Не­зви­чай­не і при­за­бу­те

У Льво­ві пред­став­ля­ють ми­сте­цтво ви­ти­на­нок Да­рії Альо­шкі­ної

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пав­ло ПАЛАМАРЧУК, Львів

У львів­ській га­ле­реї під від­кри­тим не­бом три­ває ви­став­ка ви­ти­на­нок мис­тки­ні Да­рії Альо­шкі­ної «Рай­це». Ві­дві­ду­ва­чі ви­став­ки змо­жуть оці­ни­ти чо­ти­ри ви­ти­нан­ки ху­до­жни­ці. Ко­жна із пред­став­ле­них ро­біт має близь­ко двох ме­трів у ви­со­ту і метр у ши­ри­ну.

«Щоб зро­би­ти одну та­ку ви­ти­нан­ку, ви­тра­чаю від двох до п’яти днів. Ви­ти­на­ти бу­ло моє хо­бі ще з ди­тин­ства. До ньо­го ме­не при­вчи­ли ба­тьки. Свої ро­бо­ти теж­ча­сто ві­шаю вдо­ма. От по­ві­шу одну ви­ти­нан­ку на ві­кна, ми­лу­ю­ся нею кіль­ка днів, а по­тім ін­шу ві­шаю. Вза­га­лі ви­ти­нан­ки бу­ли ко­лись по­ши­ре­ні в Укра­ї­ні, осо­бли­во на По­діл­лі. Це був швид­кий спо­сіб при­кра­си­ти ха­ту, фі­ра­но­чки з них лю­ди ро­би­ли», — роз­по­від­ає ав­тор­ка ви­став­ки.

Зі сво­ї­ми ви­ти­нан­ка­ми Да­рія Альо­шкі­на уже по­бу­ва­ла не в одно­му мі­сті Укра­ї­ни. Крім то­го, за­про­шу­ють дів­чи­ну по­ка­за­ти не­зви­чне для єв­ро­пей­ців ми­сте­цтво і за кор­дон. Так, не­що­дав­но її ви­став­ка кіль­ка­ме­тро­вих ви­ти­на­нок від­бу­ла­ся у Па­ри­жі.

Ми­сте­цьку осві­ту во­на здо­бу­ва­ла у Ви­жни­цько­му ко­ле­джі при­кла­дно­го ми­сте­цтва ім. В.Ю. Шкрі­бля­ка на Бу­ко­ви­ні. Ту­ди дів­чи­на всту­пи­ла на тка­цтво. Зго­дом Да­рія всту­пи­ла у Львів­ську ака­де­мію ми­стецтв на ма­гі­стра­ту­ру «Мо­ну­мен таль на та де ко ра тив на скуль­пту­ра». Тож вмі­ло пра- цює мис­тки­ня не ли­ше із па­пе­ром, а ще й тво­рить скуль­пту­ри із ка ме ню, льо ду та де ре ва. Крім то­го, Да­рія Альо­шкі­на є ре­жи­се­ром Те­а­тру ті­ней «ДИВ».

ФОТО АВ­ТО­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.