Шанс для ре­форм у Єв­ро­пі

Для про­су­ва­н­ня впе­ред про­е­кту єв­ро­пей­ської ін­те­гра­ції по­трі­бна ком­пле­ксна по­лі­ти­чна уго­да

Den (Ukrainian) - - День Планети - Гер­ман ван РОМПЕЙ Гер­ман ван РОМПЕЙ, екс­пре­зи­дент Єв­ро­пей­ської ра­ди, Яніс ЕММАНУЇЛІДІС, ди­ре­ктор Єв­ро­пей­сько­го по­лі­ти­чно­го цен­тру, Фа­бі­ан ЦУЛІГ, го­лов­ний ди­ре­ктор­роз­по­ря­дник Єв­ро­пей­сько­го по­лі­ти­чно­го цен­тру Про­ект Син­ди­кат

Кри­за у єв­ро­зо­ні за­раз є на­ба­га­то мен­шо­ю­не­без­пе­кою, ніж у час сво­го пі­ку 2010— 2013 ро­ків. Тем­пи зро­ста­н­ня еко­но­мі­ки під­ви­щи­ли­ся в усьо­му Єв­ро­со­ю­зі — з 2014- го по 2017 рік тут бу­ло ство­ре­но п’ ять міль­йо­нів но­вих ро­бо­чих місць.

Про­те ро­бо­та що­до ство­ре­н­ня бан­ків­сько­го со­ю­зу ЄС до цьо­го ча­су не за­вер­ше­на, бан­ків­ський се­ктор у Гре­ції й Іта­лії пе­ре­жи­ває скру­ту, по­втор­ні по­штов­хи кри­зи єв­ро все ще мо­жуть пі­ді­рва­ти ста­біль­ність Єв­ро­со­ю­зу — і на­віть по­ста­ви­ти під за­гро­зу єди­ну ва­лю­ту.

Якщо не бра­ти до ува­ги гір­ший сце­на­рій ( пе­ре­мо­га по­пу­лі­стів на ви­бо­рах у Фран­ції у трав­ні та в Ні­меч­чи­ні — у ве­ре­сні), до кін­ця ро­ку лі­де­ри Єв­ро­пи по­вин­ні ско­ри­ста­ти­ся мо­жли­ві­стю­для про­ве­де­н­ня ам­бі­тних, але пра­гма­ти­чних ре­форм.

Як пер­ший крок по­лі­ти­ки по­вин­ні ви­зна­ти, що їм усе ще не ви­ста­чає ефе­ктив­них ін­стру­мен­тів по­лі­ти­чної ко­ор­ди­на­ції. Хо­ча про­гра­ма «Єв­ро­пей­ський се­местр» ство­ри­ла ши­ро­кі рам­ки для по­ді­бної ко­ор­ди­на­ції, во­на не да­ла мо­жли­во­сті ефе­ктив­но під­ви­щи­ти кон­ку­рен­то­спро­мо­жність, тем­пи зро­ста­н­ня еко­но­мі­ки та зайня­то­сті в усіх кра­ї­нах ЄС. При цьо­му ін­ве­сти­ції в єв­ро­зо­ні, як і ра­ні­ше, пе­ре­бу­ва­ють на ду­же низь­ко­му рів­ні, осо­бли­во у кра­ї­нах, яким по­трі­бне від­нов­ле­н­ня еко­но­мі­ки в най­біль­ших мас­шта­бах. « План Юн­ке­ра » що­до здій­сне­н­ня ці­льо­вих ін­ве­сти­цій у ЄС мо­же ста­ти ча­сти­но­ю­не­об­хі­дно­го рі­ше­н­ня, але йо­го бу­де не­до­ста­тньо.

Зро­зумі­ло, всі ці еко­но­мі­чні про­бле­ми по­тре­бу­ють рі­ше­н­ня на на­ціо­наль­но­му рів­ні; але во­ни збе­рі­га­ю­ться, у то­му чи­слі і че­рез по­мил­ки в за­галь­но­єв­ро­пей­ській по­лі­ти­ці. На­при­клад, схва­ле­ні ре­фор­ми в єв­ро­зо­ні ре­а­лі­зу­ю­ться ду­же по­віль­но; до­да­тко­ві стру­ктур­ні ре­фор­ми не про­во­дя­ться.

