Ве­ли­кий зал кон­сер­ва­то­рії на­звуть ім’ям Ва­си­ля Слі­па­ка

28 кві­тня у Ки­є­ві від­бу­де­ться кон­церт-ре­кві­єм «Про­від­ная ду­ше»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

На­зву про­гра­ми дав твір Во­ло­ди­ми­ра Зу­би­цько­го, який ви­ко­нає хор сту­ден­тів Ака­де­мії (ху­до­жній ке­рів­ним Є. Сав­чук). Ве­ду­чою ве­чо­ра бу­де ві­до­ма актри­са Ла­ри­са Ка­ди­ро­ва, яка на­га­дає при­су­тнім про укра­їн­сько­го па­трі­о­та, со­лі­ста Па­ризь­кої опе­ри, бій­ця-до­бро­воль­ця АТО з по­зив­ним «Міф» Ва­си­ля Слі­па­ка, який за­ги­нув 29 черв­ня 2016 р. на До­неч­чи­ні від пу­лі снай­пе­ра. До ре­чі, 10 кві­тня Пре­зи­дент П. По­ро­шен­ко вру­чив «Зо­ло­ту зір­ку Ге­роя Укра­ї­ни» ба­тькам опер­но­го спів­а­ка, а у лю­то­му в На­ціо­наль­ній фі­лар­мо­нії від­бу­ла­ся прем’єра тво­ру «Оста­н­ня ка­валь­ка­да», який фран­цузь­кий ком­по­зи­тор П’єр Тійуа на­пи­сав у пам’ять про Ва­си­ля Яро­сла­во­ви­ча. Сві­то­ву прем’єру ви­ко­на­ли му­зи­кан­ти Ки­їв­сько­го ка­мер­но­го ор­ке­стру під ке­рів­ни­цтвом фран­цузь­ко­го ди­ри­ген­та, дру­га Слі­па­ка, Ні­ко­ля Крос.

— Він на­справ­ді був успі­шним — мав ду­же ба­га­то кон­цер­тів у Па­ри­жі. У му­зи­кант­сько­му се­ре­до­ви­щі Ва­си­ля всі зна­ли. Га­даю, ро­ків че­рез п’ять він став би ме­га­ві­до­мим спів­а­ком, бо по­чав отри­му­ва­ти де­да­лі біль­ше твор­чих за­про­шень. Слі­пак три ро­ки був со­лі­стом Гранд-опе­ра. Йо­му да­ва­ли соль­ні ро­лі, але він хо­тів ма­ти ще й кон­цер­тну пра­кти­ку, то­му й пі­шов у «віль­не пла­ван - ня». Що ха­ра­ктер­но: ко­ли по­ча­ла­ся вій­на на схо­ді Укра­ї­ни, у ньо­го ду­же до­бре пі­шли во­каль­ні спра­ви. При­чо­му Ва­силь не ки­дав кар’єри, він за­ймав­ся во­лон­тер­ською спра­вою, по­тім по­вер­тав­ся з Укра­ї­ни до Фран­ції, да­вав кон­цер­ти, брав участь у спе­кта­клях, а по­тім зно­ву їхав до Укра­ї­ни, яку лю­бив по­над усе. По­тім — зно­ву кон­цер­ти, і зно­ву фронт... Шко­да, що так ра­но обі­рвав­ся йо­го зем­ний шлях, — роз­ка­зав у ін­терв’ю «Дню», №№38-39 (2017 р.) ма­е­стро Н. КРОС.

— Ми по­вин­ні ша­ну­ва­ти і пам’ята­ти сво­їх ге­ро­їв. Сим­во­лі­чно, що Ве­ли­кий зал кон­сер­ва­то­рії на­звуть ім’ям ви­да­тно­го ми­тця. На­га­даю, са­ме на­ша бу­дів­ля ста­ла епі­цен­тром ко­ли по­ча­ло­ся про­ти­сто­я­н­ня на Май­да­ні під час Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті, тут ме­ди­ки да­ва­ли пер­шу до­по­мо­гу по­ра­не­ним ко­ли бер­ку­тів­ці по­ча­ли «за­чис­тку» і роз­стрі­лю­ва­ли мир­них про­те­сту­валь­ни­ків... Є за­пис ін­терв’ю Ва­си­ля Слі­па­ка, в яко­му він роз­ка­зу­вав, що став спо­ча­тку во­лон­те­ром і зби­рав ко­шти для май­да­нів­ців, ко­ли ді­знав­ся про кри­ва­ві по­дії у Ки­є­ві, а по Фран­цузь­ко­му те­ле­ба­чен­ню по­ка­зу­ва­ли «кар­тин­ку» — сте­лу «Не­за­ле­жність» і бу­ди­нок кон­сер­ва­то­рії, у дим­ці за­па­ле­них шин...

