До юві­лею – ре­корд

Укра­їн­ський лі­так АН-2-100 зле­тів на ви­со­ту 2700 м із ван­та­жем 3200 кг, що до цьо­го не вда­ва­ло­ся жо­дно­му по­ві­тря­но­му су­дну цьо­го кла­су

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Лег­кий транс­порт­ний лі­так АН- 2- 100 дер­жав­но­го під­при­єм­ства «Ан­то­нов» у вів­то­рок, 11 кві­тня, на те­ри­то­рії льо­тно-ви­про­бу­валь­ної ба­зи у се­ли­щі Го­сто­мель Ки­їв­ської обла­сті, вста­но­вив сві­то­вий ре­корд — по­ві­до­ми­ли «Дню» у прес-слу­жбі ві­дом­ства. За­зна­ча­є­ться, що лі­так АН-2-100, який є су­ча­сною мо­ди­фі­ка­ці­єю ві­до­мо­го лег­ко­го бі­пла­на АН- 2, під­няв най­біль­шу для цьо­го кла­су лі­та­ків ва­гу, а са­ме — 3200 кг та зле­тів на ви­со­ту 2700 ме­трів. Ці­ка­во, що в сер­пні цьо­го ро­ку ви­пов­ни­ться 70-річ­чя від дня пер­шо­го по­льо­ту лі­та­ка АН- 2, тож сві­то­вий ре­корд на під­при­єм­стві при­свя­ти­ли май­бу­тньо­му юві­лею.

На­га­да­є­мо, 31 бе­ре­зня лі­так без ро­сій­ських ком­пле­кту­ю­чих АН-132D, який є зраз­ком між­на­ро­дної ко­о­пе­ра­ції Укра­ї­ни та сві­то­вих гі­ган­тів авіа­бу­ду­ва­н­ня, успі­шно здій­снив свій пер­ший по­літ. Но­вий лі­так АН-132 від­рі­зня­є­ться від по­пе­ре­дни­ка АН-32 но­ви­ми те­хні­чни­ми, еко­но­мі­чни­ми та льо­тно-те­хні­чни­ми ха­ра­кте­ри­сти­ка­ми: ван­та­жо­пі­д­йом­ність збіль­ше­на на 23%, даль­ність по­льо­ту в 1,72 ра­зу ви­ще при пе­ре­ве­зен­ні 6 т ван­та­жу, більш ви­со­ка па­лив­на еко­но­мі­чність.

ФОТО ЗСАЙТА ANTONOV.COM

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.