Від Дні­пра до Ду­наю

Хор ім. Г. Ве­рьов­ки з успі­хом ви­сту­пив в Угор­щи­ні

Den (Ukrainian) - - День України -

Про­гра­ма скла­да­ла­ся з рі­зних но­ме­рів: на­ро­дні пе­ре­спі­ви, істо­ри­чні ду­ми, ко­за­цькі пі­сні, ко­ло­мий­ки і тан­ці, жар­тів­ли­ві хо­ро­ві сцен­ки, які ви­ко­ну­ва­ли на обря­до­вих та ре­лі­гій­них свя­тах.

— Ми го­ту­ва­ли­ся до цих га­стро­лей, зро­би­ли но­ве аран­жу­ва­н­ня, оброб­ки не тіль­ки укра­їн­ських пі­сень, у нас на­віть му­зи­ка Брам­са зву­ча­ла на кон­цер­ті, — роз­ка­зав Зе­но­вій КОРІНЕЦЬ, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор хо­ру. — На­при­клад, у но­ме­рі «Су­сід­ка» в аран­жу­ван­ні ви­ко­ри­ста­ли угор­ський та­нець Йо­ган­не­са Брам­са. Спе­ці­аль­но для ці­єї по­їзд­ки був зро­бле­ний «Чар­даш» Віт­то­ріо Мон­ті. Хо­чу на­го­ло­си­ти, що за тра­ди­ці­є­ю­наш ко­ле­ктив, зби­ра­ю­чись ви­сту­па­ти за кор­до­ном, обов’яз­ко­во го­ту­є­мо якусь ро­дзин­ку, щоб зди­ву­ва­ти мі­сце­вих гля­да­чів.

Усі ком­по­зи­ції бу­ли під аком­па­не­мент апло­ди­смен­тів і кри­ків на біс. Ле­ген­дар­ну пі­сню « Ре­ве та сто­гне Дніпр ши­ро­кий» сто­я­чи спів­а­ли всі гля­да­чі. Га­стро­лі ор­га­ні­зу­ва­ли Дер­жав­не са­мов­ря­ду­ва­н­ня укра­їн­ців Угор­щи­ни, По­соль­ство Укра­ї­ни в Угор­щи­ні і То­ва­ри­ство укра­їн­ської куль­ту­ри в Угор­щи­ні.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.