Уні­каль­на пам’ятка до­би ба­ро­ко

У Му­зеї во­лин­ської іко­ни пред­ста­ви­ли від­ре­став­ро­ва­ний образ «Хри­стос у по­ти­рі» 1737 ро­ку

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

На жаль, не­ві­до­мо, який із хра­мів во­на при­кра­ша­ла, бо збе­рі­га­ла­ся у фон­дах Во­лин­сько­го кра­є­знав­чо­го му­зе­ю­без вка­зів­ки сво­го по­хо­дже­н­ня, але ві­до­мо, що по­тра­пи­ла сю­ди ду­же дав­но. Іко­на має то­чну да­ту на­пи­са­н­ня «Ро­ку Бо­жо­го 1737 мі­ся­ця мар­та дня 26».

Пред­став­ле­на іко­на від­ре­став­ро­ва­на в На­ціо­наль­но­му на­у­ко­во-до­слі­дно­му ре­став­ра­цій­но­му цен­трі Укра­ї­ни, ху­до­жни­кре­став­ра­тор — Оль­га Фро­ло­ва. Во­на має ці­ка­ву ком­по­зи­цію, яка пред­став­ляє Єв­ха­ри­сті­ю­як Ті­ло і Кров Хри­ста. Іко­на на­си­че­на сим­во­лі­чни­ми зо­бра­же­н­ня­ми, які роз­по­від­а­ють про остан­ні дні зем­но­го бу­т­тя Ісу­са Хри­ста, йо­го стра­ж­да­н­ня і смерть. Цен­тром ком­по­зи­ції є ниж­че­по­ясне зо­бра­же­н­ня Хри­ста у срі­бно­му по­ти­рі (ча­ші) із зі­гну­ти­ми у лі­ктях під­ня­ти­ми до­го­ри ру­ка­ми. З чо­ла Спа­си­те­ля, йо­го очей, ран на ру­ках і з-під ре­бра у ча­шу сті­кає кров. Ча­ша сим­во­лі­зує не тіль­ки цер­ков­ний по­суд, який ви­ко­ри­сто­ву­є­ться під час Єв­ха­ри­стії, як образ ча­ші, яку пе­ре­дав під час Тай­ної ве­че­рі сво­їм учням Хри­стос, а й Свя­щен­ний Гра­аль (ча­ша, в яку бу­ла зі­бра­на кров Ісу­са).

Спра­ва від Хри­ста іко­но­пи­сець зо­бра­жує ва­зу з ко­ло­ска­ми пше­ни­ці як сим­вол при­ча­стя хлі­бом, що сим­во­лі­зує ті­ло Ісу­са. Пі­вень — сим­вол зре­че­н­ня Пе­тром Хри­ста. Ру­ка у кро­ві — сим­вол зра­ди Іу­ди. Меч — згад­ка про від­сі­че­н­ня апо­сто­лом Пе­тром ву­ха ра­бу пер­во­свя­ще­ни­ка Мал­ху при аре­шті Хри­ста у Ге­фси­ма­нії. Лі­хтар та смо­ло­скип — ілю­стра­ція текс­ту Єван­ге­лія від Іва­на: «От­же, Іу­да, взяв­ши за­гін во­ї­нів та слуг пер­во­свя­ще­ни­ків і фа­ри­се­їв, при­хо­дить ту­ди з лі­хта­ря­ми і сві­тиль­ни­ка­ми». Ми­ска з гле­чи­ком мо­же сим­во­лі­зу­ва­ти і омо­ві­н­ня ніг апо­сто­лів Хри­стом під час Тай­ної ве­че­рі, і уми­ва­н­ня рук Пон­ті­єм Пі­ла­том...

За за­хі­дно­ю­тра­ди­ці­є­ю­і­ко­но­пи­сець на­пи­сав плат Ве­ро­ні­ки. За цер­ков­ни­ми пе­ре­ка­за­ми під час зі­ше­стя Хри­ста на Гол­го­фу Ве­ро­ні­ка по­да­ла свій плат Ісу­су, щоб він ви­тер піт і кров на облич­чі. Чу­де­сним чи­ном лик Хри­ста від­бив­ся на пла­ті. Зна­ря­д­дя стра­стей на хре­сті пред­став­ле­ні цвя­ха­ми, мо­ло­тком, спи­сом і тро­сти­ною. Іко­но­пи­сець зма­лю­вав та­кож клі­щі, яки­ми ви­йма­ли цвя­хи з рук Ісу­са, дра­би­ну, за до­по­мо­го­ю­я­кої зні­ма­ли мер­тве ті­ло Ісу­са з хре­ста, та граль­ні ко­сті, яки­ми во­ї­ни ро­зі­гру­ва­ли одяг.

Іко­ни «Хри­стос у Ча­ші» ма­ли по­єд­ну­ва­ти у со­бі одну ідею— жер­тов­ність Си­на Бо­жо­го за­ра­ди по­ря­тун­ку лю­дей, і пред­став­ле­на ста­ла одним з най­ці­ка­ві­ших на­дбань Му­зе­ю­во­лин­ської іко­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.