Стра­те­гі­чна ме­та НАТО – є

А по­сла в Альян­сі не­має. Чо­му?

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Все­ре­ду жур­на­лі­стам був пред­став­ле­ний ана­ліз ре­зуль­та­тів мо­ні­то­рин­гу рі­чної про­гра­ми спів­ро­бі­тни­цтва Укра­ї­на — НАТО за 2016-й рік. Слід на­га­да­ти, що РНП скла­де­ний вже й на 2017-й рік. Що­прав­да, за­гал, яко­му ре­гу­ляр­но роз­по­від­а­ють про на­чеб­то впев­не­ний курс на НАТО, на­вряд зна­йо­мий з ре­аль­ною ро­бо­тою, яка про­во­ди­ться дер­жа­вою в цьо­му на­прям­ку. Більш то­го, від­су­тність чі­ткої ар­ти­ку­ля­ції на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні про ін­те­гра­ці­ю­Укра­ї­ни до НАТО ще більш роз­фо­ку­со­вує це пи­та­н­ня. На­га­да­є­мо, що про­тя­гом на­віть під час вій­ни Ро­сії про­ти Укра­ї­ни в за­ко­нах так і не бу­ло про­пи­са­но оста­то­чно­ю­ме­то­ю­Укра­ї­ни член­ство в НАТО. На­то­мість бу­ло зна­йде­не об­ті­чне фор­му­лю­ва­н­ня — до­ся­гне­н­ня кри­те­рі­їв член­ства в НАТО. Схо­же, що з ча­сів пре­зи­дент­ства Ле­о­ні­да Ку­чми, який пі­сля бе­сі­ди з Пу­ті­ним в Кри­му, ви­кре­слив із Во­єн­ної до­ктри­ни чі­тке фор­му­лю­ва­н­ня про вступ в Альянс, в кур­сі вла­ди ні­чо­го не змі­ни­лось окрім фор­маль­ної ри­то­ри­ки.

■ Вступ до НАТО, бе­зу­мов­но, пе­ред­ба­чає на­бу­т­тя зга­да­них кри­те­рі­їв. Тож чо­му змі­ще­ний акцент? Це по­си­лює в на­ро­ді, який за со­ціо­ло­гі­чни­ми опи­ту­ва­н­ня­ми біль­ші­стю­під­три­мує вступ Укра­ї­ни до НАТО, від­чу­т­тя то­го, що вер­хів­ка біль­ше «гра­є­ться» в ін­те­гра­ці­ю­до НАТО ніж ре­аль­но пра­гне до цьо­го. І пи­та­н­ня тут по­ля­гає не ли­ше в то­му, що ге­не­ра­лам та офі­це­рам до­ве­де­ться від­мо­ви­тись від ста­рих прин­ци­пів та ре­фор­му­ва­тись. Пи­та­н­ня в то­му, чи не бо­ї­ться вла­да уни­кне­н­ням го­стрих ку­тів в за­ко­но­дав­стві на­кли­ка­ти гнів агре­со­ра? При­найм­ні в екс­пер­тно­му се­ре­до­ви­щі та­ке по­бо­ю­ва­н­ня існує.

За дві го­ди­ни мо­но­ло­гів ви­сту­па­ю­чих, се­ред яких бу­ли по­ва­жні екс­пер­ти, вче­ні, ко­ли­шні мі­ні­стри та пред­став­ни­ки НАТО в Укра­ї­ни, бу­ло ви­слов­ле­но ба­га­то кри­ти­чних ду­мок. Са­ме во­ни пред­став­ля­ли гро­мад­ське се­ре­до­ви­ще, яке екс­пер­тно про­ана­лі­зу­ва­ло цей до­ку­мент.

