Ки­ї­в­енер­го за­яв­ляє про зби­тки у 1,2 млрд у сфе­рі те­пла

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Сто­ли­чна енер­го­ком­па­нія ПАТ «Ки­ї­в­енер­го» оці­нює зби­тки у сфе­рі цен­тра­лі­зо­ва­но­го опа­ле­н­ня та га­ря­чо­го во­до­по­ста­ча­н­ня за 2016 р. у 1,2 мі­льяр­да гри­вень. Про це по­ві­до­ми­ла на бри­фін­гу фі­нан­со­вий ди­ре­ктор ком­па­нії Те­тя­на Гря­зно­ва. За її да­ни­ми, зби­тко­вість об­умов­ле­на не­син­хрон­ні­стю змі­ни цін на газ і та­ри­фів на те­пло, не­узго­дже­ні­стю нор­ма­тив­ної ба­зи. Та­кож Гря­зно­ва звер­ну­ла ува­гу на зро­ста­н­ня за­бор­го­ва­но­сті спо­жи­ва­чів і па­ді­н­ня рів­ня опла­ти на­се­ле­н­ням по­слуг цен­траль­но­го опа­ле­н­ня до 72% та га­ря­чо­го во­до­по­ста­ча­н­ня до 86% (про­ти 87% і 89% у 2015 ро­ці). За да­ни­ми «Ки­ї­в­енер­го», ста­ном на 1 кві­тня борг спо­жи­ва­чів за те­пло пе­ред ком­па­ні­єю зріс до 5,2 мі­льяр­да гри­вень, за еле­ктро­енер­гію — до 940 міль­йо­на гри­вень.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.