Ви­бу­хо­не­без­пе­чний Ве­лик­день

Бо­роть­ба з ісла­міст­ським те­ро­ром обі­цяє бу­ти дов­го­юі важ­ко­юй мо­же роз­тя­гну­ти­ся на де­ся­тки ро­ків

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Чер­го­ва хви­ля ісла­міст­сько­го те­ро­ру, що по­ча­ла­ся з ви­бу­ху у Пе­тер­бур­зі, по­ши­рю­є­ться сві­том. Не ви­клю­че­но, що се­рія те­ра­ктів пов’яза­на з на­бли­же­н­ням свя­та Ве­ли­ко­дня, яке цьо­го ро­ку збі­га­є­ться у схі­дних і за­хі­дних хри­сти­ян. 7 кві­тня те­ракт став­ся у Сток­голь­мі. Тут у на­товп врі­за­ла­ся ван­та­жів­ка, якою на­чеб­то ке­ру­вав 39-рі­чний гро­ма­дя­нин Узбе­ки­ста­ну. У ніч на 9 кві­тня в цен­трі Осло бу­ло зне­шко­дже­но ви­бу­хо­вий при­стрій, і при цьо­му ні­хто не по­стра­ждав. За­три­ма­ний за пі­до­зрою в за­клад­ці ви­бу­хів­ки 17-рі­чний під­лі­ток з Ро­сії зви­ну­ва­че­н­ня в те­ро­ри­змі та зв’яз­ках з ІДІЛ від­ки­нув, але був по­мі­ще­ний су­дом під вар­ту на два ти­жні. За­ува­жи­мо, що у ви­пад­ку зі Шве­ці­єю та Єги­птом ІДІЛ узя­ла від­по­від­аль­ність на се­бе, і за низ­кою да­них Іслам­ська дер­жа­ва при­че­тна та­кож до те­ра­кту в Пе­тер­бур­зі. На­ре­шті, 9 кві­тня, у Вер­бну (або Паль­мо­ву) не­ді­лю ви­бу­хи про­гри­мі­ли в ко­пт­ських хра­мах Тан­ти і Оле­ксан­дрії в Єги­пті.

У цьо­му ж ря­ду, мо­жли­во, сто­їть по­же­жа Хра­му всіх ре­лі­гій у Ка­за­ні, го­лов­ною при­чи­ною якої вва­жа­ють під­пал. А ще з’яви­ло­ся по­ві­дом­ле­н­ня, що ні­ме­цька по­лі­ція за­три­ма­ла 24-рі­чно­го ма­рок­кан­ця, який ні­би­то го­ту­вав ви­бух в бу­дин­ку ро­сій­сько­го по­соль­ства у Бер­лі­ні.

Є всі під­ста­ви по­бо­ю­ва­ти­ся, що се­рія те­ра­ктів три­ва­ти­ме аж до са­мо­го Ве­ли­ко­дня. Во­на не прив’яза­на до яки­хось по­лі­ти­чних по­дій або акцій тих чи ін­ших дер­жав і по­кли­ка­на за­ля­ка­ти як усе не­му­суль­ман­ське на­се­ле­н­ня, й пе­ред­усім хри­сти­ян, так і уря­ди тих му­суль­ман­ських дер­жав, які ве­дуть бо­роть­бу з Іслам­ською дер­жа­вою. І в ці свя­тко­ві дні спец­слу­жбам і по­лі­ції бу­кваль­но всіх кра­їн сві­ту слід бу­ти осо­бли­во пиль­ни­ми. Адже хри­сти­ян­ські хра­ми й хри­сти­ян­ські об­щи­ни є пра­кти­чно в усіх дер­жа­вах. Зві­сно, не­ми­ну­чим є по­си­ле­н­ня за­хо­дів без­пе­ки, ускла­дне­н­ня жи­т­тя про­стих оби­ва­те­лів, без­ліч по­мил­ко­вих три­вог, по­си­ле­н­ня стра­ху пе­ред но­ви­ми те­ро­ри­сти­чни­ми ата­ка­ми.

