Му­зи­ка і кар­ти­ни на... во­ді — 20 кві­тня, Бу­ди­нок ар­хі­те­кто­ра

Den (Ukrainian) - - Культура -

Не­зви­чну про­гра­му, яка на­зи­ва­є­ться «Ча­рів­ний ве­чір з кла­си­кою», під­го­ту­ва­ли му­зи­кан­ти На­ціо­наль­но­го ан­сам­блю «Ки­їв­ська ка­ме­ра­та» під ору­дою ди­ри­ген­та Ва­ле­рія Ма­тю­хі­на та ки­їв­ська ху­до­жни­ця Ан­ге­лі­на Зо­ло­та. Ця май­стри­ня пра­цює у те­хні­ці Ебру — ста­ро­дав­нє ми­сте­цтво ма­лю­ва­н­ня на во­ді, де ху­до­жник за до­по­мо­гою спе­ці­аль­них фарб пи­ше кар­ти­ни на по­верх­ні во­ді. У кон­цер­ті ви­ко­ну­ва­ти­му­ться тво­ри сві­то­вої кла­си­ки, зокре­ма Ан­то­ніо Ві­валь­ді, Яна Сі­бе­лі­у­са, Пе­тра Чай­ков­сько­го та ін­ших, а не ве­ли­ко­му екра­ні де­мон­стру­ва­ти­муть про­цес на­ро­дже­н­ня кар­тин (ані­ма­ція на во­ді — на фото), на­ві­я­ний му­зи­чни­ми шля­ге­ра­ми.

ІЛЮ­СТРА­ЦІЯ З FACEBOOK АНГЕЛІНИ ЗО­ЛО­ТОЇ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.