Два ге­нії – Цвейг і Ші­ле

19 кві­тня роз­по­чне­ться Ти­ждень ав­стрій­сько­го кі­но

Den (Ukrainian) - - Культура - Алі­са АНТОНЕНКО

Цьо­го­рі­чний кі­но­фе­сти­валь при­свя­чу­є­ться ви­да­тним ав­стрій­ським ми­тцям, зокре­ма ху­до­жни­ко­ві Еґо­ну Ші­ле й пи­сьмен­ни­ко­ві Сте­фа­ну Цвей­гу.

Фільм «Еґон Ші­ле: Смерть і дів­чи­на» роз­по­від­ає про жи­т­тя ві­ден­сько­го ху­до­жни­ка-екс­пре­сіо­ні­ста — стрі­чка отри­ма­ла на­зву на честь йо­го одно­ймен­ної кар­ти­ни. Основ­ною те­мо­ю­твор­чо­сті Ші­ле бу­ла ре­пре­зен­та­ція люд­сько­го ті­ла. Він пе­ре­гля­нув по­гля­ди ака­де­мі­чно­го жи­во­пи­су, в яких ті­ло бу­ло об’єктом кра­си для спо­гля­да­н­ня. У Ші­ле люд­ське ті­ло — суб’єкт. Ху­до­жник на­ма­га­є­ться з’ясу­ва­ти свої сто­сун­ки з ним, зро­зу­мі­ти, що ті­ло яв­ляє со­бо­юі на­ві­що во­но вза­га­лі по­трі­бне.

Жи­т­тя і твор­чість Е.Ші­ле зав­жди ви­зна­ча­ли кра­си­ві жін­ки з йо­го ото­че­н­ня. Ви­рі­шаль­ні ро­лі зі­гра­ли двоє з них: се­стра Гер­та і мо­дель Вал­лі Ной­ціль — мо­жли­во, йо­го єди­на справ­жня лю­бов. Фільм отри­мав 5 но­мі­на­цій на Austrian Film Award і був удо­сто­є­ний пре­мії за най­кра­щу жі­но­чу роль. Ре­жи­сер кар­ти­ни Ді­тер Бер­нер осо­би­сто від­ві­дає фе­сти­валь, щоб пред­ста­ви­ти сво­ю­ро­бо­ту укра­їн­ським гля­да­чам. В осно­ву фе­сти­валь­но­го по­сте­ра цьо­го ро­ку ліг ав­то­порт­рет Еґо­на Ші­ле, ство­ре­ний у 1913 ро­ці.

У про­гра­мі бу­де пред­став­ле­ний ще один біо­пік — кар­ти­на Ма­рії Шра­дер «Сте­фан Цвейг: Про­ща­вай, Єв­ро­по». Фільм роз­по­від­ає про пе­рі­од за­сла­н­ня у жит­ті єв­рей­сько-ав­стрій­сько­го ін­те­ле­кту­а­ла, одно­го з най­ві­до­мі­ших ні­ме­цько­мов­них пи­сьмен­ни­ків сво­го ча­су.

Кар­ко­лом­на істо­рія ко­ха­н­ня по­е­та Па­у­ля Це­ла­на й пи­сьмен­ни­ці Ін­ге­борг Ба­хман від­обра­же­на у філь­мі «Мрій­ни­ки». Це­лан — син єв­ре­їв, за­ги­блих у кон­цта­бо­рі, Ба­хман — донь­ка чле­на на­ціо­нал-со­ці­а­лі­сти­чної пар­тії Ні­меч­чи­ни. Про­тя­гом 20 ро­ків во­ни бу­ли ко­хан­ця­ми й за­ли­ши­ли чи­ма­ле лю­бов­не ли­сту­ва­н­ня — са­ме во­но ля­гло в осно­ву екс­пе­ри­мен­таль­но­го філь­му Рут Бе­кер­ман.

До­ку­мен­таль­не кі­но на фе­сти­ва­лі пред­став­ляє но­вий фільм Уль­рі­ха Зай­для. Стрі­чка «Са­фа­рі» — це гі­пер­ре­а­лі­сти­чний порт­рет єв­ро­пей­ців, які ви­ру­ша­ють до Афри­ки вби­ва­ти ек­зо­ти­чних тва­рин і по­вер­та­ю­ться на ба­тьків­щи­ну з тро­фе­я­ми. Прем’єра кар­ти­ни від­бу­ла­ся у по­за­кон­кур­сній про­гра­мі 73-го Ве­не­цій­сько­го кі­но­фе­сти­ва­лю.

На го­стей Ти­жня ав­стрій­сько­го кі­но че­кає тра­ди­цій­на до­бір­ка най­кра­щих ме­ді­а­ро­біт з Мі­жна­ро­дно­го фе­сти­ва­лю­муль­ти­ме­дій­них ми­стецтв ARS ELECTRONICA. Кі­но­о­гляд що­рі­чно від­бу­ва­є­ться в ав­стрій­сько­му мі­сті Лінц і пред­став­ляє но­ві­тні ві­зу­аль­ні те­хно­ло­гії.

Про­гра­му Ти­жня ав­стрій­сько­го кі­но-2017 по­ба­чать гля­да­чі у Ки­є­ві, Дні­прі, Оде­сі, Хар­ко­ві та Чер­нів­цях. Ор­га­ні­за­то­ра­ми є Ав­стрій­ський куль­тур­ний фо­рум та ком­па­нія «Ар­тха­ус Тра­фік». Ві­дбір філь­мів здій­сне­но за спри­я­н­ня кі­но­фе­сти­ва­лю­Diagonale. Кар­ти­ни де­мон­стру­ють мо­вою ори­гі­на­лу з укра­їн­ськи­ми суб­ти­тра­ми.

ІЛЮ­СТРА­ЦІЯ З САЙТА UPLOADS4.WIKIART.ORG

Е. Ші­ле, «Ав­то­порт­рет», 1914 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.