■ «Я ще в 2009-му ро­ці був за­лу­че­ний до фор­му­ва­н­ня Рі­чної на­ціо­наль­ної про­гра­ми спів­ро­бі­тни­цтва з НАТО і му­шу ска­за­ти, що ні то­ді, ні за­раз цей до­ку­мент ме­ні не по­до­ба­є­ться, — ска­зав у сво­є­му ви­сту­пі ко­ли­шній мі­ністр за­кор­дон­них справ Во­ло­ди­мир ОГРИЗКО. — З са­мо­го по­ча­тку цей до­ку­мент пе­ре­тво­рю­є­ться на «окро­шку», в яку на­рі­зу­є­ться і ски­да­є­ться все з на­ді­є­ю­на те, що хтось це зро­бить. Я по­го­джу­юсь із дум­ко­ю­про те, що всту­пає в НАТО ні ар­мія, ні МЗС, а кра­ї­на. З мо­мен­ту ко­ли ми по­ча­ли узго­джу­ва­ти ці рі­чні на­ціо­наль­ні про­гра­ми, ми­ну­ло вже ба­га­то ча­су. У нас є ба­га­то ін­ших ін­стру­мен­тів, які до­зво­ля­ють нам ви­ко­ну­ва­ти еле­мен­ти зга­да­ної «окро­шки». Крім то­го, ми ма­є­мо ці­ка­вий до­ку­мент під на­зво­ю­Уго­да про асо­ці­а­ці­юз ЄС. Якщо по­ди­ви­тись на стру­кту­ру ці­єї уго­ди і по­рів­ня­ти її зі стру­кту­ро­ю­РНП, то мо­жна по­ба­чи­ти, що ба­га­то ре­чей про­сто пе­ре­пи­су­ю­ться з одно­го до­ку­мен­та в ін­ший. Чи є в цьо­му ре­зон? На мо­ю­дум­ку — ні. РНП має від­по­від­а­ти на клю­чо­ве пи­та­н­ня — у якій спо­сіб цей до­ку­мент до­по­мо­же Укра­ї­ні на­бли­зи­ти­ся до стан­дар­тів НАТО з акцен­том не на ре­фор­му су­до­вої си­сте­ми чи ви­бор­чо­го за­ко­но­дав­ства, а на тій ча­сти­ні, яка є клю­чо­вою. То­му ко­ли ми за­пи­су­є­мо цей до­ку­мент в за­галь­ни­ки, то не ду­маю, що ми в та­кий спо­сіб на­бли­жа­є­мось до стан­дар­тів НАТО. Бе­зу­мов­но РНП сво­ю­роль ві­ді­грав і ві­ді­гра­ва­ти­ме, але як на ме­не він за­ли­ша­є­ться не ду­же мо­ти­ву­валь­ним».

