Скарб на шкіль­но­му по­двір’ї

Чер­ні­гів­ські учні від­ко­па­ли 1340 мо­нет ча­сів Си­гі­змун­да ІІІ

Den (Ukrainian) - - День України - Ві­кто­рія СИДОРОВА, Чер­ні­гів

10кві­тня, ко­па­ю­чи зем­лю на те­ри­то­рії на­вчаль­но­го за­кла­ду і го­ту­ю­чи ґрунт для ви­сад­ки кві­тів, учні Чер­ні­гів­ської за­галь­но­осві­тньої се­ре­дньої шко­ли №24 на­штов­хну­ли­ся на гор­щик зі ста­ро­вин­ни­ми мо­не­та­ми. Скарб за­ля­гав на гли­би­ні бу­кваль­но 20—25 сан­ти­ме­трів. Про зна­хід­ку по­ві­до­ми­ли ди­ре­кто­ра шко­ли Юрія До­ма­на, і той тер­мі­но­во ви­кли­кав екс­пер­тів з Чер­ні­гів­сько­го обла­сно­го істо­ри­чно­го му­зею іме­ні В. Тар­нов­сько­го.

« З’ ясу­ва­ло­ся, що сам гле­чик шко­ля­рі за­че­пи­ли ло­па­тою та роз­би­ли, так і по­ба­чи­ли, що все­ре­ди­ні є мо­не­ти. Орі­єн­тов­но це поль­ські срі­бні мо­не­ти пер­шої по­ло­ви­ни XVII ст.» — так зго­дом про­ко­мен­ту­вав цю над­зви­чай­ну по­дію вче­ний се­кре­тар обла­сно­го істо­ри­чно­го му­зею Ма­ксим Бла­ки­тний.

За­га­лом учні пе­ре­да­ли істо­ри­кам близь­ко 1340 мо­нет. Вар­то за­зна­чи­ти, що Чер­ні­гів­ська ЗОШ №24 роз­та­шо­ва­на на Тро­ї­цькій гір­ці, у без­по­се­ре­дній близь­ко­сті до пе­чер­но­го Іл­лін­сько­го мо­на­сти­ря, що був за­сно­ва­ний ще Пре­по­до­бним Ан­то­ні­єм Пе­чер­ським. Мі­сце­ві жи­те­лі ча­стень­ко зна­хо­дять істо­ри­чні ар­те­фа­кти в се­бе на го­ро­дах.

«Знай­де­ний скарб від­но­си­ться до ча­сів, ко­ли Чер­ні­гів на­ле­жав до скла­ду Ре­чі По­спо­ли­тої. Це мо­не­ти ча­сів поль­сько­го ко­ро­ля Си­гі­змун­да ІІІ, їх ду­же ба­га­то, то­му мо­же­мо ствер­джу­ва- ти, що на сьо­го­дні це най­біль­ший мо­не­тний скарб тих ча­сів, знай­де­ний у Чер­ні­го­ві, — ка­же ди­ре­ктор Чер­ні­гів­сько­го істо­ри­чно­го му­зею іме­ні В.Тар­нов­сько­го Сер­гій Ла­єв­ський. — На­ші спів­ро­бі­тни­ки про­ве­дуть ін­вен­та­ри­за­цію цьо­го ма­те­рі­а­лу, опи­шуть йо­го, аби скарб яко­мо­га швид­ше по­тра­пив до му­зею, був від­ре­став­ро­ва­ний і пред­став­ле­ний гро­мад­сько­сті».

До ре­чі, скар­би в «мі­сті ле­генд» — не рід­кість. Се­ред най­більш ві­до­мих, на­при­клад, знай­де­ний у 1821 р. на бе­ре­зі рі­чки Бі­ло­ус зо­ло­тий ме­даль­йон «змі­йо­вик» ва­гою 200 г, що на­ле­жав, імо­вір­но, кня­зю Во­ло­ди­ми­ру Мо­но­ма­ху; або ж зна­йде­ні у 1999 ро­ці в ра­йо­ні вул. Мсти­слав­ської 16 срі­бних гри­вень за­галь­ною ва­гою орі­єн­тов­но 3 кі­ло­гра­ми. Це один з най­біль­ших по­ді­бних скар­бів, зна­йде­них у Єв­ро­пі.

Чи отри­ма­ють шко­ля­рі, які зна­йшли скарб, ви­на­го­ро­ду від дер­жа­ви у роз­мі­рі 20% від вар­то­сті зна­йде­но­го? Нав­ряд чи. По-пер­ше, до­сить скла­дно вста­но­ви­ти кон­кре­тну осо­бу (як пе­ред­ба­че­но стат­тею 343 Ци­віль­но­го ко­де­ксу), яка ви­яви­ла мо­не­ти (ді­ти ра­зом ко­па­ли зем­лю). По-дру­ге, пі­сля ви­яв­ле­н­ня зна­хід­ки во­ни по­вин­ні бу­ли не­гай­но по­ві­до­ми­ти про це пра­во­охо­рон­ців, чо­го не зро­би­ли. Крім то­го, ча­сти­ну мо­нет шко­ля­рі мо­гли за­бра­ти со­бі на су­ве­ні­ри. Фа­хів­ці істо­ри­чно­го му­зею та пе­да­го­ги на­ма­га­ю­ться усо­ві­сти­ти ді­тей, аби ті по­вер­ну­ли зна­йде­не.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.