Ме­кси­кан­ський ко­ло­рит

13 кві­тня у Дні­прі пред­став­лять книж­ку Же­ра­ра де Кор­тан­за «Фрі­да Ка­ло. Бе­зжаль­на вро­да»

Den (Ukrainian) - - Культура - Алі­са АНТОНЕНКО

Мо­де­ра­то­ром по­дії стане На­дій­ка Вовк, по­ві­дом­ляє chytomo.com. На­га­да­є­мо, у ро­бо­тах Фрі­ди Ка­ло ве­ли­кий вплив на­ро­дно­го ме­кси­кан­сько­го ми­сте­цтва, куль­ту­ри до­ко­лум­бо­вих ци­ві­лі­за­цій Аме­ри­ки. Її твор­чість на­си­че­на сим­во­ла­ми і фе­ти­ша­ми. Про­те в них по­мі­тний і вплив єв­ро­пей­сько­го жи­во­пи­су — в ран­ніх ро­бо­тах ви­ра­зно ви­яви­ло­ся за­хо­пле­н­ня Фрі­ди, на­при­клад, Бот­ті­чел­лі. У твор­чо­сті при­су­тня сти­лі­сти­ка на­їв­но­го ми­сте­цтва. Ве­ли­кий вплив на стиль жи­во­пи­су Фрі­ди Ка­ло мав її чо­ло­вік, ху­до­жник Ді­є­го Рі­ве­ра. Все жи­т­тя у май­стри­ні бу­ло слаб­ке здо­ров’я — во­на стра­жда­ла від на­слід­ків по­ліо­мі­є­лі­ту з ше­сти ро­ків, а та­кож по­тра­пи­ла в сер­йо­зну ав­то­мо­біль­ну ава­рію у під­лі­тко­во­му ві­ці, пі­сля якої їй до­ве­ло­ся прой­ти без­ліч опе­ра­цій, що впли­ну­ли на все її жи­т­тя. Фа­хів­ці вва­жа­ють, що 1940-ві — епо­ха роз­кві­ту ху­до­жни­ці, час її най­більш ці­ка­вих і зрі­лих ро­біт. Май­стри­ня зо­бра­жа­ла мі­сце­ву куль­ту­ру, по­єд­ну­ю­чи сти­лі ку­бі­зму, сим­во­лі­зму та сюр­ре­а­лі­зму. Най­більш ві­до­ма сво­ї­ми ав­то­порт­ре­та­ми.

У біо­гра­фії ви­да­тної ме­кси­кан­ської ху­до­жни­ці Фрі­ди Ка­ло ві­до­мий фран­цузь­кий пи­сьмен­ник і жур­на­ліст Же­рар де Кор­танз від­кри­ває пе­ред чи­та­ча­ми світ ша­ле­них по­чут­тів, не­при­ми­рен­них при­стра­стей, без­ком­про­мі­сної бо­ге­ми та по­лі­ти­чних ін­триг...

Пе­ре­дмо­ву до книж­ки на­пи­са­ла Іре­на Кар­па. На об­кла­дин­ці ви­ко­ри­ста­но зо­бра­же­н­ня кар­ти­ни Алі­ни Пів­нен­ко «Фрі­да з па­пу­га­ми». Ви­да­н­ня бу­ло здій­сне­не за під­трим­ки Про­гра­ми спри­я­н­ня ви­дав­ни­чій спра­ві «Ско­во­ро­да» По­соль­ства Фран­ції в Укра­ї­ні / Фран­цузь­ко­го ін­сти­ту­ту в Укра­ї­ні.

Же­рар де Кор­танз — ав­тор біль­ше 70 книг, пе­ре­кла­де­них на двад­цять мов, ла­у­ре­ат ба­га­тьох лі­те­ра­тур­них пре­мій, се­ред яких одна з най­го­лов­ні­ших фран­цузь­ких пре­мій — Ре­но­до (за ро­ман «Ас­сам», 2002 р.). Є ав­то­ром кіль­кох біо­гра­фі­чних есе, лі­те­ра­тур­но­кри­ти­чних тво­рів, пе­ре­кла­дач. На­ші чи­та­чі ма­ли змо­гу по­зна­йо­ми­ти­ся з ро­ма­ном Же­ра­ра де Кор­тан­за «Ін­ди­го», що ви­йшов в укра­їн­сько­му пе­ре­кла­ді у «Ви­дав­ни­цтві Жу­пан­сько­го» у 2014 р. За цю ро­бо­ту пе­ре­кла­дач Га­ли­на Чер­ні­єн­ко отри­ма­ла Пре­мію ім. Гри­го­рія Ско­во­ро­ди-2015.

У 2016 ро­ці по­ба­чив світ укра­їн­ський пе­ре­клад есе Же­ра­ра де Кор­тан­за «Фрі­да Ка­ло, бе­зжаль­на вро­да» (ви­дав­ни­цтво «Но­ра-Друк», пе­ре­кла­дач Іван Ряб­чій), який та­кож мав чи­та­цький успіх.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.