Тра­ди­ції три­ва­ють

22 кві­тня бас Сер­гій Ко­тко пред­ста­вить пі­сні зі спад­щи­ни ле­ген­дар­но­го Дми­тра Гна­тю­ка (1925—2016)

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­лія СЕМЕНЕНКО

Кон­церт від­бу­де­ться у На­ціо­наль­но­му бу­дин­ку ор­ган­ної та ка­мер­ної му­зи­ки. Свою про­гра­му мо­ло­дий та­ла­но­ви­тий во­ка­ліст на­звав « Пі­сен­ни­ми шля­ха­ми Дми­тра Гна­тю­ка » . Са­ме укра­їн­ська пі­сня у ви­ко­нан­ні зна­ме­ни­то­го ар­ти­ста, яка обле­ті­ла усі кон­ти­нен­ти, ста­ла своє­рі­дною «ві­зи­тів­кою» ми­тця. Вар­то ли­ше при­га­да­ти та­кі «хі­ти», як «Два ко­льо­ри», «Че­рем­ши­на», «Пі­сня про ма­тір», «Ле­тять ні­би чай­ки», «Ки­є­ве мій», «Осін­нє зо­ло­то» та ін­ші. Ті­сна твор­ча спів­дру­жність ар­ти­ста із ви­да­тни­ми ком­по­зи­то­ра­ми і по- ета­ми — Оле­ксан­дром Бі­ла­шем, Пла­то­ном Май­бо­ро­дою, Дми­тром Пав­ли­чком, Ан­дрі­єм Ма­ли­шком та ін­ши­ми ав­то­ра­ми справ­жніх пер­лин укра­їн­ської естра­ди 1960-х уві­йшли до « зо­ло­то­го фон­ду » укра­їн­ської му­зи­чної куль­ту­ри.

Ав­то­ром кон­цер­ту, в яко­му про­зву­чать пі­сен­ні ше­дев­ри з ре­пер­ту­а­ру Дми­тра Ми­хай­ло­ви­ча, є со­ліст На­ціо­наль­но­го бу­дин­ку ор­ган­ної та ка­мер­ної му­зи­ки, ла­у­ре­ат між­на­ро­дних кон­кур­сів Сер­гій Ко­тко. Для яко­го Д. Гна­тюк був ку­ми­ром й взір­цем во­каль­ної до­ско­на­ло­сті. У кон­цер­ті ви­сту­плять: Ан­самбль кла­си­чної му­зи­ки ім. Б. Ля­то­шин­сько­го (ху­до­жній ке­рів­ник — В. Ікон­ник-За­хар­чен­ко, ди­ри­гент Б. Пліш), Т. Рой, К. Ба­же­нов та ін. У за­пи­су лу­на­ти­ме й не­по­втор­ний спів са­мо­го Дми­тра Ми­хай­ло­ви­ча.

— Гна­тюк ко­жну пі­сню міг пе­ре­тво­ри­ти на ше­девр. Ці му­зи­чні пер­ли­ни ма­ють про­дов­жу­ва­ти своє жи­т­тя у на­сту­пних по­ко­лі­н­нях спів­а­ків і ша­ну­валь­ни­ків твор­чо­сті ви­да­тно­го спів­а­ка, — ка­же Ко­тко. — Ми ма­є­мо пи­ша­ти­ся, що чу­ли йо­го го­лос на­жи­во й ма­ли ща­сли­ву мо­жли­вість спіл­ку­ва­ти­ся із ці­єю ви­да­тною осо­би­сті­стю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.