Укра­їн­ську пше­ни­цю че­ка­ють в Iн­дії

До­да­тко­вий екс­порт мо­же ста­но­ви­ти 0,8 міль­йо­на тонн

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Мі­ні­стер­ство сіль­сько­го го­спо­дар­ства США під­ви­щи­ло в кві­тні, по­рів­ня­но з бе­ре­зне­во­ю­о­цін­кою , про­гноз екс­пор­ту пше­ни­ці з Укра­ї­ни у 2016/2017 мар­ке­тин­го­во­му ро­ці (ли­пень-чер­вень) на 0,8 міль­йо­на тонн (до 17,3 міль­йо­на) за уро­жаю зер­но­вих у на­шій кра­ї­ні у 66 міль­йо­нів тонн. Та­ка змі­на по­ясню­є­ться зро­ста­н­ням по­пи­ту на пше­ни­цюв Ін­дії. Як по­ві­дом­ля­є­ться на сай­ті ві­дом­ства, про­гноз екс­пор­ту фу­ра­жних куль­тур зріс на 0,2 міль­йо­на тонн (до 24,11 міль­йо­на) за ра­ху­нок під­ви­ще­н­ня про­гно­зу що­до ячме­ню. Очі­ку­ва­ний рі­вень екс­пор­ту ку­ку­ру­дзи не змі­нив­ся й ста­но­вив 18,7 міль­йо­на тонн. Крім то­го, за оцін­ка­ми аме­ри­кан­сько­го ві­дом­ства, ви­ро­бни­цтво со­ня­шни­ко­во­го шро­ту в Укра­ї­ні за за­зна­че­ний пе­рі­од ста­но­ви­ти­ме 5,49 міль­йо­на тонн за екс­пор­ту 4,8 міль­йо­на тонн.

ФОТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.