■ «Якщо го­во­ри­ти про ме­ха­ні­ку цьо­го до­ку­мен­ту, то це фа­кти­чно зі­бра­н­ня зі всіх мі­ні­стерств і ві­домств ін­фор­ма­ції про те, що во­ни бу­дуть ро­би­ти у зв’яз­ку із по­лі­ти­кою дер­жа­ви від­но­сно НАТО, — про­дов­жує ексмі­ністр. — Цей до­ку­мент не спо­ну­кає мі­ні­стер­ства ро­би­ти так чи іна­кше. Він про­сто зби­рає ін­фор­ма­ці­юі її уза­галь­нює. Фор­му­ла «по­ши­ри­ти» та «удо­ско­на­ли­ти» не дає чі­тких кри­те­рі­їв сти­му­лю­ва­н­ня кон­кре­тних чи­нов­ни­ків до ви­ко­на­н­ня пла­ну дій. Якщо ми хо­че­мо бу­ти пра­гма­ти­чни­ми і ре­а­лі­сти­чни­ми, то по­вин­ні по­ду­ма­ти про йо­го кон­кре­ти­за­цію. На­при­клад, в до­ку­мен­ті на 2017-й рік при­найм­ні з’яви­ли­ся до­да­тки, тоб­то те, що є бо­дай про­обра­зом пла­ну дій. Хо­ча, зно­ву ж та­ки, жо­дної да­ти ви­ко­на­н­ня пун­ктів ми там не зна­йде­мо. Тоб­то ми про­дов­жу­є­мо ли­ше го­во­ри­ти про те, що про­тя­гом ро­ку щось бу­де зро­бле­но. Гро­мад­сько­му се­кто­ру ду­же важ­ко зро­зу­мі­ти, а що ж бу­ло зро­бле­но? Те що ми ма­є­мо feedback від на­ших ві­домств є зві­ту­ва­н­ням, з яко­го не мо­жна зро­би­ти до­сте­мен­ний ви­сно­вок що­до ефе­ктив­но­сті про­ве­де­ної ро­бо­ти. Пе­ре­ко­на­ний, що тре­ба по­чи­на­ти пе­ре­о­сми­слю­ва­ти те, що ро­би­ться, іна­кше ми бу­де­мо по ко­лу хо­ди­ти ще ро­ків 15 і ні до чо­го не при­йде­мо. Окре­мо я хо­чу, щоб ЗМІ на­пи­са­ли, що в до­ку­мен­ті РНП на 2017-й рік на­ре­шті сфор­му­льо­ва­но ре­че­н­ня (хоч і да­ле­ко за­хо­ва­но по текс­ту): стра­те­гі­чно­ю­ме­то­ю­Укра­ї­ни є курс на на­бу­т­тя член­ства в НАТО. Це вже ве­ли­ка пе­ре­мо­га».

■ От­же, про­бле­ма — не­має ні тер­мі­нів, ні кри­те­рі­їв що­до впро­ва­дже­н­ня ал­го­ри­тму ін­те­гра­ції в НАТО. Але існу­ють за­яви і до­ку­мен­ти. Зви­чай­но, пи­та­н­ня тут сто­їть не до Ін­сти­ту­ту Єв­ро­а­тлан­ти­чно­го спів­ро­бі­тни­цтва та ін­ших ін­сти­ту­цій, які по­кли­ка­ні бу­ти з’єд­ну­ю­чим лан­цю­гом в спів­ро­бі­тни­цтві з Альян­сом. Про­бле­ма тут — у по­лі­ти­чній во­лі вла­ди. То­чні­ше в її кво­ло­сті. Пе­ред пре­со­ю­при­су­тні екс­пер­ти на­ма­га­лись по по­ли­цям до­не­сти ана­ліз сфер, які пе­ред­ба­чає зга­да­ний до­ку­мент. Йде­ться не ли­ше про вій­сько­ву та в ці­ло­му без­пе­ко­ву скла­до­ву, яким при­свя­че­но го­лов­ні гла­ви до­ку­мен­ту. Йде­ться про ці­лий ком­плекс ре­форм в по­лі­ти­чній, ви­бор­чій, пра­во­вій та ін­ших сфе­рах. Все впи­ра­є­ться, як вже не­о­дно­ра­зо­во це по­вто­рю­ва­лось на по­ді­бних за­хо­дах, у ре­фор­ми в кра­ї­ні та бо­роть­бу з ко­ру­пці­єю. Для укра­їн­ців ці за­кли­ки дав­но ви­гля­да­ють по­пу­лі­сти­чни­ми ман­тра­ми в той час, як для За­хо­ду во­ни є ба­зо­ви­ми умо­ва­ми. Пи­та­н­ня — як ви­мі­рю­ва­ти зга­да­ні зав­да­н­ня та їх ви­ко­на­н­ня? Кіль­кі­стю­про­ве­де­них спіль­них на­вчань чи спі­йма­них ха­бар­ни­ків? А мо­же хо­ча б ясни­ми ал­го­ри­тма­ми з кон­кре­тним тер­мі­ном?

