Клі­єнт пра­вий, але...

Під­твер­ди­ли­ся 73% скарг спо­жи­ва­чів на якість про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня. При цьо­му про­во­ди­ти пе­ре­вір­ки в Укра­ї­ні вкрай важ­ко

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

Укра­ї­ні все не­про­сто із до­три­ма­н­ням са­ні­тар­но- епі­де­міо­ло­гі­чних ви­мог. Збіль­ши­ла­ся кіль­кість ма­со­вих отру­єнь, а якість про­до­воль­чої про­ду­кції де­да­лі по­гір­шу­є­ться. Та­кі нев­ті­шні ви­снов­ки зро­би­ла Дер­жав­на слу­жба Укра­ї­ни з пи­тань без­пе­чно­сті хар­чо­вих про­ду­ктів та за­хи­сту спо­жи­ва­чів. За да­ни­ми фа­хів­ців, 2016 ро­ку по­над три ти­ся­чі гро­ма­дян Укра­ї­ни за­зна­ли шко­ди вна­слі­док хар­чо­вих отру­єнь. Сьо­го­дні для за­по­бі­га­н­ня та­ким ви­пад­кам по­чи­на­ю­ться пе­ре­вір­ки та­бо­рів, в які не­вдов­зі при­їдуть на від­по­чи­нок ді­ти, а про­тя­гом сер­пня та­кі пе­ре­вір­ки від­бу­ду­ться в до­шкіль­них і се­ре­дніх на­вчаль­них за­кла­дах.

На­га­да­є­мо, до 2016 ро­ку кон­троль за які­стю про­ду­кції в Укра­ї­ні два ро­ки не здій­сню­вав­ся че­рез три­ва­лу ре­фор­му про­філь­ної слу­жби. З по­ча­тку цьо­го ро­ку мо­жли­вість ін­спе­кто­рів пе­ре­ві­ря­ти якість про­ду­ктів на ви­ро­бни­цтвах ду­же ускла­дни­ла­ся — до­звіл пе­ре­ві­ри­ти під­при­єм­ство че­рез скар­гу на не­які­сний то­вар має узго­ди­ти цен­траль­ний ор­ган вла­ди. Якщо є скар­га на про­до­воль­чі то­ва­ри, «до­бро» по­вин­но да­ти Мі­ні­стер­ство аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства; якщо пи­та­н­ня сто­су­є­ться за­хи­сту прав спо­жи­ва­чів — Мі­ні­стер­ство еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі. Ек­спер­ти за­ува­жу­ють, що про­це­ду­ри узго­джень за­йма­ють кіль­ка ти­жнів, це дов­го й не до­зво­ляє ре­а­гу­ва­ти на про­бле­му вча­сно.

Ра­зом із тим, ситуація в си­сте­мі за­хи­сту прав спо­жи­ва­чів скла­ла­ся вкрай не­за­до­віль­на. Так, пред­став­ни­ки Держ­прод­спо­жив­слу­жби під­твер­джу­ють 73% скарг на не­які­сні про­ду­кти хар­чу­ва­н­ня (не­до­сто­вір­не мар­ку­ва­н­ня та не­прав­ди­ва ін­фор­ма­ція про склад про­ду­кту, не­до­три­ма­н­ня тер­мі­ну ре­а­лі­за­ції то­що). Фа­хів­ці за­зна­ча­ють, що ви­ро­бни­ки ча­сто не до­три­му­ю­ться ви­мог за­ко­но­дав­ства і про­по­ну­ють по­ку­пцям фаль­си­фі­кат. Чи­ма­ло зло­вжи­вань за­фі­ксо­ва­но і в гру­пі не­про­до­воль­чих то­ва­рів: 30% скарг на не­які­сні то­ва­ри під­твер­джу­ю­ться пе­ре­вір­ка­ми. У сфе­рі на­да­н­ня по­слуг під­твер­джу­ю­ться 25% скарг, а у сфе­рі ан­ти­тю­тю­но­во­го за­ко­но­дав­ства ( іде­ться про за­бо­ро­ну ку­рі­н­ня в гро­мад­ських мі­сцях, за­кла­дах хар­чу­ва­н­ня, роз­ва­жаль­них за­кла­дах то­що) — у 30%. Та­ко­жба­га- то по­ру­шень на АЗС: скар­ги від спо­жи­ва­чів ча­сті­ша­ють, і за остан­ній рік че­рез по­га­ну якість при­пи­не­но ре­а­лі­за­цію 82 тонн на­фто­про­ду­ктів.

