В Ні­меч­чи­ні ви­зна­ли по­мил­ку що­до Кри­му

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ні­ме­цьке Фе­де­раль­не ві­дом­ство з пи­тань мі­гра­ції та бі­жен­ців (BAMF) по­ча­ла ви­лу­че­н­ня під­ру­чни­ків з ви­вче­н­ня ні­ме­цької мо­ви, в яких Крим за­зна­че­ний, як ча­сти­ни Ро­сії. Про це пе­ре­дає Deutsche Welle. В Нюрн­бер­зі по­ві­до­ми­ли, що за під­сум­ка­ми пе­ре­вір­ки бу­ло ви­рі­ше­но не­гай­но ви­лу­чи­ти оби­два по­сі­бни­ки TELC зі спи­ску схва­ле­них.

Прес-се­кре­тар ві­дом­ства BAMF Ан­дреа Брін­кман по­ві­до­ми­ла: « Ми шко­ду­є­мо, що в одно­му зі схва­ле­них на­ми на­вчаль­них по­сі­бни­ків мі­сти­ться по­мил­ко­ва кар­та. При цьо­му ми осо­бли­во від­зна­ча­є­мо, що цим ми не хо­че­мо зро­би­ти по­лі­ти­чну за­яву » . Брін­кман ствер­джує, що ві­дом­ство не бра­ло уча­сті ані у роз­роб­ці, ані у фі­нан­су­ван­ні на­вчаль­них по­сі­бни­ків фір­ми TELC. В черв­ні 2016 ро­ку під­ру­чни­ки отри­ма­ли ли­ше по­пе­ре­днє схва­ле­н­ня ві­дом­ства, оскіль­ки TELC на той мо­мент не на­да­ла оста­то­чний ва­рі­ант для дру­ку. За сло­ва­ми Брін­кман, крім де­яких до­пов­нень і всту­пно­го сло­ва, не бу­ло й кар­ти, яку те­пер кри­ти­ку­ють.

Про­те в BAMF по­ві­до­ми­ли, що по­при ви­лу­че­н­ня під­ру­чни­ків зі спи­ску схва­ле­них, ор­га­ні­за­то­ри кур­сів змо­жуть про­дов­жи­ти з ни­ми пра­цю­ва­ти.

Ні­ме­цький ви­да­вець зга­да­них під­ру­чни­ків TELC gGmbH ви­прав­до­ву­є­ться, що кар­та з « ро­сій­ським » Кри­мом бу­ла ку­пле­на на одно­му із сай­тів зі сто­ко­ви­ми фо­то­гра­фі­я­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.