«На­фто­газ» отри­мав 26,5 мі­льяр­да гри­вень при­бу­тку

Den (Ukrainian) - - Економіка -

За ре­зуль­та­та­ми 2016 ро­ку НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни» отри­мав чи­стий при­бу­ток в роз­мі­рі 26,5 мі­льяр­да гри­вень, який бу­ло за­без­пе­че­но пе­ре­ва­жно при­бу­тком від тран­зи­ту. При цьо­му, як по­ві­дом­ляє прес-слу­жба, ком­па­нія отри­ма­ла зби­ток за на­пря­мом ді­яль­но­сті «Опто­ва тор­гів­ля га­зом» в роз­мі­рі 2,9 мі­льяр­да гри­вень. «40% зби­тку зу­мов­ле­но ре­а­лі­за­ці­єю га­зу для спо­жи­ва­чів, які під­па­да­ють під дію спе­ці­аль­них обов’яз­ків», — по­ві­дом­ляє ком­па­нія.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.