У Кро­пив­ни­цько­му за­пра­цює ін­сти­тут

Тав­рій­сько­го уні­вер­си­те­ту

Den (Ukrainian) - - День України - Ін­на ТІЛЬНОВА, Кро­пив­ни­цький

Уже в ли­пні у Кро­пив­ни­цько­му роз­по­чне­ться на­бір на на­вча­н­ня в Се­ва­сто­поль­сько­му еко­но­мі­ко-гу­ма­ні­тар­но­му ін­сти­ту­ті — від­окрем­ле­но­му стру­ктур­но­му під­роз­ді­лі Тав­рій­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту ім. В. Вер­над­сько­го. Виш ді­я­ти­ме на ба­зі Кі­ро­во­град­сько­го ін­сти­ту­ту ре­гіо­наль­но­го управ­лі­н­ня та еко­но­мі­ки (КІРУЕ).

До ане­ксії Кри­му у скла­ді уні­вер­си­те­ту ді­я­ли 16 фа­куль­те­тів, які го­ту­ва­ли 15 ти­сяч сту­ден­тів за 41 на­прям­ком. В уні­вер­си­те­ті пра­цю­ва­ли 2244 пра­ців­ни­ки, із них 919 ви­кла­да­чів, у то­му чи­слі 112 до­кто­рів на­ук, про­фе­со­рів, 485 кан­ди­да­тів на­ук, до­цен­тів, стар­ших ви­кла­да­чів та аси­стен­тів.

Пі­сля ро­сій­ської ане­ксії Крим­сько­го пів­остро­ва 2014 ро­ку виш пе­ре­брав­ся до Ки­є­ва, де хоч і втра­тив ча­сти­ну сту­ден­тів та ви­кла­да­чів, але не при­пи­нив сво­єї ді­яль­но­сті.

Ре­ктор на­вчаль­но­го за­кла­ду спо­ді­ва­є­ться на ре­гіо­наль­не за­мов­ле­н­ня й по­пи­тсе­ред май­бу­тніх абі­ту­рі­єн­тів із Кі­ро­во­град­щи­ни. Ди­сци­плі­ни ви­кла­да­ти­муть кро­пив­ни­цькі ви­кла­да­чі та крим­ські.

На по­ча­тку лі­та в ін­сти­ту­ті роз­по­чне­ться на­бір абі­ту­рі­єн­тів за спе­ці­аль­но­стя­ми: «Спорт і фі­зи­чна куль­ту­ра», «Ме­не­джмент», «Пра­во», «Пси­хо­ло­гія», «Ту­ризм», «Ре­а­бі­лі­та­ція здо­ров’я лю­ди­ни».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.