Укра­ї­на збу­дує ав­то­бан Оде­са — Гданськ

Den (Ukrainian) - - Економіка -

У Мі­ні­стер­стві ін­фра­стру­кту­ри Укра­ї­ни за­яви­ли про на­мір спо­лу­чи­ти ав­то­ба­ном ве­ли­кі пор­то­ві мі­ста — Оде­су і Гданськ. « Ми пе­ре­бу­ва­є­мо на одно­му з ва­жли­вих транс­порт­них ко­ри­до­рів Укра­ї­ни, який, ми спо­ді­ва­є­мо­ся, з’ єд­нає Бал­ти­ку з Чор­ним мо­рем, Гданськ з Оде­сою, про­хо­дя­чи че­рез Львів», — ска­зав під час ро­бо­чо­го ві­зи­ту до Львів­ської та Во­лин­ської обла­сті го­ло­ва Мі­нін­фра­стру­кту­ри Во­ло­ди­мир Оме­лян. « Бу­де­мо спів­пра­цю­ва­ти з Єв­ро­ко­мі­сі­єю та ке­рів­ни­цтвом Ре­спу­блі­ки Поль­ща для то­го, щоб отри­ма­ти до­да­тко­ве фі­нан­су­ва­н­ня і ство­ри­ти пов­но­цін­ний ав­то­бан єв­ро­пей­сько­го зраз­ка » , — за­зна­чив, як по­ві­дом­ляє прес- слу­жба мі­ні­стер­ства, Оме­лян.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.