«Го­луб­ка» — 21 кві­тня, Мо­ло­дий те­атр

Den (Ukrainian) - - Культура -

Тра­гі­ко­ме­дію за п’єсою ві­до­мо­го фран­цузь­ко­го дра­ма­тур­га Жа­на Ануя «Ко­лом­ба» по­ста­вив ще у 2007 р. Ан­дрій Ба­кі­ров (це був йо­го ре­жи­сер­ський де­бют на ки­їв­ській сце­ні, а ни­ні він го­лов­ний ре­жи­сер Чер­ні­гів­сько­го му­зи­чно-дра­ма­ти­чно­го те­а­тру). Сю­жет «Го­луб­ки» роз­гор­та­є­ться за ла­штун­ка­ми те­а­тру. Тут є свої ра­до­щі, бо­лі, не­га­ра­зди, а та­кож ли­це­мір­ство, жор­сто­кість, бру­таль­ність та ци­нізм. Оле­ксій Гав­риш ство­рив де­ко­ра­тив­ні сті­ни на ко­ле­сах. Во­ни то роз­мі­щу­ю­ться вряд, утво­рю­ю­чи по­до­бу ко­ри­до­рів і гри­ме­рок, — ну­тро­щі те­а­тру, то пра­ців­ни­ки роз­во­зять лег­кі кон­стру­кції оба­біч сце­ни, за­ли­ша­ю­чи віль­ний про­стір для ре­пе­ти­цій акто­рів. Жи­т­тя ста­вить пе­ред го­лов­ною ге­ро­ї­нею — Ко­лом­бою (Лі­лі­а­на Ре­брик) — жор­сто­кий ви­бір: або прийня­ти те­а­траль­ні за­ко­ни, здо­бу­ти по­пу­ляр­ність, до­ся­гну­ти ме­ти, по­сту­па­ю­чись сво­ї­ми мо­раль­ни­ми прин­ци­па­ми і, го­лов­не, вір­ні­стю у ко­хан­ні, або ж не йти на ком­про­мі­си і за­ли­ши­ти­ся бі­дною та на­їв­ною... При­ма­дон­ну Але­ксан­дру грає Та­ма­ра Яцен­ко. Якщо спо­ча­тку її пер­со­наж — жор­сто­ка, ли­це­мі­ра, ін­ко­ли на­віть смі­шна жін­ка, бо все те, що во­на ро­бить у жит­ті, по­збав­ле­не здо­ро­во­го глу­зду, то остан­ній мо­но­лог ма­дам — це ду­же щи­ра про­мо­ва, під час якої во­на «зні­має» з се­бе увесь гла­мур (за цю роль актри­са отри­ма­ла «Ки­їв­ську пе­кто­раль»). У ви­ста­ві за­ді­я­ні: Марк Дро­бот (Жу­льєн), Ста­ні­слав Бже­зін­ський (Ар­ман), Ва­ле­рій Ше­пте­кі­та (Еміль Ро­бі­не) та ін­ші акто­ри.

ФОТО ВІОЛИ СОКОЛАН

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.