За­ко­но­про­ект про КС від­хи­ли­ли. Який ви­хід?

«Бу­де­мо то­чко­во вно­си­ти змі­ни до за­ко­но­дав­ства, які до­зво­лять за­пра­цю­ва­ти кон­сти­ту­цій­ній скар­зі як еле­мен­ту прав лю­ди­ни», — на­ро­дний де­пу­тат

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Іван КАПСАМУН, «День»

Вер­хов­на Ра­да про­ва­ли­ла у дру­го­му чи­тан­ні за­ко­но­про­ект «Про Кон­сти­ту­цій­ний Суд Укра­ї­ни». За про­по­зи­ці­ю­го­ло­ви про­філь­но­го ко­мі­те­ту Ру­сла­на Кня­зе­ви­ча від БПП під­три­ма­ти до­ку­мент про­го­ло­су­ва­ли ли­ше 179 нар­де­пів. Весь день у вів­то­рок пар­ла­мент роз­гля­дав са­ме цей за­ко­но­про­ект — за сло­ва­ми спі­ке­ра ВР Ан­дрія Па­ру­бія, пі­сля пер­шо­го чи­та­н­ня бу­ло по­да­но по­над 900 по­пра­вок.

«Го­лов­ну при­чи­ну в то­му, що не­має го­ло­сів, я вба­ча­юу ни­ні­шньо­му скли­кан­ні суд­дів Кон­сти­ту­цій­но­го Су­ду, які сво­го ча­су прийня­ли рі­ше­н­ня про змі­ну Кон­сти­ту­ції і да­ли мо­жли­вість Яну­ко­ви­чу узур­пу­ва­ти вла­ду (ча­сти­на з них до­сі пра­цю­ють в КС), — ко­мен­тує «Дню» на­ро­дний де­пу­тат Ле­о­нід Ємець. — Зви­чай­но, це жо­дним чи­ном не спри­яє до­ві­рі до ро­бо­ти КС, і ча­сто ви­ни­кає пи­та­н­ня — на­ві­що вза­га­лі по­трі­бний та­кий КС? Тоб­то кри­за до­ві­ри до Кон­сти­ту­цій­но­го Су­ду при­су­тня не ли­ше в су­спіль­стві, ай у пар­ла­мен­ті».

На­га­да­є­мо, що за­ко­но­про­ект є одним із за­вер­шаль­них ета­пів у хо­ді су­до­вої ре­фор­ми. Йо­го ме­та — вре­гу­лю­ва­н­ня на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні пра­во­від­но­син що­до по­ряд­ку ор­га­ні­за­ції та ді­яль­но­сті Кон­сти­ту­цій­но­го Су­ду Укра­ї­ни, ста­ту­су суд­дів КС, під­став і по­ряд­ку звер­не­н­ня до су­ду, про­це­ду­ри роз­гля­ду ним справ і ви­ко­на­н­ня рі­шень су­ду, а та­кож ефе­ктив­не фун­кціо­ну­ва­н­ня ін­сти­ту­ту кон­сти­ту­цій­ної скар­ги. Се­ред основ­них пре­тен­зій пар­ла­мен­та­рі­їв що­до за­ко­но­про­е­кту — на­дмір­но ви­со­ка за­ро­бі­тна пла­та суд­дів КСУ, на­да­н­ня їм жи­тла та ав­то­мо­бі­ля, за­кри­тий ре­жим ді­яль­но­сті су­ду та ін. Під час обго­во­рю­ва­н­ня де­пу­тат (БПП) Сер­гій Ка­плін за­явив, що за­ко­но­про­ект вста­нов­лює за­ро­бі­тну пла­ту суд­ді КСУ на рів­ні 240 тис. грн.

«На­справ­ді, ба­га­то де­пу­та­тів не ро­зі­бра­ли­ся в текс­ті, — про­дов­жує Ле­о­нід Ємець. — Ко­мусь не по­до­ба­є­ться ви­со­ка за­ро­бі­тна пла­тня, пе­ред­ба­че­на за­ко­ном, ко­мусь не по­до­ба­є­ться (спра­ве­дли­во) ряд пра­вок, які бу­ли вне­се­ні під час під­го­тов­ки за­ко­но­про­е­кту до дру­го­го чи­та­н­ня, але на­віть то­ді, ко­ли го­ло­ва ко­мі­те­ту по­ві­до­мив, що низ­ка пра­вок ра­зом із зар­пла­та­ми ви­лу­ча­ю­ться із за­ко­но­про­е­кту, го­ло­сів все одно не зна­йшло­ся. На­га­даю, що йшло­ся не ли­ше про Кон­сти­ту­цій­ний Суд, він все одно змо­же в обме­же­ний спо­сіб здій­сню­ва­ти свої фун­кції і без цьо­го за­ко­но­про­е­кту, а й про та­кий ва­жли­вий еле­мент за­хи­сту прав лю­ди­ни, як звер­не­н­ня гро­ма­дян, — кон­сти­ту­цій­на скар­га. Тоб­то пра­во ко­жно­го гро­ма­дя­ни­на звер­ну­ти­ся до КС не бу­де пра­цю­ва­ти, по­ки ми не ви­зна­чи­мо цей по­ря­док в за­ко­ні. То­му на сьо­го­дні все за­ли­ша­є­ться по-ста­ро­му — ли­ше 45 де­пу­та­тів або Пре­зи­дент ма­ють са­краль­не пра­во звер­ну­ти­ся до КС».

До ре­чі, спі­кер ВР Ан­дрій Па­ру­бій не­о­дно­ра­зо­во ста­вив на го­ло­су­ва­н­ня про­по­зи­ці­ю­на­пра­ви­ти за­ко­но­про­ект до ко­мі­те­ту на по­втор­не дру­ге чи­та­н­ня, однак йо­го про­по­зи­ція не зна­йшла під­трим­ки в се­сій­ній за­лі, пі­сля чо­го го­ло­ва пар­ла­мен­ту ого­ло­сив про від­хи­ле­н­ня за­ко­но­про­е­кту і за­крив ве­чір­нє пле­нар­не за­сі­да­н­ня Ра­ди.

«На сьо­го­дні­шній день не­має го­ло­сів за під­трим­ки цьо­го за­ко­но­про­е­кту, — на­го­ло­шує на­ро­дний де­пу­тат. — Як­би во­ни бу­ли, то йо­го б від­пра­ви­ли на по­втор­не дру­ге чи­та­н­ня. Як­би пар­ла­мент усві­дом­лю­вав ва­жли­вість Кон­сти­ту­цій­но­го Су­ду як ор­га­ну в на­шій кра­ї­ні, то за­ко­но­про­ект став би за­ко­ном. Але якщо ВР від­хи­ли­ла са­му іде­ю­за­ко­но­про­е­кту (ще раз), то це свід­чить, що рі­вень до­ві­ри до КС і суд­дів, які там пра­цю­ють, ниж­че плін­ту­са. Який ви­хід? За­раз я ра­зом із ко­ле­га­ми бу­ду то­чко­во вно­си­ти змі­ни до за­ко­но­дав­ства, які до­зво­лять за­пра­цю­ва­ти кон­сти­ту­цій­ній скар­зі як еле­мен­ту прав лю­ди­ни в на­шій кра­ї­ні».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.