Не­стрим­но роз­ши­рю­є­ться гео­гра­фія ви­ко­нав­ців те­ра­ктів. Тут дав­но вже не са­мі ли­ше ви­хід­ці з Близь­ко­го й Се­ре­дньо­го Схо­ду, а й уро­джен­ці Ро­сії (пе­ред­усім Пів­ні­чно­го Кав­ка­зу) й Цен­траль­ної Азії (остан­ні ні­би­то бу­ли ви­ко­нав­ця­ми те­ра­кту в Пе­тер­бур­зі). А от­же, ще біль­ше роз­ши­рю­є­ться ко­ло пі­до­зрю­ва­них, по­си­лю­є­ться ксе­но­фо­бія що­до тих му­суль­ман­ських об­щин, які ра­ні­ше в те­ро­ри­змі не пі­до­зрю­ва­ли­ся.

Вар­то ска­за­ти, що у ви­кли­ка­ній те­ра­кта­ми хви­лі кам­па­нії ісла­мо­фо­бії по­силь­но взя­ли участь і се­па­ра­ти­сти Дон­ба­су. Са­ме ци­ми дня­ми во­ни ви­пу­сти­ли «ка­чку» про те, що бу­цім­то Укра­ї­на від­пра­ви­ла до лі­нії фрон­ту на Дон­ба­сі «іслам­ський ба­таль­йон» чи­сель­ні­стю до 500 осіб. При цьо­му мі­фі­чний «іслам­ський ба­таль­йон», не­зро­зумі­ло, з ко­го скла­да­є­ться (ймо­вір­но, з яв­них і та­єм­них при­бі­чни­ків ІДІЛ!), ні­би­то по­ви­нен бу­де взя­ти під кон­троль порт Ма­рі­у­поль, який, на дум­ку ро­сій­ських і се­па­ра­тист­ських про­па­ган­ди­стів, є за­раз ба­зою не­за­кон­ної тор­гів­лі озбро­є­н­ням, зокре­ма хі­мі­чни­ми боє­при­па­са­ми, з кра­ї­на­ми Близь­ко­го Схо­ду. Про хі­мі­чні боє­при­па­си яв­но на­ві­я­но ро­сій­ською вер­сі­єю хі­мі­чної ата­ки в Си­рії, мов­ляв, хі­мі­чні боє­при­па­си із за­ри­ном те­ро­ри­стам ІДІЛ у Си­рії «про­кля­ті укри» по­ста­ча­ли за до­по­мо­гою сво­го «іслам­сько­го ба­таль­йо­ну». Про­те ни­ні­шня се­рія те­ра­ктів аж ні­як не пов’яза­на з но­вим за­го­стре­н­ням у Си­рії, і пер­ший із се­рії те­ра­ктів, у Пе­тер­бур­зі, яв­но го­ту­вав­ся за­дов­го до то­го, як бом­би із за­ри­ном впа­ли на мі­сто Хан-Шей­хун.

По­стає та­кож пи­та­н­ня, на­скіль­ки і яким чи­ном ни­ні­шні те­ро­ри­сти­чні ата­ки ко­ор­ди­ну­ю­ться одна з одною. Спря­мо­ву­ва­ли­ся во­ни з одно­го ІДІЛів­сько­го цен­тру чи про­сто рі­зні осе­ред­ки Іслам­ської дер­жа­ви ви­рі­ши­ли при­уро­чи­ти свої ви­лаз­ки до пе­ре­две­ли­ко­дньо­го й ве­ли­ко­дньо­го пе­рі­о­ду? Але в будь-яко­му ра­зі, на­віть якщо якась ко­ор­ди­на­ція здій­сню­є­ться, не ви­ни­кає сум­ні­ву, що те­ро­ри­сти­чні осе­ред­ки в рі­зних кра­ї­нах ді­ють до­сить ав­то­ном­но, й лі­кві­да­ція одно­го з них, так са­мо як і яки­хось цен­траль­них стру­ктур ІДІЛ, не дає ви­хо­ду на ін­ші ре­гіо­наль­ні осе­ред­ки.

