Оку­пан­ти у Кри­му хо­чуть про­да­ти «Но­вый Свет»

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Так зва­ний «гла­ва ра­ди мі­ні­стрів» ане­ксо­ва­но­го Кри­му Сер­гій Аксьо­нов за­явив про про­даж «До­му шам­пан­ських вин « Но­вый Свет». «Офі­цій­но все це бу­де влі­тку — та­кий план акціо­ну­ва­н­ня. Над­хо­дить ба­га­то про­по­зи­цій від ін­ве­сто­рів», — ска­зав Аксьо­нов, за­зна­чив­ши, що бу­де про­ве­де­но ау­кціон. На­га­да­є­мо, у 2014 ро­ці Єв­ро­пей­ський Со­юз ввів сан­кції про­ти 9 крим­ських ком­па­ній, 4 з яких є ви­ро­бни­ка­ми вин та ал­ко­голь­них на­по­їв. Під сан­кції по­тра­пи­ли «Азов­ський лі­ке­ро-го­ріл­ча­ний за­вод», на­ціо­наль­не ви­ро­бни­чо-аграр­не об’єд­на­н­ня «Мас­сан­дра», «Агро­фір­ма «Ма­га­рач» та «За­вод шам­пан­ських вин «Но­вый Свет». То­го ж ро­ку Ра­да ЄС за­бо­ро­ни­ла ім­порт то­ва­рів із Кри­му.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.