Є та­кож зна­чні по­лі­ти­чні роз­бі­жно­сті між кра­ї­на­ми ЄС, оскіль­ки одні кра­ї­ни не до­ві­ря­ють ін­шим у то­му, що сто­су­є­ться до­три­ма­н­ня ін­ди­ві­ду­аль­них зо­бов’ язань. Один та­бір, на чо­лі з Ні­меч­чи­но­ю­та Ні­дер­лан­да­ми, вва­жає, що на­ціо­наль­ні уря­ди зо­бов’ яза­ні най­пер­ше про­во­ди­ти по­го­дже­ні ре­фор­ми, до­три­му­ю­чись при цьо­му ко­ле­ктив­но схва­ле­них пра­вил. Фран­ція та кра­ї­ни Пів­ден­ної Єв­ро­пи, нав­па­ки, до­во­дять, що уря­дам по­трі­бно біль­ше гну­чко­сті у сво­їх рі­ше­н­нях у сфе­рі бю­дже­тних і стру­ктур­них ре­форм і що уря­ди кра­їн, які ма­ють біль­шу бю­дже­тну сво­бо­ду, по­вин­ні до­по­мог­ти в усу­нен­ні існу­ю­чих дис­ба­лан­сів, під­ви­щив­ши свої дер­жви­тра­ти.

Оскіль­ки на­ціо­наль­ні уря­ди по­лі­ти­чно підзві­тні пе­ред сво­ї­ми гро­ма­дя­на­ми, у них ча­стень­ко від­су­тні сти­мул- ре­а­кції роз­ши­рю­ва­ти спів­пра­цю­на рів­ні ЄС. Цей про­пуск пе­ре­шко­джає за­раз подаль­шим ре­фор­мам в Еко­но­мі­чно­му і ва­лю­тно­му со­ю­зі ЄС ( EMU). Єв­ро­ко­мі­сія, що ви­пу­сти­ла не­дав­но « Бі­лу до­по­відь про май­бу­тнє Єв­ро­пи», має на­мір ви­сту­пи­ти в пер­шій по­ло­ви­ні 2017 ро­ку з до­да­тко­ви­ми про­по­зи­ці­я­ми що­до ре­фор­ми EMU. Мо­жна спо­ді­ва­ти­ся, що во­на під­го­тує ам­бі­тну про­гра­му. Зро­зумі­ло, що єв­ро­зо­ні по­трі­бна на­ба­га­то які­сні­ша ко­ор­ди­на­ція з ме­то­ю­га­ран­ту­ва­н­ня її дов­го­стро­ко­вої стій­ко­сті.

Що­до цьо­го єв­ро­пей­ським лі­де­рам не­об­хі­дно зро­би­ти пра­гма­ти­чний пер­ший крок, щоб від­но­ви­ти до­ві­ру, яка бу­де по­трі­бна для дов­го­стро­ко­вих по­лі­ти­чних ін­но­ва­цій у май­бу­тньо­му. З та­кою іні­ці­а­ти­во­ю­по­вин­ні ви­сту­пи­ти Фран­ція та Ні­меч­чи­на, дві кра­ї­ни ва­лю­тно­го со­ю­зу з най­біль­шо­ю­еко­но­мі­кою , але за під­трим­ки та­кож й ін­ших чле­нів єв­ро­зо­ни. Ко­ли прой­дуть цьо­го­рі­чні ви­бо­ри, Фран­ції та Ні­меч­чи­ні слід ви­сту­пи­ти із спіль­но­ю­про­по­зи­ці­єю , яка від­обра­жа­ти­ме за­не­по­ко­є­н­ня з при­во­ду ко­ле­ктив­ної від­по­від­аль­но­сті, ін­ди­ві­ду­аль­ної гну­чко­сті, а та­кож со­лі­дар­но­сті в ЄС.

По-пер­ше, фран­ко-ні­ме­цька про­по­зи­ція по­вин­на по­го­ди­ти­ся на під­ви­ще­н­ня бю­дже­тної гну­чко­сті, хо­ча і в су­во­рих ме­жах. EMU по­ви­нен за­про­ва­ди­ти «зо­ло­те пра­ви­ло» для дер­жав­них і со­ці­аль­них ін­ве­сти­цій, із чі­тким ви­зна­че­н­ням як по­ді­бних про­е­ктів, так і ме­ха­ні­зму оцін­ки їх об­ґрун­то­ва­но­сті. В обмін на збіль­ше­н­ня гну­чко­сті в дер­жав­них і со­ці­аль­них ви­тра­тах слід су­во­ро за­сто­со­ву­ва­ти бю­дже­тні пра­ви­ла до всіх ін­ших ви­дів ви­трат, ці пра­ви­ла по­вин­ні пе- ре­дба­ча­ти за­про­ва­дже­н­ня сан­кцій у ра­зі по­тре­би.

