Ре­во­лю­ція, вій­на, ко­ха­н­ня і пам’ять

Den (Ukrainian) - - Культура - Під­го­ту­ва­ла Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

Чер­ні­ве­цьке ви­дав­ни­цтво «Кни­ги-ХХІ» ви­да­ло ро­ман «АМОР[Т]Е» Оле­ксан­дри Іва­нюк, який по­бу­до­ва­но на ре­аль­них по­ді­ях. На­зва «АМОР[Т]Е» сим­во­лі­зує по­єд­на­н­ня двох слів: amore, що в пе­ре­кла­ді з іта­лій­ської озна­чає лю­бов, та morte — смерть. Го­лов­ни­ми ге­ро­я­ми опо­віді є до­не­цький вчи­тель істо­рії Юрій Ма­ту­щак та іта­лій­ка Фран­че­ска Ле­о­нар­ді. Дів­чи­на при­їха­ла на До­неч­чи­ну вдо­ско­на­ли­ти свою ро­сій­ську мо­ву і ви­кла­да­ти іта­лій­ську. Юрій від­кри­ває іта­лій­ці До­нецьк укра­їн­ський. І ра­зом із тим Фран­че­сці від­кри­ва­є­ться та­ї­на справ­жньо­го, силь­но­го по­чу­т­тя. Дра­ма­ти­зму роз­ви­тко­ві сто­сун­ків мо­ло­дих лю­дей до­дає те, що во­ни по­тра­пля­ють у вир до­не­цько­го Єв­ро­май­да­ну, Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті, ро­сій­ської оку­па­ції схо­ду. Юрій пі­шов до­бро­воль­цем до ба­таль­йо­ну «Дні­про-1» і за­ги­нув у «Іло­вай­сько­му ко­тлі»... Фран­че­ска дов­гі мі­ся­ці не зна­ла, де ко­ха­ний, і че­ка­ла від­по­віді на свої ли­сти, не зна­ю­чи, чи він у по­ло­ні, чи жи­вий... На по­ча­тку сто­сун­ків Юр­ко ка­зав ко­ха­ній: «Вій­на не за­кін­че­на, по­ки всі за­ги­блі сол­да­ти не по­хо­ва­ні». Іро­нія до­лі, адже дов­ко­ла цих слів у подаль­шо­му за­кру­ти­лась уся їхня тра­гі­чна істо­рія ко­ха­н­ня. До ре­чі, Фран­че­ска і Юрій — ре­аль­ні лю­ди, яких осо­би­сто зна­ла Олександра Іва­нюк. Са­ме іта­лій­ка пе­ре­ко­на­ла пи­сьмен­ни­цю у то­му, що їхня love story вар­та на­пи­са­н­ня книж­ки і що про Юрія та йо­го по­бра­ти­мів — укра­їн­ських бій­ців-до­бро­воль­ців, які за­ги­ну­ли, за­хи­ща­ю­чи Ба­тьків­щи­ну, — не мо­жна за­бу­ва­ти! Ко­жна мить ці­єї вій­ни — це не ци­фри, а окре­мі до­лі й не­по­втор­ні Все­сві­ти. Ро­ман «АМОР[Т]Е» — це істо­рія укра­їн­сько­го па­трі­о­та з га­ря­чим сер­цем, який че­рез свою лю­бов до жін­ки-іно­зем­ки зу­мів по­від­а­ти сві­то­ві про свою лю­бов до Укра­ї­ни. І це істо­рія іта­лій­ки з га­ря­чим сер­цем, яка че­рез свою лю­бов до укра­їн­ця від­кри­ла ін­шу Укра­ї­ну і по­лю­би­ла її....

ІЛЮ­СТРА­ЦІЯ З САЙТА BOOKS-XXI.COM.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.