Обмін «ком­плі­мен­та­ми»

Юлія Ти­мо­шен­ко і Во­ло­ди­мир Грой­сман за­о­чно обго­во­ри­ли те­му га­зу

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Лі­дер «Ба­тьків­щи­на» Юлія Ти­мо­шен­ко під час за­сі­да­н­ня пар­ла­мен­ту у вів­то­рок в чер­го­вий раз роз­кри­ти­ку­ва­ла пре­зи­дент­ську ко­ман­ду. «Не­об­хі­дно, щоб НАБУ ви­вчи­ло мо­жли­ві фа­кти ко­ру­пції у вста­нов­лен­ні абон­пла­ти за під­клю­че­н­ня до га­зо­вих ме­реж, — за­яви­ла во­на з три­бу­ни Вер­хов­ної Ра­ди. — Ко­ли ти­ся­чі во­лон­те­рів в Укра­ї­ні ро­блять спра­ву, на­ша вла­да ви­рі­ши­ла про­ве­сти ме­га­ко­ру­пцій­ну обо­руд­ку на при­бли­зно мі­льярд до­ла­рів, що на­зи­ва­є­ться абон­пла­тою. Ця абон­пла­та за при­єд­на­н­ня до ме­реж по га­зу є та­кою ко­ру­пцій­ною обо­руд­кою, якої Укра­ї­на ще не ба­чи­ла...» На пе­ре­ко­на­н­ня лі­де­ра «Ба­тьків­щи­ни», на­сту­пною «ве­ли­кою афе­рою» бу­де роз­про­даж сіль­сько­го­спо­дар­ської зем­лі.

В свою чер­гу, прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Грой­сман в той же день під час прес-кон­фе­рен­ції зро­бив різ­ку і іро­ні­чну за­яву на адре­су Юлії Во­ло­ди­ми­рів­ни. Він за­про­по­ну­вав у ра­зі про­гра­шу «На­фто­га­за» у Сток­гольм­сько­му ар­бі­тра­жі пе­ре­да­ти «Газ­про­му» за­мість гро­шей ко- ли­шньо­го прем’єра Юлію Ти­мо­шен­ко, адже са­ме во­на під­пи­са­ла від­по­від­ний кон­тракт. «Якщо во­на під­пи­са­ла, не­хай во­на і не­се від­по­від­аль­ність, чо­му за це по­вин­ні пла­ти­ти укра­їн­ські гро­ма­дя­ни? Ін­шо­го ва­рі­ан­ту не­має», — ска­зав гла­ва Грой­сман. Хо­ча, на­віть якщо допу­сти про­граш «На­фто­га­зу» і не­об­хі­дність ви­пла­ти гро­шей «Газ­про­му», то нав­ряд чи Кремль за­до­воль­нить «пе­ре­да­ча Юлії Ти­мо­шен­ко»...

На фото Юлія Ти­мо­шен­ко ві­та­є­ться з не­що­дав­но обра­ним го­ло­вою фра­кції БПП Ар­ту­ром Ге­ра­си­мо­вим.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.