По­при успі­шну ми­сте­цьку кар’єру ( остан ні 19 ро ків Ва силь Слі пак жив у Фран ції і пра цю вав со ліс том у Па ризь кій опе рі), з по чат ку вій ни в Укра ї ні він не за ли шив ся осто ронь важ­ких ви­про­бу­вань, які пе­ре­жи­ва­ла на­ша кра­ї­на. Спо­ча­тку він всти­гав во­лон те ри­ти і ви сту па ти у ви ста вах та кон­цер­тах, сам при­во­зив гу­ма­ні­тар­ну до­по­мо­гу, а влі­тку 2015 ро­ку за­ли­шив успіш ну кар’ єру та пі шов за хи ща ти Бать ків щи ну у ла вах доб ро - воль чо го ба таль йо ну « Пра вий сек тор » . Зок ре ма, во ю вав про ти фор му вань « ДНР » у Піс ках... Ва­силь Яро­сла­во­вич був пат рі о том, пре - крас ним во ка ліс том і лю - ди­ною, яка є взір­цем для всіх укра­їн­ців, — під крес ли ла

Ле ся ОЛІЙ НИК, про­ре­ктор На­ціо­наль­ної му­зи­чної ака­де­мії Укра­ї­ни.

— До ре­чі, на кон­цер­ті у Ки­є­ві лу­на­ти­ме у за­пи­су са­мо­бу­тній го­лос спів­а­ка. У про­гра­мі ви­ко­ну­ва­ти­муть ся тво ри сві то вої та ук ра їнсь кої кла­си­ки, му­зи­ка су­ча­сних ком­по зи­то­рів. Ви­сту­плять со­лі­сти: Сер­гій Ма­ге­ра, Іван По но ма рен ко, Та рас Бе ре - жансь кий, Олек сандр Ти щен ко, Бог - да­на Пів­нен­ко (скри­пка), Ан­на Хма­ра (фор­те­пі­а­но), а та­кож Хор хло­пчи­ків і юна­ків КССМШ ім. М. Ли­сен­ка, Ка­пе­ла бан ду рис тів і Сту ден­тсь кий хор Ака­де­мії та ін­ші. Про­зву­чить улю­бле - на пі­сня Ва­си­ля Слі­па­ка — «Мі­сяць на не­бі». Се­ред по­че­сних го­стей бу­де брат спів­ка — Орест, який за­раз за­йма­є­ться ор га ні за ці­єю « Від кри то го між на - род но го му зич но го ма ра­фо ну пам’ яті Ва­си­ля Слі­па­ка». Йо­го пла­ну­ють про­вес ти у рід но му міс ті во ка ліс та — Льво­ві. Я знаю, що є про­по­зи­ція, щоб Укра­їн­сько­му куль­тур­но-ін­фор­ма­цій­но­му цен­тру у Фран­ції теж при­сво­ї­ти ім’я В.Я. Слі­па­ка. Сла­ва ге­рою!

— Уні­каль­ний го­лос Ва­си­ля над­зви чай но гар мо ній но по єд ну вав ся із йо го ста ту рою. Він був ви со кий на зріст, при­ва­бли­вої зов­ні­шно­сті, га­лан­тний — все це ви­кли­ка­ло аде­ква­тну ре­а­кцію слу­ха­чів. Шко­ла, куль­ту­ра, те­хні­ка — це для ньо­го бу­ло по­над усе! На­ша кра­ї­на втра­ти­ла та­ла­но­ви­то­го ми­тця, який при­ніс у жер­тву свою між­на­род ну кар’ єру, щоб за хи ща ти свою дер жа ву, за яку він від дав жит тя, — ка же Орест Слі пак. — Моє за вдан ня, щоб про Ва си ля не за бу ва ли, і то му у Львів­ській фі­лар­мо­нії ми обов’ яз­ко­во з 29 черв­ня до 1 ли­пня про­ве­де­мо фе­сти­валь йо­го пам’яті (ін­терв’ю зі стар­шим бра том спів ка чи тай те у най - ближ­чих чи­слах «Дня»).

28 кві­тня у Ки­є­ві від­бу­де­ться кон­цер­тре­кві­єм «Про­від­ная

ду­ше»

ФОТО З АРХІВУ «Дня»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.