Ко­ли­шній пер­ший за­сту­пник мі­ні­стра обо­ро­ни Укра­ї­ни Ле­о­нід ПОЛЯКОВ, крім ін­шо­го, на­го­ло­сив на існу­ван­ні си­стем­ної ко­ру­пції, яка існує зокре­ма в ка­дро­вих ор­га­нах, що впли­ває на при­зна­че­н­ня тих чи ін­ших осіб. «Як ми не ту­пцю­є­мо, все одно змі­ни­ти ні­чо­го не мо­же­мо, — го­во­рить Поляков. — Для про­фор­ми ство­ре­ні ка­дро­ві ре­зер­ви, ко­мі­сії, ра­ди, але все одно все ви­рі­шує один ко­ман­дир, як в Ра­дян­сько­му Со­ю­зі. При цьо­му цей ко­ман­дир- на­чаль­ник пря­мо не від­по­від­ає за пи­та­н­ня і в будь-який мо­мент мо­же уни­кну­ти від­по­від­аль­но­сті».

■ Поляков на­го­ло­сив: «Ро­зро­бля­є­ться про­гра­ма роз­ви­ту Зброй­них сил, за­твер­джу­є­ться і всі кри­чать «Ура!». По­тім при­хо­дить цей до­ку­мент в пар­ла­мент, а там по­лі­ти­ки, які ми­слять ка­те­го­рі­я­ми «вил» та та­ри­фів. Скіль­ки з цих де­пу­та­тів ре­аль­но ду­ма­ють про без­пе­ку дер­жа­ви? На жаль, за­раз ти­сну­ти на де­пу­та­тів лег­ше вій­сько­вим ніж ци­віль­ним». Оста­н­ня фра­за па­на По­ля­ко­ва по­ка­зо­ва, адже ого­лює ре­аль­ну не­без­пе­ку — ко­ли на­род не зда­тен впли­ва­ти на вла­ду, він во­ліє звер­та­тись до си­ли, або на­силь­ства. Зви­чай­но, в Альян­сі ці тен­ден­ції ви­вча­ю­ться при­скі­пли­во тим біль­ше вра­хо­ву­ю­чи схиль­ність укра­їн­ців до Май­да­нів. Са­ме то­му, ко­ли на За­хо­ді го­во­рять про ре­фор­ми, то йде­ться ско­рі­ше не про са­мі ре­фор­ми, а про га­ран­тії пе­ред­ба­чу­ва­но­сті про­це­сів в Укра­ї­ні.

■ Одно­юз пер­ших на бри­фін­гу ви­сту­пи­ла не­що­дав­но при­зна­че­на ди­ре­ктор Цен­тру ін­фор­ма­ції та до­ку­мен­та­ції НАТО в Укра­ї­ні Бар­бо­ра МАРОНКОВА, яка за­пев­ни­ла при­су­тніх, що РНП — це не про­сто збір­ка фор­маль­них на­мі­рів, а ре­аль­ний крок до ре­форм. Ці­ка­во, що ви­рі­шаль­ним мо­мен­том для про­ве­де­н­ня ре­форм є так зва­на кон­сти­ту­цій­на ре­фор­ма. Го­лов­не її зав­да­н­ня — уне­мо­жлив­ле­н­ня узур­па­ції вла­ди та за­без­пе­че­н­ня єд­но­сті дер­жав­ної по­лі­ти­ки. Мо­мент ти­ску на Укра­ї­ну з обох бо­ків — За­хо­ду і РФ — в на­ма­ган­ні змі­ни­ти на­шу Кон­сти­ту­ці­ює бе­зу­мов­но ве­ли­кою про­бле­мо­ю­гли­би­ну яко­ю­ро­зу­мію ть не всі.

