«Сьо­го­дні всі ски­ну­ли ма­ски»

У Дні­пров­ській мі­ськра­ді бу­ла спро­ба зі­рва­ти се­сію

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ва­дим РИЖКОВ, «День», Дні­про; фото Дмитра РОЗМЕРИЦИ

До дев’ятнад­ця­тої се­сії де­пу­та­ти й ке­рів­ни­цтво мі­ськра­ди го­ту­ва­ли­ся за­зда­ле­гідь, оскіль­ки опо­зи­ція на­по­ле­гли­во ви­ма­га­ла ка­дро­вих змін. На­пе­ре­до­дні се­сії про­тив­ни­ки ме­ра Бо­ри­са Фі­ла­то­ва про­ве­ли по­ту­жну ін­фор­ма­цій­ну ата­ку. Во­ни по­ши­рю­ва­ли в ЗМІ твер­дже­н­ня, що се­кре­тар мі­ськра­ди В’яче­слав Мі­ша­лов, а та­кож го­ло­ва бю­дже­тної ко­мі­сії Ар­тем Хмель­ни­ков ні­би­то при­че­тні до ко­ру­пцій­них ді­янь — «роз­пи­лю­ва­н­ня» мі­сько­го бю­дже­ту й за­мов­ле­них тен­де­рів, при­чо­му на ба­га­то­міль­йон­ні су­ми.

Не­спо­ді­ва­но про­ти сво­їх одно­пар­тій­ців ви­сту­пи­ло й ке­рів­ни­цтво пар­тії «Об’єд­на­н­ня «Са­мо­по­міч». До Дні­пра для роз­слі­ду­ва­н­ня при­їха­ла пар­тій­на ко­мі­сія. Її ви­снов­ки про­зву­ча­ли мов грім — бу­ло ре­ко­мен­до­ва­но зга­да­них де­пу­та­тів не ли­ше ви­клю­чи­ти з пар­тії й фра­кції, а й усу­ну­ти з по­сад. Та­ка «під­трим­ка» збо­ку бу­ла із за­хва­том зу­стрі­ну­та опо­зи­ці­єю. Оскіль­ки в мі­ськра­ді ще з мо­мен­ту ви­бо­рів скла­ла­ся рів­но­ва­га, й змі­ни­ти си­ту­а­ці­ю­на сво­ю­ко­ристь Бо­ри­су Фі­ла­то­ву вда­ло­ся ли­ше пі­сля то­го, як до про­мер­ської ко­а­лі­ції пе­ре­йшли ряд де­пу­та­тів. Зокре­ма й не­чи­слен­на фра­кція «Са­мо­по­мо­чі», яка фа­кти­чно ста­ла во­ло­да­рем «зо­ло­тої акції».

На­ві­що зна­до­би­ло­ся по­збав­ля­ти сво­їх одно­пар­тій­ців впли­во­вих по­сад, по­яснив сам се­кре­тар мі­ськра­ди. За йо­го вер­сі­єю, це ба­наль­на по­лі­ти­чна пом­ста. «Я на­по­ля­га­ю­на то­му, щоб ме­ні при­пи­ни­ли мсти­ти за те, що Дні­про при­пи­ни­ло при­йма­ти львів­ське смі­т­тя, не під­три­ма­ло бло­ка­ду ОРДЛО й має на­мір бу­ду­ва­ти но­вий ае­ро­порт. Я го­то­вий на­да­ти чі­ткий, під­крі­пле­ний не­об­хі­дни­ми до­ку­мен­та­ми фа­ктаж, зда­тний зни­щи­ти по­лі­ти­чні кар’єри тих, хто так про них пі­клу­є­ться», — за­явив се­кре­тар мі­ськра­ди. Мі­ша­лов за­кли­кав го­ло­ву пар­тії Ан­дрія Са­до­во­го бу­ти роз­су­дли­вим і ви­сло­вив упев­не­ність у то­му, що пе­ре­во­рот у Дні­прі не вда­сться. Лі­де­ри опо­зи­ції, в якій об’єд­на­ли­ся де­пу­та­ти від «Опо­бло­ку» й пар­тії «Гро­мад­ська си­ла», а та­кож ко­ли­шній за­сту­пник ме­ра Дми­тро По­гре­бов, яко­го вва­жа­ють лю­ди­ною, близь­кою до І.Ко­ло­мой­сько­го, ви­сту­па­ють за усу­не­н­ня В.Мі­ша­ло­ва й А.Хмель­ни­ко­ва з їхніх по­сад. Це на­пев­но спри­чи­нить пе­ре­ста­нов­ки в мі­ськра­ді, що за­гро­жу­ють зруй­ну­ва­ти про­мер­ську біль­шість. Во­ни на­по­ле­гли­во ви­ма­га­ли скли­ка­н­ня се­сії, при­ве­ли до бу­дів­лі мі­ськра­ди пі­ке­тни­ків, про­те ко­ли де­пу­та­ти зі­бра­ли­ся, то їхні пла­ни не­спо­ді­ва­но змі­ни­ли­ся. По­гре­бов за­явив про за­зда­ле­гідь на­пи­са­ний сце­на­рій, за яким ні­би­то має про­хо­ди­ти се­сія мі­ськра­ди. За йо­го сло­ва­ми, пла­ну­є­ться «про­ско­чи­ти» го­ло­су­ва­н­ня про зня­т­тя опаль­них де­пу­та­тів з їхніх по­сад.

