«Еле­ктрон­на охо­ро­на здо­ров’я» – і на Хер­сон­щи­ні

У ре­гіо­ні осу­ча­снять цен­три пер­вин­ної ме­ди­ко-са­ні­тар­ної до­по­мо­ги

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

Де­пар­та­мент охо­ро­ни здо­ров’я Хер­сон­ської ОДА роз­ро­бив ре­гіо­наль­ну ці­льо­ву про­гра­му «Еле­ктрон­на охо­ро­на здо­ров’я», яка роз­ра­хо­ва­на на 2017— 2020 ро­ки. Про­ект про­гра­ми де­пу­та­ти обла­сної ра­ди ма­ють роз­гля­ну­ти на най­ближ­чо­му пле­нар­но­му за­сі­дан­ні се­сії.

Основ­но­ю­ме­то­ю­про­гра­ми є під­ви­ще­н­ня яко­сті на­да­н­ня ме­ди­чних по­слуг на­се­лен­ню­о­бла­сті, ство­ре­н­ня умов для які­сних і до­сту­пних мед­по­слуг за до­по­мо­гою без­пе­рерв­но­го збо­ру ін­фор­ма­ції, обмі­ну да­ни­ми та вза­є­мо­дії між лі­ку­валь­ни­ми за­кла­да­ми обла­сті. Для цьо­го в ко­жно­му ра­йо­ні, об’єд­на­них те­ри­то­рі­аль­них гро­ма­дах та мі­стах пла­ну­ють за­про­ва­ди­ти еле­ктрон­ні ін­фор­ма­цій­ні те­хно­ло­гії при цен­трах пер­вин­ної ме­ди­ко-са­ні­тар­ної до­по­мо­ги.

Зокре­ма, як за­зна­че­но в про­е­кті про­гра­ми, пе­ред­ба­ча­є­ться ку­пів- ля обла­дна­н­ня для ДАТА-цен­тру та цен­трів пер­вин­ної ме­ди­ко-са­ні­тар­ної до­по­мо­ги і їх скла­до­вих: лі­кар­ських ам­бу­ла­то­рій та фельд­шер­сько-аку­шер­ських пун­ктів. Пла­ну­є­ться «за­без­пе­че­н­ня лі­ка­рів у всіх рай­цен­трах ав­то­ма­ти­зо­ва­ни­ми ро­бо­чи­ми мі­сця­ми, ство­ре­н­ня ло­каль­них ме­реж у за­кла­дах з під­клю­че­н­ням до ін­тер­не­ту, роз­ро­бле­н­ня те­хні­чно­го зав­да­н­ня на по­бу­до­ву ком­пле­ксної си­сте­ми за­хи­сту ме­ди­чної ін­фор­ма­ції, ство­ре­н­ня ре­є­стру па­ці­єн­тів на рів­ні се­ла, се­ли­ща, се­ли­ща мі­сько­го ти­пу, мі­ста та в ці­ло­му по обла­сті, ор­га­ні­за­ці­ю­еле­ктрон­ної ре­є­стра­ту­ри, ме­ди­чних карт па­ці­єн­та, еле­ктрон­них ре­це­птів, лис­тків не­пра­це­зда­тно­сті, а та­кож ін­ші за­хо­ди».

Фі­нан­су­ва­ти про­гра­му про­по­ну­ють із обла­сно­го, мі­ських ра­йон- них та бю­дже­тів ОТГ. Всьо­го про­тя­гом чо­ти­рьох ро­ків на за­пла­но­ва­ні за­хо­ди про­гра­ми хо­чуть ви­тра­ти­ти 74 міль­йо­ни 267 ти­сяч гри­вень, із яких 16,2 міль­йо­на — ко­шти обла­сно­го бю­дже­ту, а всі ін­ші — мі­сце­вих. У 2017 ро­ці фі­нан­су­ва­н­ня про­гра­ми пе­ред­ба­ча­є­ться роз­мі­ром 22,1 млн грн.

На­при­клад, цьо­го ро­ку пла­ну­ють сфор­му­ва­ти від­діл еле­ктрон­ної охо­ро­ни здо­ров’я в обла­сно­му ін­фор­ма­цій­но-ана­лі­ти­чно­му цен­трі ме­ди­чної ста­ти­сти­ки кіль­кі­стю34 осо­би. Сю­ди ж за­ку­плять комп’юте­ри, про­грам­не за­без­пе­че­н­ня, сер­ве­ри та ін­ше обла­дна­н­ня. Па­ра­лель­но пла­ну­є­ться за­ку­пів­ля обла­дна­н­ня для мі­ських і ра­йон­них ме­ди­чних цен­трів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.