Акти­ві­сти вста­но­ви­ли пам’ятник Юрію Гор­ліс-Гор­сько­му

Він по­став на око­ли­ці Ро­зу­мів­ки, де від­був­ся остан­ній бій ота­ма­на Чор­но­го Во­ро­на

Den (Ukrainian) - - День України - Ін­на ТІЛЬНОВА, Кі­ро­во­град­ська область

Пам’ ятний знак на честь ав­то­ра ро­ма­ну «Хо­ло­дний Яр», оче­вид­ця і уча­сни­ка ви­зволь­них зма­гань 1917—1920 ро­ків Юрі­ю­Гор­лі­сГор­сько­му вста­но­ви­ли кро­пив­ни­цькі акти­ві­сти — істо­ри­ки, ми­тці, жур­на­лі­сти, ви­кла­да­чі, гро­мад­ські ді­я­чі, об’єд­на­ні спіль­ним пра­гне­н­ням збе­рег­ти істо­ри­чну пам’ять про ча­си На­ціо­наль­ної ре­во­лю­ції. До них до­лу­чи­ли­ся і па­трі­о­ти із се­ла Ро­зу­мів­ка (Оле­ксан­дрів­ський ра­йон Кі­ро­во­град­ської обла­сті), яка вхо­дить до «гео­гра­фії» Хо­ло­дно­го Яру.

Пам’ятник Гор­лі­су-Гор­сько­му роз­та­шу­ва­ли по­ряд із мо­ги­ло­ю­йо­го по­бра­ти­ма — ле­ген­дар­но­го Чор­но­го Во­ро­на, який у 1920 ро­ці за­ги­нув у не­рів­но­му бо­юз кін­но­ю­ди­ві­зі­є­ю­Бу­дьо­но­го. Са­ме Гор­ліс-Гор­ський, за пе­ре­ка­за­ми, одним із пер­ших при­був на мі­сце за­ги­бе­лі ота­ма­на Чор­но­го Во­ро­на, са­ме він у 1942 ро­ці і ні­ці­ю­вав вша­ну­ва­н­ня пам’яті хо­ло­дно­яр­ців, ор­га­ні­зу­вав­ши в Ро­зу­мів­ці по­мин­ки. Про все це та ба­га­то ін­ших істо­ри­чних де­та­лей роз­по­вів кро­пив­ни­цький істо­рик Юрій Ми­тро­фа­нен­ко, до­слі­дник істо­рії Хо­ло­дно­яр­сько­го ру­ху.

Два ти­жні то­му кро­пив­ни­ча­ни вже на­ві­ду­ва­ли­ся до мі­сця по­хо­ва­н­ня Чор­но­го Во­ро­на — то­ло­ко­ю­во­ни упо­ряд­ку­ва­ли мо­ги­лу, по­са­ди­ли ка­ли­ну, роз­чи­сти­ли ча­гар­ни­ки. Пра­цю­ють над по­пу­ля­ри­за­ці­є­ю­і­сто­рії сво­го кра­юі жи­те­лі Ро­зу­мів­ки — ко­штом Фон­ду ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку во­ни спо­ді­ва­ю­ться про­кла­сти до­ро­гу до мі­сця по­хо­ва­н­ня Чор­но­го Во­ро­на, від­так сіль­ський го­ло­ва Ро­зу­мів­ки Ми­ко­ла Хри­стин­ко спо­ді­ва­є­ться, що це мі­сце бу­де вне­се­но до ту­ри­сти­чно­го мар­шру­ту «Шля­ха­ми укра­їн­ської ре­во­лю­ції 1917— 1921 рр.».

Ав­то­ра­ми пам’ ятни­ка ста­ли скуль­пто­ри Ві­ктор Френ­чко та Ва­силь Тка­чен­ко. Ви­го­то­ви­ли мо­ну­мент ко­штом Бла­го­дій­но­го фон­ду Ста­ні­сла­ва Бе­рез­кі­на « До­бро­твір » та фер­ме­ра із се­ла Ро­зу­мів­ка Во­ло­ди­ми­ра Ше­пе­лю­ка.

Офі­цій­не від­кри­т­тя пам’ятни­ка від­бу­де­ться 29 кві­тня, під час все­укра­їн­сько­го вша­ну­ва­н­ня ге­ро­їв Хо­ло­дно­го Яру.

ФОТО ОКСАНИ ЯКУНІНОЇ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.