На по­ча­тку за­сі­да­н­ня Б.Фі­ла­тов по­ві­до­мив, що за рі­ше­н­ням фра­кції «Са­мо­по­міч» А.Хмель­ни­ко­ва і В.Мі­ша­ло­ва вже ви­клю­чи­ли з її скла­ду. Але опо­зи­цій­них де­пу­та­тів це не вла­шту­ва­ло. Во­ни ви­ма­га­ли по­ста­ви­ти пи­та­н­ня про від­став­ку опаль­них де­пу­та­тів на по­ча­ток по­ряд­ку ден­но­го. По­тім пред­став­ни­ки опо­зи­ції по­ча­ли на­по­ля­га­ти на то­му, що в за­лі не­має кво­ру­му. І ви­ма­га­ли пе­ре­не­сти пи­та­н­ня про до­стро­ко­ве при­пи­не­н­ня пов­но- ва­жень се­кре­та­ря мі­ськра­ди. Опо­зи­цій­ні де­пу­та­ти за­бло­ку­ва­ли три­бу­ну й спро­бу­ва­ли ово­ло­ді­ти мі­кро­фо­ном мі­сько­го го­ло­ви. Пі­зні­ше до пре­зи­дії під­тя­гну­ли­ся мі­ські акти­ві­сти, й по­ча­ла­ся бій­ка.

Пі­сля то­го як три­бу­на за­ли­ша­ла­ся за­бло­ко­ва­но­ю­по­над го­ди­ну, мі­ський го­ло­ва ого­ло­сив пе­ре­р­ву. Ко­мен­ту­ю­чи те, що від­бу­ва­є­ться на се­сії, він за­явив, що де­пу­та­ти мі­ськра­ди на всю­Укра­ї­ну за­яви­ли про «сво­ю­по­лі­ти­чну смерть». «Сьо­го­дні всі ски­ну­ли ма­ски. Спо­ча­тку про­си­ли пе­ре­не­сти пи­та­н­ня про від­став­ку Хмель­ни­ко­ва і Мі­ша­ло­ва на по­ча­ток се­сії. Пе­ре­не­сли. По­тім ска­за­ли, що тре­ба на по­ряд­ку ден­но­му за­ли­ши­ти ли­ше пи­та­н­ня про їхню­від­став­ку. За­ли­ши­ли. Але кво­ру­му все одно не­має, а ви­ну­ва­тці по­ки­ну­ли зал. Це свід­чить про те, що всі дба­ють ли­ше про свої ін­те­ре­си. Ви гань­би­те­ся на все мі­сто», — ска­зав Бо­рис Фі­ла­тов.

