Те­тя­на ЧЕРЕВАНЬ:

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» -

ЛІ­КА­РІ ви­гра­ють. За­раз у них став­ка, яка не за­ле­жить від кіль­ко­сті па­ці­єн­тів та ча­су ро­бо­ти. Те­пер — бу­де ко­ле­ктив­ний до­го­вір, лі­кар бу­де вмо­ти­во­ва­ний, бо зар­пла­та скла­да­ти­ме­ться з фі­ксо­ва­ної час­тки та допла­ти за ко­жно­го па­ці­єн­та. І бу­де за­ле­жа­ти від кіль­ко­сті па­ці­єн­тів, які за­хо­чуть лі­ку­ва­ти­ся са­ме у цьо­го лі­ка­ря. Одна­ко­вих зар­плат біль­ше не бу­де. А ПА­ЦІ­ЄН­ТИ отри­му­ють мо­жли­вість не пла­ти­ти лі­ка­рю, бо йо­го при­йом уже опла­че­ний дер­жа­вою. Не пла­ти­ти на­віть у при­ва­тній клі­ні­ці, якщо та укла­де до­го­вір з дер­жа­вою. Ма­є­мо на­дію, що мен­таль­ність лі­ка­рів змі­ни­ться, й во­ни не бу­дуть біль­ше очі­ку­ва­ти « ви­на­го­ро­ди » , бо уже все опла­че­но че­рез си­сте­му кон­тра­ктів. Біль­ше кон­тра­ктів — біль­ша зар­пла­та. І лю­ди зна­ти­муть, що во­ни вже при­не­сли лі­ка­рю гро­ші тим, що під­пи­са­ли цей кон­тракт. Це і є прин­цип — гро­ші за пацієнтом. Якщо ж лі­ка­рі бу­дуть щось там бра­ти — лю­ди від­мов­ля­ться від їхніх по­слуг. Ва­жли­во й те, що і лі­кар, і па­ці­єнт то­чно зна­ти­муть, які по­слу­ги на­да­ю­ться без­опла­тно. Па­ці­єнт бу­де ро­зу­мі­ти, що вже опла­че­но і на що він має пра­во.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.