бо­ло­цька.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.