По-дру­ге, да­на про­по­зи­ція по­вин­на за­кли­ка­ти до укла­да­н­ня кон­тра­ктних угод про ре­фор­ми й ін­ве­сти­ції ( RIA) між окре­ми­ми кра­ї­на­ми і Єв­ро­пей­сько­ю­ра­дою . Ці уго­ди по­вин­ні отри­ма­ти схва­ле­н­ня на­ціо­наль­них пар­ла­мен­тів і опи­ра­ти­ся на кон­кре­тні ре­ко­мен­да­ції для ко­жної кра­ї­ни, по­го­дже­ні в рам­ках «Єв­ро­пей­сько­го се­ме­стру». Та­ка іні­ці­а­ти­ва ста­не ви­зна­н­ням не­об­хі­дно­сті ін­ве­сти­цій для під­ви­ще­н­ня тем­пів зро­ста­н­ня еко­но­мі­ки, про­те по­ді­бне фі­нан­су­ва­н­ня бу­де на­да­ва­ти­ся за умо­ви ре­аль­них дій. Уго­ди RIA спри­я­ти­муть ди­сци­плі­ні, а та­кож со­лі­дар­но­сті, зав­дя­ки зо­се­ре­дже­но­сті на тих ре­фор­мах, які при­но­си­ти­муть ди­ві­ден­ди ви­со­ко­го зро­ста­н­ня для всіх кра­їн єв­ро­зо­ни.

На­ре­шті, зна­до­бля­ться бю­дже­тні по­ту­жно­сті для під­трим­ки угод RIA з кра­ї­на­ми єв­ро­зо­ни, у яких не­має бю­дже­тно­го про­сто­ру для са­мо­стій­но­го сти­му­лю­ва­н­ня зро­ста­н­ня. Єв­ро­пей­ський ста­бі­лі­за­цій­ний ме­ха­нізм ( ESM) по­тен­цій­но мо­же на­да­ти та­кі ко­шти, по­чав­ши з обме­же­них сум і по­тім роз­ши­рю­ю­чи мас­шта­би сво­єї уча­сті в ра­зі успі­ху ці­єї іні­ці­а­ти­ви.

Фран­ко- ні­ме­цький па­кет ре­форм, що мі­стить та­кі про­по­зи­ції, на­дасть мо­жли­вість під­ви­щи­ти еко­но­мі­чну та по­лі­ти­чну згур­то­ва­ність у єв­ро­зо­ні. Зав­дя­ки змі­цнен­ню EMU, Єв­ро­со­юз змо­же за­ли­ши­ти­ся від­кри­тим, одно­ча­сно за­без­пе­чив­ши по­си­ле­н­ня за­хи­сту для сво­їх гро­ма­дян. Крім то­го, по­ді­бний план на­дасть мо­жли­вість за­ли­ши­ти зна­чні вла­дні пов­но­ва­же­н­ня на на­ціо­наль­но­му рів­ні ( при цьо­му сти­му­лю­ю­чи роз­ши­ре­н­ня спів­пра­ці все­ре­ди­ні єв­ро­зо­ни), він ґрун­ту­ва­ти­ме­ться на тих ме­ха­ні­змах управ­лі­н­ня, що вже існу­ють.

Цей план ста­не сер­йо­зним пер­шим кро­ком на шля­ху до більш фун­да­мен­таль­них ре­форм у май­бу­тньо­му. Про­те він за­ле­жить від спри­я­тли­во­го, про­єв­ро­пей­сько­го ре­зуль­та­ту ви­бо­рів у Фран­ції та Ні­меч­чи­ні, а та­кож від го­тов­но­сті єв­ро­пей­ських лі­де­рів до ком­про­мі­сів і взя­т­тя на се­бе до­бре про­ра­хо­ва­них, ко­ро­тко­стро­ко­вих ри­зи­ків.

Для про­су­ва­н­ня впе­ред про­е­кту єв­ро­пей­ської ін­те­гра­ції бу­де по­трі­бна ком­пле­ксна по­лі­ти­чна уго­да. Але єв­ро­пей­ським лі­де­рам не мо­жна упу­ска­ти най­ближ­чий шанс по­вер­ну­ти втра­че­ну ди­на­мі­ку про­це­су ін­те­гра­ції. Іна­кше слаб­ко­сті, що існу­ють у єв­ро­зо­ні, по­чнуть під­ри­ва­ти стій­кість усьо­го EMU, спри­чи­нять ви­тра­ти, які не­мо­жли­во бу­де кон­тро­лю­ва­ти і які до­ве­де­ться опла­чу­ва­ти всім кра­ї­нам ЄС.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.