■ Як за­зна­чив по­лі­ти­чний ана­лі­тик Ін­сти­ту­ту Єв­ро­а­тлан­ти­чно­го спів­ро­бі­тни­цтва Во­ло­ди­мир ГОРБАЧ, за­раз є низ­ка ре­форм, які про­су­ва­ю­ться. Що­прав­да, ко­ли екс­пер­ти ча­сто го­во­рять про зга­да­ні ре­фор­ми, все біль­ше ви­ни­кає пи­тань — чи дій­сно ці змі­ни зда­тні впли­ну­ти на обо­ро­но­зда­тність. Чи не є пев­но­ю­мі­ро­ю­ві­дво­лі­каю чим ма­нев­ром на­го­лос на «по­си­лен­ні», «по­кра­щен­ні» та «за­без­пе­чен­ні», в той час як по су­ті ні­чо­го не змі­ню­є­ться і віз за­ли­ша­є­ться на то­му ж мі­сці? Сло­ва про «по­си­ле­н­ня» і «по­кра­ще­н­ня» при­вів на­у­ко­вий ди­ре­ктор Ін­сти­ту­ту Єв­ро­а­тлан­ти­чно­го спів­ро­бі­тни­цтва Оле­ксандр СУШКО для то­го, щоб під­кре­сли­ти го­лов­ну ва­ду по­ді­бних про­грам, яких роз­ро­бни­ки на­ма­га­лись уни­кну­ти — уза­галь­не­ність та не­чі­ткість.

■ Про які стан­дар­ти мо­жна го­во­ри­ти, якщо в Укра­ї­ні до­сі не­має при­зна­чень на клю­чо­ві по­са­ди в сфе­рі без­пе­ки, в то­му чи­слі не­має офі­цій­но при­зна­че­но­го пред­став­ни­ка Укра­ї­ни в НАТО? Мо­жна як зав­го­дно по­ясню­ва­ти цей про­біл, але бе­зу­мов­но і в са­мо­му Альян­сі при­скі­пли­во див­ля­ться на та­ку не­пев­ну по­ве­дін­ку Ки­є­ва. І зга­да­не фор­му­лю­ва­н­ня що­до кри­те­рі­їв всту­пу до НАТО, а не про сам вступ, ли­ше до­пов­нює кар­ти­ну вла­дної апа­тії до цьо­го кур­су. Та пи­та­н­ня не ли­ше в пред­став­ни­ку Укра­ї­ни в НАТО. Про­бле­ма існує з при­зна­че­н­ням по­слів у кра­ї­нах, які є стра­те­гі­чни­ми пар­тне­ра­ми та су­сі­да­ми, на­при­клад Бі­ло­ру­сі. Крім то­го (і це за­ува­же­н­ня про­лу­на­ло на прес-кон­фе­рен­ції), в Укра­ї­ні до­сі не при­зна­че­ний го­ло­ва слу­жби роз­від­ки. І це при то­му, що че­твер­тий рік три­ває вій­на. Не­об­хі­дно на­го­ло­си­ти, що стан­дар­ти НАТО — це не фор­маль­ний збір­ник ви­мог. Це пер­шза-все ясний, впев­не­ний дер­жав­ни­цький ве­ктор вла­ди, яка має усві­дом­лю­ва­ти, що ни­ні­шня вій­на не ба­зу­є­ться ли­ше на гар­ма­тах, тан­ках та ра­ке­тах. Су­ча­сна вій­на — це вій­на ін­фор­ма­ції, ана­лі­ти­ки та про­па­ган­ди. З ін­шо­го бо­ку, за­ра­ди спра­ве­дли­во­сті не мо­жна не від­зна­чи­ти ін­ший факт — Укра­ї­на до­ве­ла, що зда­тна три­ва­лий час стри­му­ва­ти агре­сі­ю­по­ту­жно­го во­ро­га. А це го­во­рить ще й про те, що на цій не­ого­ло­ше­ній вій­ні на­ро­джу­ю­ться но­ві стан­дар­ти та прин­ци­пи спро­ти­ву, яким вар­то по­вчи­тись і са­мо­му Альян­су.

ФОТО РЕЙТЕР

Во­ло­ди­мир Огризко

Ігор Ко­зій

Оле­ксандр Сушко

Бар­бо­ра Маронкова

Ле­о­нід Поляков

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.