Бо­роть­ба з іслам­ським те­ро­ри­змом де­да­лі біль­ше на­га­дує бо­роть­бу з ба­га­то­го­ло­вою гі­дрою, у якої на мі­сці від­ру­ба­ної го­ло­ви ви­ро­ста­ють дві но­ві. І до­сі аб­со­лю­тно не­зро­зумі­ло, які са­ме ці­лі ма­ють ІДІЛ та ін­ші іслам­ські те­ро­ри­сти­чні ор­га­ні­за­ції. Зві­сно, ни­ні­шні те­ра­кти, як і ми­ну­лі, при­зво­дять до зро­ста­н­ня не­на­ви­сті в Єв­ро­пі до му­суль­ман і ускла­дню­ють їхнє ста­но­ви­ще у єв­ро­пей­ських кра­ї­нах. Ціл­ком мо­жли­во, що ІДІЛ ви­гі­дне по­си­ле­н­ня ре­пре­сій про­ти му­суль­ман­ських ім­мі­гран­тів і бі­жен­ців, оскіль­ки це ли­ше збіль­шить се­ред них кіль­кість по­тен­цій­них те­ро­ри­стів. Утім, на їхній брак Іслам­ська дер­жа­ва не скар­жи­ться. І по­ки три­ва­ють гро­ма­дян­ські вій­ни в Си­рії, Лі­вії та Єме­ні, по­ки міль­йо­ни му­суль­ман­ських бі­жен­ців ті­ка­ють до Єв­ро­пи, по­ки роз­рив між ба­гат­ством і бі­дні­стю в іслам­сько­му сві­ті збіль­шу­є­ться, не­ста­чі у но­вих ре­кру­тах ІДІЛ не матиме.

З дру­го­го бо­ку, те­ра­кти під­ви­щу­ють шан­си на пе­ре­мо­гу на єв­ро­пей­ських ви­бо­рах та­ких ра­ди­каль­них ан­ти­і­слам­ських по­лі­ти­ків, як Ма­рін Ле Пен. Але це мо­же теж бу­ти ви­гі­дно ІДІЛ, оскіль­ки по­ді­бні по­за­си­стем­ні ра­ди­ка­ли, як пра­ви­ло, є ізо­ля­ціо­ні­ста­ми й по­гро­жу­ють роз­ва­ли­ти Єв­ро­со­юз і НАТО. А по­ді­бні за­кли­ки ісла­мі­стам ли­ше ви­гі­дні, оскіль­ки роз­пад хоч би одні­єї із за­зна­че­них стру­ктур сер­йо­зно осла­бив би бо­роть­бу з між­на­ро­дним, пе­ред­усім іслам­ським те­ро­ри­змом. Усе це ке­рів­ни­ки ІДІЛ мо­жуть вра­хо­ву­ва­ти.

Про­те нав­ряд чи по­ді­бні роз­ра­хун­ки зу­мов­лю­ють го­лов­ну ме­ту ці­єї те­ро­ри­сти­чної ор­га­ні­за­ції. І з нею дій­сно не мо­жна ве­сти пе­ре­го­во­ри, бо кон­кре­тних ви­мог ІДІЛ і «Аль-Ка­ї­да», як пра­ви­ло, не ви­су­ва­ють. Іде­ал іді­лів­ців — це зни­ще­н­ня всіх не­вір­них або їх на­вер­не­н­ня в іслам су­ніт­сько­го спря­му­ва­н­ня. Оскіль­ки він яв­но не­д­ося­жний, ні­хто з про­тив­ни­ків ісла­мі­зму йо­го не спри­ймає сер­йо­зно. Скла­да­є­ться вра­же­н­ня, що для лі­де­рів ІДІЛ ва­жли­вим є сам про­цес під­го­тов­ки й про­ве­де­н­ня те­ра­ктів, а не їхній ре­зуль­тат, окрім уби­тих і по­ка­лі­че­них лю­дей і зруй­но­ва­них бу­ді­вель і хра­мів. Їм по­до­ба­є­ться три­ма­ти в стра­ху весь світ. При цьо­му жо­дних кон­кре­тних ці­лей во­жді ісла­мі­стів не ма­ють. Їм по­до­ба­є­ться та вла­да, яку во­ни зав­дя­ки стра­ху ма­ють над со­тня­ми міль­йо­нів і на­віть мі­льяр­да­ми лю­дей у всьо­му сві­ті. То­му бо­роть­ба з ісла­міст­ським те­ро­ром обі­цяє бу­ти дов­гою і важ­кою й мо­же роз­тя­гну­ти­ся на де­ся­тки ро­ків.

Бо­рис СОКОЛОВ, про­фе­сор, Мо­сква

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.