Що­до без­пе­ки тва­рин­ної про­ду­кції, то, за сло­ва­ми фа­хів­ців, Укра­ї­на сто­їть пе­ред ви­кли­ком по­ши­ре­н­ня афри­кан­ської чу­ми та пта­ши­но­го гри­пу. До­да­тко­вим ви­кли­ком як для Укра­ї­ни, так і для єв­ро­пей­сько­го кон­ти­нен­ту за­га­лом, є ри­зик по­тра­пля­н­ня не­ха­ра­ктер­них для нас ін­фе­кцій та ві­ру­сів, яки­ми за­ра­жа­ю­ться тва­ри­ни з Афри­ки.

«Ми на­пра­цю­ва­ли низ­ку за­ко­но­про­е­ктів, щоб за­про­ва­ди­ти ефе­ктив­ну си­сте­му кон­тро­лю в Укра­ї­ні, і вне­сли до Вер­хов­ної Ра­ди па­кет до­ку­мен­тів, які сто­су­ю­ться на­яв­них ви­кли­ків, — ствер­джує Во­ло­ди­мир ЛАПА, го­ло­ва Дер­жав­ної слу­жби з пи­тань без­пе­чно­сті хар­чо­вих про­ду­ктів та за­хи­сту спо­жи­ва­чів. — Ве­ли­ку ро­бо­ту про­ве­де­но що­до за­без­пе­че­н­ня яко­сті про­ду­кції: ми сфор­му­ва­ли нор­ма­тив­но-пра­во­ве по­ле, яке до­зво­ляє ви­ко­ну­ва­ти фун­кції дер­жав­но­го кон­тро­лю на за­са­дах, пе­ред­ба­че­них но­вим за­ко­но­дав­ством. Іде­ться про клю­чо­вий за­ко­но­про­ект №0906 «Про дер­жав­ний кон­троль, що здій­сню­є­ться з ме­тою пе­ре­вір­ки від­по­від­но­сті за­ко­но­дав­ству про хар­чо­ві про­ду­кти, кор­ми, по­бі­чні про­ду­кти тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня, здо­ров’я та бла­го­по­луч­чя тва­рин», який за­раз пе­ре­бу­ває на роз­гля­ді в пар­ла­мен­ті. Він про­йшов пер­ше чи­та­н­ня і від­прав­ле­ний на до­о­пра­цю­ва­н­ня.

Ро­зра­хо­ву­є­мо на те, що в трав­ні Вер­хов­на Ра­да роз­гля­не йо­го. З одно­го бо­ку, цей за­кон до­зво­ля­ти­ме ефе­ктив­но ви­ко­ну­ва­ти дер­жав­ний кон­троль. На­при­клад, ко­ли є ри­зик жи­т­тю і здо­ров’ю гро­ма­дян, пе­ре­вір­ка го­спо­дар­чих суб’єктів мо­же здій­сню­ва­ти­ся без по­пе­ре­дже­н­ня.

З дру­го­го бо­ку, він дає до­да­тко­ві мо­жли­во­сті що­до за­без­пе­че­н­ня прав го­спо­да­рю­ю­чих суб’єктів. Це мі­ні­мі­за­ція ко­ру­пцій­них ризиків, зокре­ма че­рез ві­део­фі­кса­цію пе­ре­ві­рок. Ми не че­ка­ти­ме­мо на­у­хва­ле­н­ня за­ко­ну і по­чне­мо за­про­ва­джу­ва­ти пі­ло­тний про­ект у Ки­є­ві та обла­сті в трав­ні цьо­го ро­ку. До кін­ця ро­ку пла­ну­є­мо, що всі про­це­ду­ри про­ве­де­н­ня дер­жав­них пе­ре­ві­рок у обла­стях здій­сню­ва­ти­му­ться з ві­део­фі­кса­ці­єю — щоб зня­ти ко­ру­пцій­ні ри­зи­ки».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.