ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

65 — р. н. е. ви­да­тний рим­ський фі­ло­соф та пи­сьмен­ник Лу­цій Ан­ней Се­не­ка по­кін­чив жи­т­тя са­мо­губ­ством за на­ка­зом ім­пе­ра­то­ра Не­ро­на. 1606 — Ве­ли­ко­бри­та­нія за­твер­ди­ла свій пра­пор «Юніон Джек» як офі­цій­ний. 1633 — Рим­ська ін­кві­зи­ція роз­по­ча­ла фор­маль­не слід­ство­про ти Га­лі­ле­о­Га­лі­лея. 1654 — Ір­лан­дію оста­то­чно­при­єд­на­но­до Ан­глії за­со­ба­ми вій­сько­вої си­ли. 1861 — роз­по­ча­ла­ся Гро­ма­дян­ська вій­на у США між Пів­ніч­чю та Пів­днем. 1908 — га­ли­цький сту­дент Ми­ро­слав Сі­чин­ський (1887—1979) на знак про­те­сту про­ти шо­ві­ні­зму поль­ських уря­дов­ців убив ім­пер­сько­го на­мі­сни­ка Га­ли­чи­ни гра­фа Ан­джея По­то­цько­го. 1945 — по­мер Фран­клін Де­ла­но­Ру­звельт, 32- й Пре­зи­дент США, один з най­ви­да­тні­ших аме­ри­кан­ських дер­жав­них ді­я­чів. На­ро­див­ся 1882 р. 1961 — ко­смі­чний ко­ра­бель « Во­сток- 1 » , пі­ло­то­ва­ний Юрі­єм Га­га­рі­ним, здій­снив пер­ший у сві­ті по­літ до ко­смо­су. 2002 — по­мер Юрій Ше­ве­льов, ви­да­тний укра­їн­ський мо­во­зна­вець, істо­рик лі­те­ра­ту­ри, лі­те­ра­тур­ний кри­тик ні­ме­цько­го по­хо­дже­н­ня (прі­зви­ще при на­ро­джен­ні — Шнай­дер), про­фе­сор Гар­вард­сько­го та Ко­лум­бій­сько­го уні­вер­си­те­тів, і но­зем­ний член НАН Укра­ї­ни (1991 р.). На­ро­див­ся 1908 р.

2002 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.