Звід­ки на Фі­ліп­пі­нах рим­ські ле­гіо­не­ри?

На честь Во­скре­сі­н­ня Хри­сто­во­го у кра­ї­ні що­ро­ку про­хо­дить бар­ви­сте свя­то з жор­сто­кою тра­ди­ці­єю

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Фі­ліп­пі­ни, тре­тя за кіль­кі­стю ка­то­ли­ків кра­ї­на у сві­ті, ві­до­ма свя­тку­ва­н­ням Ве­ли­ко­дня. На цій сві­тли­ні — фе­сти­валь Moriones, який що­ро­ку про­хо­дить на фі­ліп­пінсь ко му ос т ро ві Ма рін дук (Marinduque). На­зва утво­ре­на від сло­ва «мо­ріон» — це вид се­ре­дньо­ві­чно­го шо­ло­ма з ви­со­ки­ми гре­бе­нем і по­ля­ми. Уча­сни­ки дій­ства, одя­гне­ні, як рим­ські сол­да­ти й си­рій­ські на­йман­ці, про­тя­гом Стра­сно­го ти­жня хо­дять ву­ли­ця­ми мі­ста, ля­ка­ю­чи ді­тей (зві­сно, жар­то­ма) і ро­бля­чи ін­ші ви­тів­ки.

Фе­сти­валь від­тво­рює істо­рію Лон­гі­на, рим­сько­го цен­ту­ріо­на, який про­бив спи­сом бік ро­зіп’ято­го Ісу­са Хри­ста і яко­го ка­то­ли­цька цер­ква від­но­сить до ли­ку свя­тих.

Куль­мі­на­ці­єю дій­ства є Via Crucis — так на­зи­ва­ють від­тво­ре­н­ня Хри­сто­вих стра­ж­дань на шля­ху до Гол­го­фи. Чо­ло­ві­ки йдуть ву­ли­ця­ми, хльо­ста­ю­чи се­бе ба­то­га­ми по спи­нах, у ру­ках во­ни три­ма­ють де­рев’яний хрест. Най­від­чай­ду­шні­ші за­ра­ди спо­ку­ту­ва­н­ня грі­хів, а та­кож щоб від­чу­ти усі стра­ж­да­н­ня Хри­ста, при­би­ва­ють свої ру­ки і но­ги до хре­ста, пі­сля чо­го їх про­но­сять ву­ли­цею.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.