«ЧЕРГОВА СПРО­БА РОЗХИТАТИ СИТУАЦІЮ»

Єв­ген ГЕНДIН, по­за­шта­тний ра­дник мі­сько­го го­ло­ви Дні­пра з пи­тань куль­ту­ри:

— Ме­ні одно­ча­сно і ве­се­ло, і со­ром­но. Со­ром­но за Дні­про, але, з ін­шо­го бо­ку, не мо­жу ска­за­ти, що це від­чу­т­тя у ме­не за­шка­лює. Чергова спро­ба розхитати ситуацію, на жаль, за уча­стю на­чеб­то про­гре­сив­ної пар­тії «Са­мо­по­міч», яка «в єди­но­му по­ри­ві» з ре­ван­ши­ста­ми, що не втра­ти­ли на­дію в на­шо­му мі­сті. Але, хо­чу ска­за­ти, во­ни по­ка­за­ли, що на­віть обги­ди­ти­ся гі­дно не вмі­ють. Це на­йобра­зли­ві­ше. Хоч яки­ми б бу­ли су­пе­ре­чли­ви­ми лю­ди й ін­ше, але не­має рі­ше­н­ня су­ду. Я це ка­жу як уча­сник Май­да­ну. Ко­ли ме­ні по­чи­на­ють роз- по­від­а­ти, мов­ляв, «що­до Яну­ко­ви­ча не бу­ло рі­ше­н­ня су­ду», я ка­жу, що ми ви­хо­ди­ли за пра­во­ві спосо­би ви­рі­ше­н­ня про­блем. Ми не мо­же­мо весь час жи­ти че­рез Май­да­ни, тим біль­ше ко­ли ци­ми тер­мі­на­ми ко­ри­сту­ю­ться ті, в чи­є­му ро­ті це по­вин­но пе­ре­тво­рю­ва­ти­ся на щось стра­шне. Є рі­ше­н­ня су­ду — то­ді не­має пи­тань. Не­має рі­ше­н­ня су­ду — вла­што­ву­ва­ти бу­зу, на­зи­ва­ти лю­дей ко­ру­пціо­не­ра­ми, спе­ку­лю­ва­ти на на­ро­дній дум­ці, на ма­три­ці «по­га­ні чи­нов­ни­ки, по­га­ні де­пу­та­ти — хо­ро­ший на­род», зга­ду­ва­ти Май­дан... — це все га­не­бно сьо­го­дні ро­зі­гра­ли. Ко­ру­пціо­не­ри Мі­ша­лов, Хмель­ни­ков чи не ко­ру­пціо­не­ри — не­хай ви­рі­шить суд. Це про­бле­ми Са­до­во­го, йо­го пар­тії. Схе­ма бу­ла аб­со­лю­тно чі­тка: во­ни ро­зумі­ли, що го­ло­сів за від­став­ку Мі­ша­ло­ва і Хмель­ни­ко­ва не­має. То­му хо­ті­ли зі­рва­ти се­сію і роз­по­ві­сти про те, що «ось, від­мо­вив­ся мер і біль­шість звіль­ня­ти ко­ру­пціо­не­рів». Фі­ла­тов ду­же по-ай­кі­до йшов їм на­зу­стріч: ви хо­че­те, щоб ці пи­та­н­ня вне­сли до по­ряд­ку ден­но­го, їх вне­сли. — «Ми хо­че­мо, щоб ці пи­та­н­ня бу­ли пер­ши­ми по­став­ле­ні». — До­бре, во­ни бу­дуть пер­ши­ми по­став­ле­ні. — «Ми хо­че­мо, щоб сьо­го­дні ли­ше ці два пи­та­н­ня роз­гля­да­ли­ся». — До­бре, хло­пці. Гей, хло­пці, ку­ди ж ви?! Ми ж пі­шли на ва­ші умо­ви? Да­вай­те звіль­ня­ти ко­ру­пціо­не­рів! А во­ни клі­па­ли очи­ма роз­гу­бле­но і ні­чо­го не ро­зумі­ли. Ну, це гань­ба! Бе­зу­мов­но, є про­бле­ма. Га­даю, во­на має якісь ре­аль­ні під­ста­ви. Але для цьо­го ж є все-та­ки, на­ре­шті, 2017 ро­ку су­ди й ін­ше. У чо­му Фі­ла­то­ву, при всій йо­го не­до­ско­на­ло­сті, по­ща­сти­ло (а мі­сту — ні) — в опо­зи­ції. Во­на якась та­ка ту­па і без­по­ра­дна. Хо­ча і Фі­ла­то­ву то­му ж, бе­зу­мов­но, по­трі­бна опо­зи­ція. Без нор­маль­ної опо­зи­ції не мо­жна.

ФОТО ДМИТРА РОЗМЕРИЦИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.