Ма­рія ГАБРІЕЛЬ,

єв­ро­де­пу­тат:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (https://www.unian.net)

Лі­бе­ра­лі­за­ція без­ві­зо­во­го ре­жи­му бу­де у черв­ні, а на­при­кін­ці кві­тня це пи­та­н­ня бу­де роз­гля­ну­то на Ко­мі­те­ті по­стій­них пред­став­ни­ків (COREPER), у трав­ні — Ра­дою ЄС, з подаль­шим під­пи­са­н­ням в Єв­ро­пей­сько­му пар­ла­мен­ті та пу­блі­ка­ці­єю в Офі­цій­но­му жур­на­лі. Че­рез 20 днів пі­сля пу­блі­ка­ції ми ві­та­ти­ме­мо укра­їн­ських гро­ма­дян

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.