На­ша пі­сня гар­на й но­ва

Den (Ukrainian) - - Культура -

■ Рі­ше­н­ня що­до подаль­шої до­лі Те­а­тру на По­до­лі за­ле­жа­ти­ме від ро­бо­чої гру­пи, яка дня­ми по­ча­ла пра­цю­ва­ти. За умо­ви кон­стру­ктив­ної спів­пра­ці ре­зуль­тат мо­жна бу­де по­ба­чи­ти вже за два мі­ся­ці. Про це пі­сля за­сі­да­н­ня гру­пи по­ві­до­мив ке­рів­ник апа­ра­ту КМДА Во­ло­ди­мир БОНДАРЕНКО. Він та­кож на­го­ло­сив:

« Сьо­го­дні про­по­зи­ції що­до подаль­шої до­лі те­а­тру ду­же рі­зні. Ми ра­зом з чле­на­ми ро­бо­чої гру­пи бу­де­мо шу­ка­ти ком­про­мі­сні рі­ше­н­ня, вра­хо­ву­ю­чи ті фа­кто­ри, про які ми го­во­ри­ли ра­ні­ше. Ми ма­є­мо ро­зу­мі­ти, що сто­ли­ця Укра­ї­ни та її істо­ри­чний центр — фа­кти­чно свя­ті для ко­жно­го ки­я­ни­на, то­му зви­чай­но фа­сад те­а­тру бу­де ви­до­змі­не­но, але основ­на ме­та ро­бо­чої гру­пи — уне­мо­жли­ви­ти по­ді­бні си­ту­а­ції у май­бу­тньо­му» — (ци­та­та з сай­та КМДА).

■ Ще до­не­дав­на зда­ва­ло­ся, що здо­ро­вий глузд пе­ре­міг. Але ні. Вчер­го­ве пі­шли в хід ар­гу­мен­ти рів­ня «свя­те місце», та во­ни чо­мусь аж ні­як не ста­ють на за­ва­ді роз­кві­ту кі­тче­во­го «би­ко­ко», ко­трим оша­лі­лі від без­кар­но­сті за­бу­дов­ни­ки ря­сно за­па­ску­ди­ли і центр мі­ста, і той-та­ки По­діл. Головним во­ро­гом зно­ву при­зна­чи­ли ар­хі­те­кто­ра Оле­га Дро­здо­ва, який ство­рив дій­сно кра­си­ву бу­дів­лю в ба­га­то­стра­ждаль­ній сто­ли­ці.

За­ли­ша­є­ться тіль­ки спо­ді­ва­ти­ся — хо­ча й гріх та­ке ка­за­ти, — що цьо­го ра­зу пе­ре­мо­же бю­ро­кра­тизм і спра­ву про­сто за­му­со­лять, по­кла­дуть у шу­хля­ду. Іна­кшо­го спосо­бу зу­пи­ни­ти це без­ум­ство на дум­ку не спа­дає.

■ Я на­ма­га­ю­ся уяви­ти, що б бу­ло, як­би при зве­ден­ні но­вих зна­ко­вих бу­ді­вель весь час вра­хо­ву­ва­ли есте­ти­чні упо­до­ба­н­ня «ши­ро­кої гро­мад­сько­сті». То­ді Па­риж то­чно за­ли­шив­ся би без Ей­фе­ле­вої ве­жі та Цен­тру Пом­пі­ду, а Нью­Йорк — без біль­шо­сті хма­ро­чо­сів. Но­вий Те­атр на По­до­лі — це ще не наш Центр Пом­пі­ду, але тре­ба з чо­гось по­чи­на­ти. Бо іна­кше Ки­їв по­то­не в мі­сто­бу­дів­них тор­тах. І про на­шу епо­ху — ар­хі­те­кту­ра є най­яскра­ві­шим свід­че­н­ням будь-яко­го ци­ві­лі­за­цій­но­го пе­рі­о­ду — не бу­де чо­го зга­да­ти, крім це­мен­тних рю­ши­ків.

Дми­тро ДЕСЯТЕРИК, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.